Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Vighneshwara Shodasha Nama Stotram Lyrics in Hindi

Sri Vighneshwara Shodasha Nama Stotram in Hindi:

॥ श्री विघ्नेश्वर षोडशनाम स्तोत्रम् ॥
सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः
लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः ॥ १ ॥

धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः
वक्रतुण्डश्शूर्पकर्णो हेरम्बस्स्कन्दपूर्वजः ॥ २ ॥

षोडशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा
सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते ॥ ३ ॥

Also Read:

Sri Vighneshwara Shodasha Nama Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Vighneshwara Shodasha Nama Stotram Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top