Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Vallabhesha Hrudayam Lyrics in Kannada

Sri Vallabhesha Hrudayam in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭೇಶ ಹೃದಯಂ ॥
ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ –
ವಲ್ಲಭೇಶಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ಕೃಪಯಾ ಬ್ರೂಹಿ ಶಂಕರ |
ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ –
ಋಷ್ಯಾದಿಕಂ ಮೂಲಮಂತ್ರವದೇವ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ || ೧ ||

ಓಂ ವಿಘ್ನೇಶಃ ಪೂರ್ವತಃ ಪಾತು ಗಣನಾಥಸ್ತು ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಪಶ್ಚಿಮೇ ಗಜವಕ್ತ್ರಸ್ತು ಉತ್ತರೇ ವಿಘ್ನನಾಶನಃ || ೨ ||

ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಪಿತೃಭಕ್ತಸ್ತು ನೈಋತ್ಯಾಂ ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜಃ |
ವಾಯವ್ಯಾಮಾಖುವಾಹಸ್ತು ಈಶಾನ್ಯಾಂ ದೇವಪೂಜಿತಃ || ೩ ||

ಊರ್ಧ್ವತಃ ಪಾತು ಸುಮುಖೋ ಹ್ಯಧರಾಯಾಂ ಗಜಾನನಃ |
ಏವಂ ದಶದಿಶೋ ರಕ್ಷೇತ್ ವಿಕಟಃ ಪಾಪನಾಶನಃ || ೪ ||

ಶಿಖಾಯಾಂ ಕಪಿಲಃ ಪಾತು ಮೂರ್ಧನ್ಯಾಕಾಶರೂಪಧೃಕ್ |
ಕಿರೀಟಿಃ ಪಾತು ನಃ ಫಾಲಂ ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ವಿನಾಯಕಃ || ೫ ||

ಚಕ್ಷುಷೀ ಮೇ ತ್ರಿನಯನಃ ಶ್ರವಣೌ ಗಜಕರ್ಣಕಃ |
ಕಪೋಲಯೋರ್ಮದನಿಧಿಃ ಕರ್ಣಮೂಲೇ ಮದೋತ್ಕಟಃ || ೬ ||

ಸದಂತೋ ದಂತಮಧ್ಯೇಽವ್ಯಾತ್ ವಕ್ತ್ರಂ ಪಾತು ಹರಾತ್ಮಜಃ |
ಚಿಬುಕೇ ನಾಸಿಕೇ ಚೈವ ಪಾತು ಮಾಂ ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಃ || ೭ ||

ಉತ್ತರೋಷ್ಠೇ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪೀ ತ್ವಧರೋಷ್ಠೇಽಮೃತಪ್ರದಃ |
ಜಿಹ್ವಾಂ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಃ ಪಾತು ತಾಲುನ್ಯಾಪತ್ಸಹಾಯಕಃ || ೮ ||

ಕಿನ್ನರೈಃ ಪೂಜಿತಃ ಕಂಠಂ ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ದಿಶಾಂಪತಿಃ |
ಚತುರ್ಭುಜೋ ಭುಜೌ ಪಾತು ಬಾಹುಮೂಲೇಽಮರಪ್ರಿಯಃ || ೯ ||

ಅಂಸಯೋರಂಬಿಕಾಸೂನುರಂಗುಲೀಶ್ಚ ಹರಿಪ್ರಿಯಃ |
ಆಂತ್ರಂ ಪಾತು ಸ್ವತಂತ್ರೋ ಮೇ ಮನಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದಕಾರಕಃ || ೧೦ ||

ಪ್ರಾಣಾಽಪಾನೌ ತಥಾ ವ್ಯಾನಮುದಾನಂ ಚ ಸಮಾನಕಮ್ |
ಯಶೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ಕೀರ್ತಿಂ ಚ ಪಾತು ನಃ ಕಮಲಾಪತಿಃ || ೧೧ ||

ಹೃದಯಂ ತು ಪರಂಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೋ ಜಗದಿಪತಿಃ |
ಸ್ತನೌ ತು ಪಾತು ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಸ್ತನಮಧ್ಯಂ ತು ಶಾಂಕರಃ || ೧೨ ||

ಉದರಂ ತುಂದಿಲಃ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಪಾತು ಸುನಾಭಿಕಃ |
ಕಟಿಂ ಪಾತ್ವಮಲೋ ನಿತ್ಯಂ ಪಾತು ಮಧ್ಯಂ ತು ಪಾವನಃ || ೧೩ ||

ಮೇಢ್ರಂ ಪಾತು ಮಹಾಯೋಗೀ ತತ್ಪಾರ್ಶ್ವಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಕಃ |
ಗುಹ್ಯಂ ಗುಹಾಗ್ರಜಃ ಪಾತು ಅಣುಂ ಪಾತು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ || ೧೪ ||

ಶುಕ್ಲಂ ಪಾತು ಸುಶುಕ್ಲಸ್ತು ಊರೂ ಪಾತು ಸುಖಪ್ರದಃ |
ಜಂಘದೇಶೇ ಹ್ರಸ್ವಜಂಘೋ ಜಾನುಮಧ್ಯೇ ಜಗದ್ಗುರುಃ || ೧೫ ||

ಗುಲ್ಫೌ ರಕ್ಷಾಕರಃ ಪಾತು ಪಾದೌ ಮೇ ನರ್ತನಪ್ರಿಯಃ |
ಸರ್ವಾಂಗಂ ಸರ್ವಸಂಧೌ ಚ ಪಾತು ದೇವಾರಿಮರ್ದನಃ || ೧೬ ||

ಪುತ್ರಮಿತ್ರಕಲತ್ರಾದೀನ್ ಪಾತು ಪಾಶಾಂಕುಶಾಧಿಪಃ |
ಧನಧಾನ್ಯಪಶೂಂಶ್ಚೈವ ಗೃಹಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ನಿರಂತರಮ್ || ೧೭ ||

ಪಾತು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕೋ ದೇವೋ ವರದೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ರಕ್ಷಾಹೀನಂ ತು ಯತ್ಸ್ಥಾನಂ ಕವಚೇನ ವಿನಾ ಕೃತಮ್ || ೧೮ ||

ತತ್ಸರ್ವಂ ರಕ್ಷಯೇದ್ದೇವೋ ಮಾರ್ಗವಾಸೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಅಟವ್ಯಾಂ ಪರ್ವತಾಗ್ರೇ ವಾ ಮಾರ್ಗೇ ಮಾನಾವಮಾನಗೇ || ೧೯ ||

ಜಲಸ್ಥಲಗತೋ ವಾಽಪಿ ಪಾತು ಮಾಯಾಪಹಾರಕಃ |
ಸರ್ವತ್ರ ಪಾತು ದೇವೇಶಃ ಸಪ್ತಲೋಕೈಕಸಂಶ್ರಿತಃ || ೨೦ ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ |
ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ |
ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಜಪೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸದಾ ಭಯವಿನಾಶನಮ್ || ೨೧ ||

ಕುಕ್ಷಿರೋಗಪ್ರಶಮನಂ ಲೂತಾಸ್ಫೋಟನಿವಾರಣಮ್ |
ಮೂತ್ರಕೃಚ್ಛ್ರಪ್ರಶಮನಂ ಬಹುಮೂತ್ರನಿವಾರಣಮ್ || ೨೨ ||

ಬಾಲಗ್ರಹಾದಿರೋಗಾಣಾಂನಾಶನಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇದ್ಧಾರಯೇದ್ವಾಽಪಿ ಕರಸ್ಥಾಸ್ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಯಃ || ೨೩ ||

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಗತಶ್ಚಾಽಪಿ ತತ್ರ ತತ್ರಾಽರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಮ್ || ೨೪ ||

ಯಶ್ಶೃಣೋತಿ ಪಠತಿ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮೋ
ವಿಘ್ನರಾಜಕವಚಂ ದಿನೇ ದಿನೇ |
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಸುಕಲತ್ರಸಂಪದಃ
ಕಾಮಭೋಗಮಖಿಲಾಂಶ್ಚ ವಿಂದತಿ || ೨೫ ||

ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಮಚಿಂತ್ಯಮನೇಕರೂಪಂ
ಧ್ಯಾಯೇಜ್ಜಗತ್ರಯಹಿತೇರತಮಾಪದಘ್ನಮ್ |
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭತೇ ಮನುಷ್ಯೋ
ವಿಘ್ನೇಶಸಾಯುಜ್ಯಮುಪೇನ್ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿನಾಯಕತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶಹೃದಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Sri Vallabhesha Hrudayam Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Vallabhesha Hrudayam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top