Ashtottara Shatanama Vishnu Stotram

Sri Venkateswara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Sri Balaji Slokam

Sri Venkateswara Swamy is also known as Sri Srinivasa, Lord Balaji, Edukondalavada, Venkanna, Venkata Ramana, Lord Malayappa, Venkatachalapati, Tirupati Timmappa, Govindha and many other names. Lord Balaji is a avatar of Sri Maha Vishnu. Venkateswara is the presiding deity of Tirumala Sri Venkateswara Temple located in the temple town Tirupati, Andhra Pradesh. It consists of seven peaks, which represent the seven heads of Adisesha, which earned the name of Seshachalam. The seven peaks are called Seshadri, Neeladri, Garudadri, Anjanadri, Vrushabhadri, Narayanadri and Venkatadri.

Sri Malayappa Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ sri venkatesvarastottara satanamastotram ॥

sri venkatesah srinivaso laksmipatiranamayah
amrtamso jagadvandyogovindassasvatah prabhum
sesadri nilayo devah kesavo madhusudanah ।
amrtomadhavah krsnam sriharirjnanapanjara ॥ 1 ॥

sri vatsavaksasarveso gopalah purusottamah ।
gopisvarah paranjyotirvaikuntha patiravyayah ॥ 2 ॥

sudhatanaryadavendro nityayauvanarupavan ।
caturvedatmako visnu racyutah padminipriyah ॥ 3 ॥

dharapatissurapatirnirmalo devapujitah ।
caturbhuja scakradhara stridhama trigunasrayah ॥ 4 ॥

nirvikalpo niskalanko nirantako niranjanah ।
nirabhaso nityatrpto nirgunonirupadravah ॥ 5 ॥

gadadhara sarngapanirnandaki sankhadharakah ।
anekamurtiravyaktah katihasto varapradah ॥ 6 ॥

anekatma dinabandhurartalokabhayapradah ।
akasarajavarado yogihrtpadma mandirah ॥ 7 ॥

damodaro jagatpalah papaghnobhaktavatsalah ।
trivikramasimsumaro jatamakutasobhitah ॥ 8 ॥

sankhamadhyollasanmanjukinkinyadhyakarandakah ।
nilameghasyamatanurbilvapatrarcana priyah ॥ 9 ॥

jagadvyapi jagatkarta jagatsaksi jagatpatih ।
cintitarthaprado jisnurdasarathe dasarupavan ॥ 10 ॥

devakinandana sauri hayagrivo janardhanah ।
kanyasravanatarejya pitambaronaghah ॥ 11 ॥

vanamalipadmanabha mrgayasakta manasah ।
asvarudham khadgadharidhanarjana samutsukah ॥ 12 ॥

ghanasarasanmadhyakasturitilakojjvalah ।
saccidanandarupasca jaganmangaladayakah ॥ 13 ॥

yajnarupo yajnabhokta cinmayah paramesvarah ।
paramarthaprada ssantassriman dordhanda vikramah ॥ 14 ॥

paratparah parabrahma srivibhurjagadisvarah ।
evam sri venkatesasyanamnam astottaram satam ॥ 15 ॥

pathyatam srnvatam bhaktya sarvabhista pradam subham ।
॥ iti sri brahmanda purananantargata
sri venkatesvarastottara satanama stotram samaptam ॥

Also Read:

Sri Venkateswara Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil