Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Vinayaka Stavaraja Lyrics in Kannada

Sri Vinayaka Stavaraja Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಸ್ತವರಾಜಃ
ಬೀಜಾಪೂರಗದೇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕರುಜಾ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಪಾಶೋತ್ಪಲ-
-ವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರಸ್ವವಿಷಾಣರತ್ನಕಲಶಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕರಾಂಭೋರುಹಃ |
ಧ್ಯೇಯೋ ವಲ್ಲಭಯಾ ಸಪದ್ಮಕರಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟೋಜ್ಜ್ವಲದ್ಭೂಷಯಾ
ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿವಿಪತ್ತಿಸಂಸ್ಥಿತಿಕರೋ ವಿಘ್ನೇಶ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಃ || ೧ ||

ನಮಸ್ತೇ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಗಣಾಧಿಪ ಮಹಾಪ್ರಭೋ |
ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಜಗನ್ನಾಥ ಗೌರೀಪುತ್ರ ಜಗತ್ಪ್ರಭೋ || ೨ ||

ಜಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವಿಭೋ ವಿನಾಯಕ ಮಹೇಶ್ವರ |
ಲಂಬೋದರ ಮಹಾಬಾಹೋ ಸರ್ವದಾ ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದ ಮೇ || ೩ ||

ಮಹಾದೇವ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿನ್ ಮೂಷಿಕಾರೂಢ ಶಂಕರ |
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಮಹಾಕಾಯ ಮಾಂ ತ್ರಾಹಿ ಪರಮೇಶ್ವರ || ೪ ||

ಕುಂಜರಾಸ್ಯ ಸುರಾಧೀಶ ಮಹೇಶ ಕರುಣಾನಿಧೇ |
ಮಾತುಲುಂಗಧರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಗದಾಚಕ್ರಸಮನ್ವಿತ || ೫ ||

ದಶಬಾಹೋ ಮಹಾರಾಜ ಗಜವಕ್ತ್ರ ಚತುರ್ಭುಜ |
ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ ಮಹಾಕರ್ಣ ಗಣನಾಥ ಪ್ರಸೀದ ಮೇ || ೬ ||

ಶಂಖಶೂಲಸಮಾಯುಕ್ತ ಬೀಜಾಪೂರಸಮನ್ವಿತ |
ಇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕಸಂಯುಕ್ತ ಪದ್ಮಹಸ್ತ ಪ್ರಸೀದ ಮೇ || ೭ ||

ನಾನಾಭರಣಸಂಯುಕ್ತ ರತ್ನಕುಂಭಕರ ಪ್ರಭೋ |
ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಲಯಾಧೀಶ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ಜಯ ಪ್ರಭೋ || ೮ ||

ಅನಾಥನಾಥ ವಿಶ್ವೇಶ ವಿಘ್ನಸಂಘವಿನಾಶನ |
ತ್ರಯೀಮೂರ್ತೇ ಸುರಪತೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕ || ೯ ||

ತ್ರಯೀಗುಣ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಸರ್ವಪಾಲಕ |
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಧಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪೂಜಿತ || ೧೦ ||

ಗೌರೀಶಂಕರಸಂಪೂಜ್ಯ ಜಯ ತ್ವಂ ಗಣನಾಯಕ |
ರತಿಮನ್ಮಥಸಂಸೇವ್ಯ ಮಹೀಭೂದಾರಸಂಸ್ತುತ || ೧೧ ||

ಋದ್ಧ್ಯಾಮೋದಾದಿಸಂಸೇವ್ಯ ಮಹಾಗಣಪತೇ ಜಯ |
ಶಂಖಪದ್ಮಾದಿಸಂಸೇವ್ಯ ನಿರಾಲಂಬ ನಿರೀಶ್ವರ || ೧೨ ||

ನಿಷ್ಕಲಂಕ ನಿರಾಧಾರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಮವ್ಯಯ |
ಅನಾದ್ಯ ಜಗತಾಮಾದ್ಯ ಪಿತಾಮಹಸುಪೂಜಿತ || ೧೩ ||

ಧೂಮಕೇತೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಮೂಷಕವಾಹನ |
ಅನಂತಪರಮಾನಂದ ಜಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೇಶ್ವರ || ೧೪ ||

ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನ ಕಿರೀಟೇನ ಸುಶೋಭಿತ |
ಪರಾತ್ಪರ ಪರೇಶಾನ ಪರಪೂರುಷ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೧೫ ||

ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವ ನಿರ್ಗುಣಾಭಾಸ ಜಪಾಪುಷ್ಪಸಮಪ್ರಭ |
ಸರ್ವಪ್ರಮಥಸಂಸ್ತುತ್ಯ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ವಿಘ್ನನಾಯಕ || ೧೬ ||

ಕುಮಾರಸ್ಯ ಗುರೋ ದೇವ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕ |
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯೂಹನಾಶಕ || ೧೭ ||

ಶರಣ್ಯ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ |
ಮಹಾಗಣಪತೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಾಂ ಪಾಲಯ ಕೃಪಾನಿಧೇ || ೧೮ ||

ಏವಂ ಶ್ರೀಗಣನಾಥಸ್ಯ ಸ್ತವರಾಜಮನುತ್ತಮಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯೂಹೈಃ ಸ ವಿಮುಚ್ಯತೇ || ೧೯ ||

ಅಶ್ವಮೇಧಸಮಂ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯನುತ್ತಮಮ್ |
ವಶೀಕರೋತಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ || ೨೦ ||

ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶೀಘ್ರಮೇವ ಸುದುರ್ಲಭಮ್ |
ಮಹಾಗಣೇಶಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಶ್ರೀವಿನಾಯಕಸ್ತವರಾಜಃ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

Also Read:

Sri Vinayaka Stavaraja lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Vinayaka Stavaraja Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top