Home / Vishnu Stotram,Ashtottara Shatanama / Sri Venkateswara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Balaji Slokam

Sri Venkateswara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Balaji Slokam

Sri Venkateswara Swamy is also known as Sri Srinivasa, Lord Balaji, Edukondalavada, Venkanna, Venkata Ramana, Lord Malayappa, Venkatachalapati, Tirupati Timmappa, Govindha and many other names. Lord Balaji is a avatar of Sri Maha Vishnu. Venkateswara is the presiding deity of Tirumala Sri Venkateswara Temple located in the temple town Tirupati, Andhra Pradesh. It consists of seven peaks, which represent the seven heads of Adisesha, which earned the name of Seshachalam. The seven peaks are called Seshadri, Neeladri, Garudadri, Anjanadri, Vrushabhadri, Narayanadri and Venkatadri.

Sri Malayappa Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿರನಾಮಯಃ
ಅಮೃತಾಂಶೋ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯೋಗೋವಿನ್ದಶ್ಶಾಶ್ವತಃ ಪ್ರಭುಂ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ನಿಲಯೋ ದೇವಃ ಕೇಶವೋ ಮಧುಸೂದನಃ ।
ಅಮೃತೋಮಾಧವಃ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀಹರಿರ್ಜ್ಞಾನಪಂಜರ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀ ವತ್ಸವಕ್ಷಸರ್ವೇಶೋ ಗೋಪಾಲಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ಗೋಪೀಶ್ವರಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರ್ವೈಕುಂಠ ಪತಿರವ್ಯಯಃ ॥ 2 ॥

ಸುಧಾತನರ್ಯಾದವೇನ್ದ್ರೋ ನಿತ್ಯಯೌವನರೂಪವಾನ್ ।
ಚತುರ್ವೇದಾತ್ಮಕೋ ವಿಷ್ಣು ರಚ್ಯುತಃ ಪದ್ಮಿನೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 3 ॥

ಧರಾಪತಿಸ್ಸುರಪತಿರ್ನಿರ್ಮಲೋ ದೇವಪೂಜಿತಃ ।
ಚತುರ್ಭುಜ ಶ್ಚಕ್ರಧರ ಸ್ತ್ರಿಧಾಮಾ ತ್ರಿಗುಣಾಶ್ರಯಃ ॥ 4 ॥

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿಷ್ಕಳಂಕೋ ನಿರಾನ್ತಕೋ ನಿರಂಜನಃ ।
ನಿರಾಭಾಸೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರ್ಗುಣೋನಿರುಪದ್ರವಃ ॥ 5 ॥

ಗದಾಧರ ಶಾರ್ಂಗಪಾಣಿರ್ನನ್ದಕೀ ಶಂಖಧಾರಕಃ ।
ಅನೇಕಮೂರ್ತಿರವ್ಯಕ್ತಃ ಕಟಿಹಸ್ತೋ ವರಪ್ರದಃ ॥ 6 ॥

ಅನೇಕಾತ್ಮಾ ದೀನಬನ್ಧುರಾರ್ತಲೋಕಾಭಯಪ್ರದಃ ।
ಆಕಾಶರಾಜವರದೋ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮ ಮನ್ದಿರಃ ॥ 7 ॥

ದಾಮೋದರೋ ಜಗತ್ಪಾಲಃ ಪಾಪಘ್ನೋಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಶಿಂಶುಮಾರೋ ಜಟಾಮಕುಟಶೋಭಿತಃ ॥ 8 ॥

ಶಂಖಮಧ್ಯೋಲ್ಲಸನ್ಮಂಜೂಕಿಂಕಿಣ್ಯಾಧ್ಯಕರನ್ದಕಃ ।
ನೀಲಮೇಘಶ್ಯಾಮತನುರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರಾರ್ಚನ ಪ್ರಿಯಃ ॥ 9 ॥

ಜಗದ್ವ್ಯಾಪೀ ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಜಗತ್ಪತಿಃ ।
ಚಿನ್ತಿತಾರ್ಥಪ್ರದೋ ಜಿಷ್ಣುರ್ದಾಶರಥೇ ದಶರೂಪವಾನ್ ॥ 10 ॥

ದೇವಕೀನನ್ದನ ಶೌರಿ ಹಯಗ್ರೀವೋ ಜನಾರ್ಧನಃ ।
ಕನ್ಯಾಶ್ರವಣತಾರೇಜ್ಯ ಪೀತಾಮ್ಬರೋನಘಃ ॥ 11 ॥

ವನಮಾಲೀಪದ್ಮನಾಭ ಮೃಗಯಾಸಕ್ತ ಮಾನಸಃ ।
ಅಶ್ವಾರೂಢಂ ಖಡ್ಗಧಾರೀಧನಾರ್ಜನ ಸಮುತ್ಸುಕಃ ॥ 12 ॥

ಘನಸಾರಸನ್ಮಧ್ಯಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಶ್ಚ ಜಗನ್ಮಂಗಳದಾಯಕಃ ॥ 13 ॥

ಯಜ್ಞರೂಪೋ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಾ ಚಿನ್ಮಯಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರದ ಶ್ಶಾನ್ತಶ್ಶ್ರೀಮಾನ್ ದೋರ್ಧಂಡ ವಿಕ್ರಮಃ ॥ 14 ॥

ಪರಾತ್ಪರಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾ ಶ್ರೀವಿಭುರ್ಜಗದೀಶ್ವರಃ ।
ಏವಂ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಸ್ಯನಾಮ್ನಾಂ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ 15 ॥

ಪಠ್ಯತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಂ ಶುಭಮ್ ।
॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣಾನಾನ್ತರ್ಗತ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

Also Read:

Sri Venkateswara Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts