Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Tamil With Meaning

Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Tamil:

கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம பூர்வாஸம்த்யா ப்ரவர்ததே |
உத்திஷ்ட னரஶார்தூல கர்தவ்யம் தைவமாஹ்னிகம் || 1 ||

உத்திஷ்டோத்திஷ்ட கோவிம்த உத்திஷ்ட கருடத்வஜ |
உத்திஷ்ட கமலாகாம்த த்ரைலோக்யம் மம்களம் குரு || 2 ||

மாதஸ்ஸமஸ்த ஜகதாம் மதுகைடபாரேஃ
வக்ஷோவிஹாரிணி மனோஹர திவ்யமூர்தே |
ஶ்ரீஸ்வாமினி ஶ்ரிதஜனப்ரிய தானஶீலே
ஶ்ரீ வேம்கடேஶ தயிதே தவ ஸுப்ரபாதம் || 3 ||

தவ ஸுப்ரபாதமரவிம்த லோசனே
பவது ப்ரஸன்னமுக சம்த்ரமம்டலே |
விதி ஶம்கரேம்த்ர வனிதாபிரர்சிதே
வ்றுஶ ஶைலனாத தயிதே தயானிதே || 4 ||

அத்ர்யாதி ஸப்த றுஷயஸ்ஸமுபாஸ்ய ஸம்த்யாம்
ஆகாஶ ஸிம்து கமலானி மனோஹராணி |
ஆதாய பாதயுக மர்சயிதும் ப்ரபன்னாஃ
ஶேஷாத்ரி ஶேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் || 5 ||

பம்சானனாப்ஜ பவ ஷண்முக வாஸவாத்யாஃ
த்ரைவிக்ரமாதி சரிதம் விபுதாஃ ஸ்துவம்தி |
பாஷாபதிஃ படதி வாஸர ஶுத்தி மாராத்
ஶேஷாத்ரி ஶேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் || 6 ||

ஈஶத்-ப்ரபுல்ல ஸரஸீருஹ னாரிகேள
பூகத்ருமாதி ஸுமனோஹர பாலிகானாம் |
ஆவாதி மம்தமனிலஃ ஸஹதிவ்ய கம்தைஃ
ஶேஷாத்ரி ஶேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் || 7 ||

உன்மீல்யனேத்ர யுகமுத்தம பம்ஜரஸ்தாஃ
பாத்ராவஸிஷ்ட கதலீ பல பாயஸானி |
புக்த்வாஃ ஸலீல மதகேளி ஶுகாஃ படம்தி
ஶேஷாத்ரி ஶேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் || 8 ||

தம்த்ரீ ப்ரகர்ஷ மதுர ஸ்வனயா விபம்ச்யா
காயத்யனம்த சரிதம் தவ னாரதோ‌உபி |
பாஷா ஸமக்ர மஸத்-க்றுதசாரு ரம்யம்
ஶேஷாத்ரி ஶேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் || 9 ||

ப்றும்காவளீ ச மகரம்த ரஸானு வித்த
ஜும்காரகீத னினதைஃ ஸஹஸேவனாய |
னிர்யாத்யுபாம்த ஸரஸீ கமலோதரேப்யஃ
ஶேஷாத்ரி ஶேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் || 10 ||

யோஷாகணேன வரதத்னி விமத்யமானே
கோஷாலயேஷு ததிமம்தன தீவ்ரகோஷாஃ |
ரோஷாத்கலிம் விதததே ககுபஶ்ச கும்பாஃ
ஶேஷாத்ரி ஶேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் || 11 ||

பத்மேஶமித்ர ஶதபத்ர கதாளிவர்காஃ
ஹர்தும் ஶ்ரியம் குவலயஸ்ய னிஜாம்கலக்ஷ்ம்யாஃ |
பேரீ னினாதமிவ பிப்ரதி தீவ்ரனாதம்
ஶேஷாத்ரி ஶேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் || 12 ||

ஶ்ரீமன்னபீஷ்ட வரதாகில லோக பம்தோ
ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ ஜகதேக தயைக ஸிம்தோ |
ஶ்ரீ தேவதா க்றுஹ புஜாம்தர திவ்யமூர்தே
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் || 13 ||

ஶ்ரீ ஸ்வாமி புஷ்கரிணிகாப்லவ னிர்மலாம்காஃ
ஶ்ரேயார்தினோ ஹரவிரிம்சி ஸனம்தனாத்யாஃ |
த்வாரே வஸம்தி வரனேத்ர ஹதோத்த மாம்காஃ
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் || 14 ||

ஶ்ரீ ஶேஷஶைல கருடாசல வேம்கடாத்ரி
னாராயணாத்ரி வ்றுஷபாத்ரி வ்றுஷாத்ரி முக்யாம் |
ஆக்யாம் த்வதீய வஸதே ரனிஶம் வதம்தி
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் || 15 ||

ஸேவாபராஃ ஶிவ ஸுரேஶ க்றுஶானுதர்ம
ரக்ஷோம்புனாத பவமான தனாதி னாதாஃ |
பத்தாம்ஜலி ப்ரவிலஸன்னிஜ ஶீர்ஷதேஶாஃ
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் || 16 ||

தாடீஷு தே விஹகராஜ ம்றுகாதிராஜ
னாகாதிராஜ கஜராஜ ஹயாதிராஜாஃ |
ஸ்வஸ்வாதிகார மஹிமாதிக மர்தயம்தே
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் || 17 ||

ஸூர்யேம்து பௌம புதவாக்பதி காவ்யஶௌரி
ஸ்வர்பானுகேது திவிஶத்-பரிஶத்-ப்ரதானாஃ |
த்வத்தாஸதாஸ சரமாவதி தாஸதாஸாஃ
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் || 18 ||

தத்-பாததூளி பரித ஸ்புரிதோத்தமாம்காஃ
ஸ்வர்காபவர்க னிரபேக்ஷ னிஜாம்தரம்காஃ |
கல்பாகமா கலனயா‌உ‌உகுலதாம் லபம்தே
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் || 19 ||

த்வத்கோபுராக்ர ஶிகராணி னிரீக்ஷமாணாஃ
ஸ்வர்காபவர்க பதவீம் பரமாம் ஶ்ரயம்தஃ |
மர்த்யா மனுஷ்ய புவனே மதிமாஶ்ரயம்தே
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் || 20 ||

ஶ்ரீ பூமினாயக தயாதி குணாம்றுதாப்தே
தேவாதிதேவ ஜகதேக ஶரண்யமூர்தே |
ஶ்ரீமன்னனம்த கருடாதிபி ரர்சிதாம்க்ரே
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் || 21 ||

ஶ்ரீ பத்மனாப புருஷோத்தம வாஸுதேவ
வைகும்ட மாதவ ஜனார்தன சக்ரபாணே |
ஶ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ன ஶரணாகத பாரிஜாத
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் || 22 ||

கம்தர்ப தர்ப ஹர ஸும்தர திவ்ய மூர்தே
காம்தா குசாம்புருஹ குட்மல லோலத்றுஷ்டே |
கல்யாண னிர்மல குணாகர திவ்யகீர்தே
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் || 23 ||

மீனாக்றுதே கமடகோல ன்றுஸிம்ஹ வர்ணின்
ஸ்வாமின் பரஶ்வத தபோதன ராமசம்த்ர |
ஶேஷாம்ஶராம யதுனம்தன கல்கிரூப
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் || 24 ||

ஏலாலவம்க கனஸார ஸுகம்தி தீர்தம்
திவ்யம் வியத்ஸரிது ஹேமகடேஷு பூர்ணம் |
த்றுத்வாத்ய வைதிக ஶிகாமணயஃ ப்ரஹ்றுஷ்டாஃ
திஷ்டம்தி வேம்கடபதே தவ ஸுப்ரபாதம் || 25 ||

பாஸ்வானுதேதி விகசானி ஸரோருஹாணி
ஸம்பூரயம்தி னினதைஃ ககுபோ விஹம்காஃ |
ஶ்ரீவைஷ்ணவாஃ ஸதத மர்தித மம்களாஸ்தே
தாமாஶ்ரயம்தி தவ வேம்கட ஸுப்ரபாதம் || 26 ||

ப்ரஹ்மாதயா ஸ்ஸுரவரா ஸ்ஸமஹர்ஷயஸ்தே
ஸம்தஸ்ஸனம்தன முகாஸ்த்வத யோகிவர்யாஃ |
தாமாம்திகே தவ ஹி மம்கள வஸ்து ஹஸ்தாஃ
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் || 27 ||

லக்ஶ்மீனிவாஸ னிரவத்ய குணைக ஸிம்தோ
ஸம்ஸாரஸாகர ஸமுத்தரணைக ஸேதோ |
வேதாம்த வேத்ய னிஜவைபவ பக்த போக்ய
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம் || 28 ||

இத்தம் வ்றுஷாசலபதேரிஹ ஸுப்ரபாதம்
யே மானவாஃ ப்ரதிதினம் படிதும் ப்ரவ்றுத்தாஃ |
தேஷாம் ப்ரபாத ஸமயே ஸ்ம்றுதிரம்கபாஜாம்
ப்ரஜ்ஞாம் பரார்த ஸுலபாம் பரமாம் ப்ரஸூதே || 29 ||

Sri Venkateswara Suprabhatam Meaning:

O! Rama! Kausalya’s auspicious child! Twilight is approaching in the East. O! best of men! Wake up, the divine daily rituals have to be performed. ॥ 1 ॥

O! Govinda, wake up! O! Garudadhvaja! wake up. O! Kamalakanta! by rising, render the three worlds auspicious. ॥ 2 ॥

May it be an auspicious dawn to Thee, O! Goddess Lakshmi, the Mother of the Worlds, who dwells on the chest of Lord Vishnu, the enemy of the demons, Kaitabha and Madhu, of attractive and divine form, with the nature of granting what is desired by those seeking refuge! ॥ 3 ॥

May it be an auspicious dawn to Thee, O! Goddess Lakshmi, the beloved of the Lord of Vrsacala, with eyes like lotus petals, with a bright face like the Moon, who is worshiped by Girija, Vani, and Pulomaja and who is very compassionate. ॥ 4 ॥

Having worshiped the morning twilight and said their morning prayers, called sandhyavandana, the seven sages like Atri, bringing the beautiful lotuses from the divine Ganges, have arrived to worship Thy feet. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 5 ॥

The Gods, like the five-headed Lord Brahma, Lord Subrahmanya, Lord Shiva, and Indra are praising the deeds of your incarnation as the Trivikramavatara. Nearby is Brhaspati who is reading out the planetary position of the day. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 6 ॥

The breeze, carrying the wonderful fragrance of the partly opened lotuses, and the beautiful trees like the Coconut and Areca, is blowing gently. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 7 ॥

The parrots in their cages are opening their eyes, and graciously singing, after eating the remains of the plantain fruits and the payasam in the vessels. Lord Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 8 ॥

The sage, Narada, is playing sweet music with his veena, and, in fine language, is singing praises of Thy endless deeds, gracefully waving his other hand. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 9 ॥

The humming swarm of bees is sucking honey and emerging from the interiors of the lotuses of the adjoining pools, in order to serve Thee. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 10 ॥

While the womenfolk of the hamlet of cowherds churn the curds, the loud sounds and echoes emanating from the pots seem like as if the pots and the eight directions are quarreling. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 11 ॥

The swarm of bees in the lotuses are friends of the sun and are making loud sounds with a view to surpassing the splendor of the lustrous blue lotuses. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 12 ॥

One with Lakshmi! One who grants boons! Friend of all the worlds! Abode of Sri Lakshmi! The matchless ocean of compassion! One having a charming form on account of the chest which is the abode of Sri Lakshmi! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 13 ॥

Lord Brahma, Lord Shiva, Lord Sanandana and several others have bathed in purified water. They are at your doorstep eager to see you, for their own well-being, though they have been hit with canes by your gods. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 14 ॥

Lord of Venkatachala! Thy abode is always called by several names, such as Sri Sesasaila, Narayanadri, Garudachala, Venkatadri, Vrsabhadri, Vrsadri. May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 15 ॥

Lord Siva, Indra, Agni, Yama, Nairuti, Varuna, Vayu and Kubera, with folded hands placed on their heads, are desirous of offering service to thee. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 16 ॥

The modes of Thy conveyance – Garuda, the Lord of Birds, the Lion, Lord of Animals, Adisesa, the Lord of Serpents, Airavata, the Lord of Elephants and Uccaissravas, the Lord of Horses – are begging Thee to grant them their respective authority and power to serve the Thee better, on your pleasure trips. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 17 ॥

The main deities of the Assembly of Gods – the nine planets – the Sun, the Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu and Ketu are happy to serve even your servants and remain most obedient to Thee. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 18 ॥

Lord of Venkatachala! Thy devotees, whose heads are sanctified by the dust of Thy feet, being in Thy presence, do not desire Heaven or Liberation, but are worried that another Kalpa will start when there will be no such glory to Venkatachala! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 19 ॥

On seeing the crests of Thy temple tower, the mortals, who are attempting to attain the exalted paths of Heaven and Liberation, feel like living on in the mortal world, as it gives them the opportunity of worshipping Thee. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 20 ॥

Lord of Sridevi and Bhudevi! The ocean of nectar of compassion and other virtues! The chief of the Gods! The sole refuge of the Universe! The possessor of Sri! One whose feet are worshipped by Ananta and Garuda! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 21 ॥

Padmanabha! Purushottama! Vasudeva! Vaikunta! Madhava! Janardana! Chakrapani! Bearer of the mole Srivatsa! The celestial tree under whom refuge is sought! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 22 ॥

Bearer of the charming and divine form surpassing the pride of Cupid! One whose sight is fondly centred on the lotus bud like breasts of His beloved! The abode of auspicious and pure virtues! The possessor of Divine fame! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 23 ॥

Lord in ten incarnations of Matsya, Kamatha, Kola, Narasimha, Trivikrama, Parasurama, Rama, Balarama, Krishna and Kalki! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 24 ॥

The Brahmins, well-versed in the Vedas, are now joyfully waiting to worship you. They are carrying golden pots on their heads that are filled with the water of the Divine Ganges, which has been rendered fragrant by mixing cardamom, cloves and camphor in it. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 25 ॥

The Sun is rising; the lotuses have blossomed; the birds are twittering; the Sri Vaishnavas, always imploring auspiciousness, are waiting at Thy abode. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 26 ॥

Lord Brahma, the great sages and the good Yogins as Sanandana are waiting at Thy abode, with auspicious offerings in their hands. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 27 ॥

Abode of Lakshmi! Ocean of faultless and auspicious virtues! Bridge to cross the ocean of transmigration! One whose glory is known through the Upanishads! One who is enjoyed by devotees! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 28 ॥

Thus here is the Suprabhatam of the Lord of Vrishachala! Within the humans who are engaged in reciting it daily, the remembrance gives birth to the superior intellect, which makes the supreme goal easy to achieve. ॥ 29 ॥

Also Read :

Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Tamil With Meaning

2 thoughts on “Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Tamil With Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top