Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Annamayya Keerthana / Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Malayalam and English With Meaning

Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Malayalam and English With Meaning

Annamayya Keerthana – Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Malayalam:

കൗസല്യാ സുപ്രജാ രാമ പൂര്വാസംധ്യാ പ്രവര്തതേ |
ഉത്തിഷ്ഠ നരശാര്ദൂല കര്തവ്യം ദൈവമാഹ്നികമ് || 1 ||

ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഗോവിംദ ഉത്തിഷ്ഠ ഗരുഡധ്വജ |
ഉത്തിഷ്ഠ കമലാകാംത ത്രൈലോക്യം മംഗളം കുരു || 2 ||

മാതസ്സമസ്ത ജഗതാം മധുകൈടഭാരേഃ
വക്ഷോവിഹാരിണി മനോഹര ദിവ്യമൂര്തേ |
ശ്രീസ്വാമിനി ശ്രിതജനപ്രിയ ദാനശീലേ
ശ്രീ വേംകടേശ ദയിതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 3 ||

തവ സുപ്രഭാതമരവിംദ ലോചനേ
ഭവതു പ്രസന്നമുഖ ചംദ്രമംഡലേ |
വിധി ശംകരേംദ്ര വനിതാഭിരര്ചിതേ
വൃശ ശൈലനാഥ ദയിതേ ദയാനിധേ || 4 ||

അത്ര്യാദി സപ്ത ഋഷയസ്സമുപാസ്യ സംധ്യാം
ആകാശ സിംധു കമലാനി മനോഹരാണി |
ആദായ പാദയുഗ മര്ചയിതും പ്രപന്നാഃ
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് || 5 ||

പംചാനനാബ്ജ ഭവ ഷണ്മുഖ വാസവാദ്യാഃ
ത്രൈവിക്രമാദി ചരിതം വിബുധാഃ സ്തുവംതി |
ഭാഷാപതിഃ പഠതി വാസര ശുദ്ധി മാരാത്
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് || 6 ||

ഈശത്-പ്രഫുല്ല സരസീരുഹ നാരികേള
പൂഗദ്രുമാദി സുമനോഹര പാലികാനാമ് |
ആവാതി മംദമനിലഃ സഹദിവ്യ ഗംധൈഃ
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് || 7 ||

ഉന്മീല്യനേത്ര യുഗമുത്തമ പംജരസ്ഥാഃ
പാത്രാവസിഷ്ട കദലീ ഫല പായസാനി |
ഭുക്ത്വാഃ സലീല മഥകേളി ശുകാഃ പഠംതി
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് || 8 ||

തംത്രീ പ്രകര്ഷ മധുര സ്വനയാ വിപംച്യാ
ഗായത്യനംത ചരിതം തവ നാരദോ‌உപി |
ഭാഷാ സമഗ്ര മസത്-കൃതചാരു രമ്യം
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് || 9 ||

ഭൃംഗാവളീ ച മകരംദ രസാനു വിദ്ധ
ഝുംകാരഗീത നിനദൈഃ സഹസേവനായ |
നിര്യാത്യുപാംത സരസീ കമലോദരേഭ്യഃ
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് || 10 ||

യോഷാഗണേന വരദധ്നി വിമഥ്യമാനേ
ഘോഷാലയേഷു ദധിമംഥന തീവ്രഘോഷാഃ |
രോഷാത്കലിം വിദധതേ കകുഭശ്ച കുംഭാഃ
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് || 11 ||

പദ്മേശമിത്ര ശതപത്ര ഗതാളിവര്ഗാഃ
ഹര്തും ശ്രിയം കുവലയസ്യ നിജാംഗലക്ഷ്മ്യാഃ |
ഭേരീ നിനാദമിവ ഭിഭ്രതി തീവ്രനാദമ്
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് || 12 ||

ശ്രീമന്നഭീഷ്ട വരദാഖില ലോക ബംധോ
ശ്രീ ശ്രീനിവാസ ജഗദേക ദയൈക സിംധോ |
ശ്രീ ദേവതാ ഗൃഹ ഭുജാംതര ദിവ്യമൂര്തേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 13 ||

ശ്രീ സ്വാമി പുഷ്കരിണികാപ്ലവ നിര്മലാംഗാഃ
ശ്രേയാര്ഥിനോ ഹരവിരിംചി സനംദനാദ്യാഃ |
ദ്വാരേ വസംതി വരനേത്ര ഹതോത്ത മാംഗാഃ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 14 ||

ശ്രീ ശേഷശൈല ഗരുഡാചല വേംകടാദ്രി
നാരായണാദ്രി വൃഷഭാദ്രി വൃഷാദ്രി മുഖ്യാമ് |
ആഖ്യാം ത്വദീയ വസതേ രനിശം വദംതി
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 15 ||

സേവാപരാഃ ശിവ സുരേശ കൃശാനുധര്മ
രക്ഷോംബുനാഥ പവമാന ധനാധി നാഥാഃ |
ബദ്ധാംജലി പ്രവിലസന്നിജ ശീര്ഷദേശാഃ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 16 ||

ധാടീഷു തേ വിഹഗരാജ മൃഗാധിരാജ
നാഗാധിരാജ ഗജരാജ ഹയാധിരാജാഃ |
സ്വസ്വാധികാര മഹിമാധിക മര്ഥയംതേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 17 ||

സൂര്യേംദു ഭൗമ ബുധവാക്പതി കാവ്യശൗരി
സ്വര്ഭാനുകേതു ദിവിശത്-പരിശത്-പ്രധാനാഃ |
ത്വദ്ദാസദാസ ചരമാവധി ദാസദാസാഃ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 18 ||

തത്-പാദധൂളി ഭരിത സ്ഫുരിതോത്തമാംഗാഃ
സ്വര്ഗാപവര്ഗ നിരപേക്ഷ നിജാംതരംഗാഃ |
കല്പാഗമാ കലനയാ‌உ‌உകുലതാം ലഭംതേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 19 ||

ത്വദ്ഗോപുരാഗ്ര ശിഖരാണി നിരീക്ഷമാണാഃ
സ്വര്ഗാപവര്ഗ പദവീം പരമാം ശ്രയംതഃ |
മര്ത്യാ മനുഷ്യ ഭുവനേ മതിമാശ്രയംതേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 20 ||

ശ്രീ ഭൂമിനായക ദയാദി ഗുണാമൃതാബ്ദേ
ദേവാദിദേവ ജഗദേക ശരണ്യമൂര്തേ |
ശ്രീമന്നനംത ഗരുഡാദിഭി രര്ചിതാംഘ്രേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 21 ||

ശ്രീ പദ്മനാഭ പുരുഷോത്തമ വാസുദേവ
വൈകുംഠ മാധവ ജനാര്ധന ചക്രപാണേ |
ശ്രീ വത്സ ചിഹ്ന ശരണാഗത പാരിജാത
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 22 ||

കംദര്പ ദര്പ ഹര സുംദര ദിവ്യ മൂര്തേ
കാംതാ കുചാംബുരുഹ കുട്മല ലോലദൃഷ്ടേ |
കല്യാണ നിര്മല ഗുണാകര ദിവ്യകീര്തേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 23 ||

മീനാകൃതേ കമഠകോല നൃസിംഹ വര്ണിന്
സ്വാമിന് പരശ്വഥ തപോധന രാമചംദ്ര |
ശേഷാംശരാമ യദുനംദന കല്കിരൂപ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 24 ||

ഏലാലവംഗ ഘനസാര സുഗംധി തീര്ഥം
ദിവ്യം വിയത്സരിതു ഹേമഘടേഷു പൂര്ണമ് |
ധൃത്വാദ്യ വൈദിക ശിഖാമണയഃ പ്രഹൃഷ്ടാഃ
തിഷ്ഠംതി വേംകടപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 25 ||

ഭാസ്വാനുദേതി വികചാനി സരോരുഹാണി
സംപൂരയംതി നിനദൈഃ കകുഭോ വിഹംഗാഃ |
ശ്രീവൈഷ്ണവാഃ സതത മര്ഥിത മംഗളാസ്തേ
ധാമാശ്രയംതി തവ വേംകട സുപ്രഭാതമ് || 26 ||

ബ്രഹ്മാദയാ സ്സുരവരാ സ്സമഹര്ഷയസ്തേ
സംതസ്സനംദന മുഖാസ്ത്വഥ യോഗിവര്യാഃ |
ധാമാംതികേ തവ ഹി മംഗള വസ്തു ഹസ്താഃ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 27 ||

ലക്ശ്മീനിവാസ നിരവദ്യ ഗുണൈക സിംധോ
സംസാരസാഗര സമുത്തരണൈക സേതോ |
വേദാംത വേദ്യ നിജവൈഭവ ഭക്ത ഭോഗ്യ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 28 ||

ഇത്ഥം വൃഷാചലപതേരിഹ സുപ്രഭാതം
യേ മാനവാഃ പ്രതിദിനം പഠിതും പ്രവൃത്താഃ |
തേഷാം പ്രഭാത സമയേ സ്മൃതിരംഗഭാജാം
പ്രജ്ഞാം പരാര്ഥ സുലഭാം പരമാം പ്രസൂതേ || 29 ||

Annamayya Keerthana – Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in English

Kousalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe
Uttishta Narasardula karthavyamdhaivamanhikam || 1 ||

Uthishtothishta Govinda Uthishta Garuda dwaja
Uthishta Kamalakantha trilokyam mangalam kuru || 2 ||

Matahassamastha jagatham MaduKaitabareh
Vaksho viharini manohara divya murthe
Sriswamini sritha jana priya dana seele
Sree Venkatesa dayite tava suprabhatham || 3 ||

Tava Suprabhatamaravindalochane
Bhavatu prasannna mukha chandramandale
Vidhi Sankarendra vanithabhirarchite
Vrisha saila natha Dayite Dayanidhe! || 4 ||

Atryadi sapta rishayah samupasya sandhyam
Akasa sindhu kamalani manoharani
Aadaya Padayugam archayitum prapannah
Seshadri sekhara vibho tava suprabhatham || 5 ||

Panchananabja Bhava Shanmukha Vasavadyah
Trivikramadi charitam Vibhudas stuvanti
Bhashapathih Patathi vasara suddhimaarat
Seshadri sekhara vibho thava Suprabhatham || 6 ||

Eeshatprapulla saraseeruha narikela
Poogadrumadi sumanohara palikanam
Aavati mandam Anilassaha divyagandhaih
Seshadri Sekhara Vibho tava suprabhatham || 7 ||

Unmeelya netrayugam uttama Panjarasthah
Pathrava sishta kadaleephala payasani
Bhuktva saleelamatah Keli sukah patanthi
Seshadri sekhara Vibho tava Suprabhatham || 8 ||

Tantree prakarsha madurasswanaya Vipanchya
Gayatyanantha charitham tava Naradopi
Bhasha samagram asakrit kara chara ramyam
Seshadri Sekhara Vibho tava Suprabhatham || 9 ||

Bringavali cha makharanda rasaani viddah
Jangara geetha ninadhais saha sevanaya
Niryatyupanta sarasee kamalodharebhyah
Seshadri sekahra Vibho tava Suprabhatam || 10 ||

Yosha ganena varadadni vimatyamane
Goshalayeshu dadi manthana teevra goshah
Roshat kalim vidadate kakhubhascha kumbah
Seshadri sekhara Vibho tava suprabhatham || 11 ||

Padmesa mitra satha pathragathali vargah
harthum sriyam kuvalayasya nijanga Lakshmya
Bherininadhamivabibhrati teevranadham
Seshadri sekhara vibho tava Suprabhatham || 12 ||

Srimannabhishta varadakhila lokhabando
Sri Srinivasa dayaika sindho
Sri devata griha bhujantara divyamurte
Sri Venkatachalapathe tava suprabhatham || 13 ||

Sri swami pushkarinikaplava nirmalan kah
sreyorthino Hara Virincha Sanandanadyah
Dvare vasanthi vara vetrahatottamangah
Sri Venkatachalapathe tava suprabhatam || 14 ||

Sri Seshasaila Garudachala Venkatadri
Narayanadri Vrishabhadri Vrishadri mukhyam
Aakhyam tvadiya vasateranisham vadanti
Sri Venkatachalapathe tava suprabhatam || 15 ||

Sevaparah Siva Suresa krisanudharma
Rakshombunatha Pavamana Dhanadhi nathah
Baddanjalif pravilasan nija sirsha desah
Sri Venkatachalapathe tava suprabatam || 16 ||

Dhateeshu te Vihagaraja mrigadhiraja
Nagadhiraja gajaraja haydhirajah
Swasvadhikaramahimadhikam arthayante
Sri Venkatachalapate tava suprabhatam || 17 ||

Suryendu Bhauma Budha Vakpati Kavyasowri
Swarbhanu Ketu divishat parishat pradhanah
Tvaddasa dasa charamow atidasa dsah
Sri Venkatachala pate tava suprabhatam || 18 ||

Tvat pada dooli parita spuritottamangah
Svargapavarga nirapeksha nijantarangah
Kalpagamakalaniah aakulatam labhante
Sri Venkatachalapate tava suprabhatam || 19 ||

Tvad gopuragra sikharani nirikshamanah
Svargapavarga padaveem paramam srayantah
Martya manushya bhuvane matim aasraaynte
Sri Venkatachalapate tava suprabhatam || 20 ||

Sri Bhoomi Nayaka dayadi gunamrutapte
Devadideva jagadeka saranya Moorte
Sriman Anantha Garudadhibhir architangre
Sri Venkatachala pate tava suprabhatam || 21 ||

Sri Padmanabha Purushottama Vasudeva
Vaikunta Madhava Janardana Chkrapane
Srivatsa chihna saranagata Parijata
Sri Venkatachalapate tava suprabhatam || 22 ||

Kandarpa darpahara sundara divya murte
Kanta kuchamburuha kudmala lola dhrishte
kalyana nirmala gunakara divya kirte
Sri Venkatachalapate tava suprabhatam || 23 ||

Meena krite kamatakola Nrisimha varnin
Swamin Paraswatah Tapodhaa Ramachandra
Seshamsa Rama Yadunandana Kalki rupa
Srivenkatachalapate tava suprabhatam || 24 ||

Ela lavanga ganasara sugandhitirtham
Divyam viyat sariti hema ghateshu poornam
Dhrutva adya vaidhika sikhamanayh prahrishtah
Sri Venkatachalapate tava suprabhatam || 25 ||

Bhaswanu deti vikachani saroruhani
Sampoorayanti vihagih kakubho vihangah
Sri Vaishnavas satatam artitha mangalaste
Sri Venkatachalapate tava suprabhatam || 26 ||

Brahmadayas sura varas sa Mahrshayaste
Santas Sananthana mukhas tava yogi varyah
Dhamantike tava hi mangala vastu hastah
Sri Venkatachalapate tava suprabhatam || 27 ||

Lakshmi Nivasa niravadya gunaika sindho
Samsara sagara samuttaranaika seto
Vedanta vedya nijavaibhava bhakta bhogya
Sri Venkatachalapate tava suprabhatam || 28 ||

ittha? v??acalapateriha suprabhata?
ye manava? pratidina? pa?hitu? pravrttah |
tesam prabhata samaye smrtirangabhajam
prannam parartha sulabham parama? prasute || 29 ||

Annamayya Keerthana – Sri Venkateswara Suprabhatam Meaning:

O Rama! Great Son of Kausalya, the Sun is about to rise in the Eastern skies; please arise to offer the
early morning oblations

Awake! O Govinda! The holder of flag mast with the King of Aves-Garuda emblem; Cast aside your sleep
to bestow your protection and solace to the Universe.

Sri Lakshmi, Goddess of riches! You reside in the heart of Sri Maha vishnu; O celestial beauty-one that captures the attention of the minds of humans, O bestower of all benefits to those who fall at His feet, O dear and better half of Lord Venkateswara! I offer these morning Pranamams to you.

O Devi! A fine morning to you whose eyes are like the petals of a lotus and the bright face of the full moon; the consorts of Brahma, Sankara and Indra pay their respects to you. The ocean of mercy! Dear to the Lord of the Vrishabadri!

O resident of Sehadri! the seven holy rishis(saptharshis) headed by Atri, having performed their morning
sandhya, are at your feet offering beautiful lotuses and the waters of heavenly rivers. Please receive their humble offerings

All the deities Gods from Brahma, Shiva, Shanmukha and others are praising your TriVikrama avathara, Brhaspathi, the Saint Guru of Devas is reading out the Panchangam (almanac). O Lord! May this morning be glorious

O the Mighty Lord who dwells in the Serpentine Hill of Seshadri! The morning scene is beautiful with the tossing of water lillies, coconut trees and transplanted young paddy fields. The morning breeze is blowing smoothly, carrying these pleasant fragrances, wishing a very good morning to you.

O Venkateswara! The temple parrots are singing pleasantly after having tasted the fruits, payasa (a liquid Sweet offering ) in your Pooja vessels and quenching their thirst; I pray for a good morning to you.

With his melodious musical instruments Sage Narada is singing your endless stories, set to music and dancing to the enchanting music with lovely hand gestures, may this morning be beautiful.

O Lord who dwells on the sacred mountain Seshagiri! The swarm of bees from the lotus flowers of the nearby tank has come out after tasting the honey and carrying makharanda(sweet honey filled) pollen, waiting for your Divine glimpse on this early morning

O Universal Lord! The milk maids are churning their curd pots and are singing; the two sounds are synchronizing with each other giving origin to a new morning raga. May this morning be glorious to you!

The swarm of bees in the lotuses is friends of the sun and is making loud sounds with a view to surpassing the splendor of the lustrous blue lotuses. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee.

O Srinivasa! The bestowal of all desired boons, closest kith and kin of the universe, ocean of compassion, O Lord of charming! Let this morning bring glory to you.

O Lord of Lords! Having taken their holy dip in the Swami pushkarini, Gods like Brahma and Siva and sages such as Sanandana are waiting at the door for your Dharsan with their hands raised holding the cane (for controlling the crowds). Good morning to you.

Glory to you O Lord of Seven Hills! Whose abode is described incessantly in the Holy books, variously as Seshachala, Garudachala, Venkatadri, Narayanadri, Vrishabahadri and Vrishadri as the important seven hills in which You reside.

O Lord! Desirous of serving you, Siva and Indra with their heads bowed and Kubera the lord of Wealth and the protectors of the eight directions (Dikpalakas) with their hands folded in front of you in reverence are waiting your call to discharge their daily duties.

O Venkatesa! Seeking your benevolent look of approval, the Lord of Aves- Garuda and other leaders of your retinue are jostling for your first look to enhance their supervisory authority. Good morning to you.

O Lord! The over lords of the nine planets, (Surya, Chandra, Angaraka, Budha, Guru,Shukra, Sani, Rahu,Kethu) are ready waiting to offer you their service.

Your devotees having been purified by the dust of your feet, are serving you with intense
devotion forgetting their real interest in Moksha and doubting whether they could getthis opportunity in
their next birth or not.

O Venkateswara! People who are interested to rest at Your divine feet seeking mukti, look at the Vimana (crown) of your temple and want to serve you in this earthly abode forgetting what they came for.

Morning wishes to you O Srinivasa! You are the lord of the Mother Earth (Bhoomi). You possess innumerable qualities like compassion, Love etc. Lord of all Gods! The only refuge of the universe and waited on at your feet by Nityasuris (eternal companions) like Ananta and Garuda. Good morning.

O Padmanabha, Purushottama, Vasudeva, Vaikunta Madhava, identified by your insignias of Srivatsa and the disc (Sudarshana chakra) in your hand, You are like the havenly Parijata tree in granting the wishes of those who surrender at your feet. A fine morning to you my Lord!

Your Divyamangala vigraha(Divine posture) is so beautiful as to vanquish the pride of Manmatha (Lord of celestial Beauty). You are renowned in the Worlds for your unblemished auspicious qualities and you cast your blossoming eyesight on the fine parts of Mahalakshmi. Good morning to you.

O Venktesa! You have helped the world by your ten avatars like Matsya, Kurma, Narasimha, Vamana, Parasu, Rama etc. Good morning to you.

O Venkatachalapati, brahmins with vedic chants are waiting upon you with pots of Akasa Ganga water scented with cardamom, clove and other spices. May this be a glorious morning to You.

The sun has raised and flowers have opened their petals; the chirping of birds is echoed from all directions. Sri Vaishnavas are waiting singing your praise. Let this morning be glorious to you.

O Venkatesa! Gods like Brahma, sadhus and yogeswaras like Sanaka and Sanantana, are waiting at your gates bearing auspicious Pooja materials. Morning glory to you.

O Lord the abode of Lakhmi, the ocean of good qualities, the only boat to cross the ocean
of Samsara, the true knowledge sought by Vedanta(Upanishads), the lord of ture glory enjoyed by devotees, glory to you.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *