Home / Vishnu Stotram / Sri Vishnu Deva Ashtakam Lyrics in English | Sri Vishnu Slokam

Sri Vishnu Deva Ashtakam Lyrics in English | Sri Vishnu Slokam

Vishnudevashtakam Lyrics in English:

visnudevastakam
sriya justam tustam srutisatanutam srimadhuripum
puranam pratyañcam paramasahitam sesasayane ।
sayanam yam dhyatva jahati munayah sarvavisaya-
stamisam sadrūpam paramapurusam naumi satatam ॥ 1॥

gunatito gito dahana iva dipto ripuvane
niriho niskayah paramagunapūgaih parivrtah ।
sada sevyo vandyo'marasamudayairyo muniganai-
stamisam sadrūpam paramapurusam naumi santatam ॥ 2॥

vibho! tvam samsarasthita-sakalajantūnavasi yat-
trayanam raksayai nanu varada padmesa jagatam ।
dadau cakram tasmatparamadayaya te pasupati-
statah sastram ``visvambhara''iti padena pragirati ॥ 3॥

sada visno ! dine sakalabalahine yadupate
hatase sarvatman mayi kuru krpam tvam muraripo ।
yato'ham samsare tava ca ranaseva-virahito
na me saukhyam cetsyad bhavati vitatham srisa ! sakalam ॥ 4॥

yadittham tvam brūya bhajananipunan yami satatam
prabho bhakta bhaktya sakalasukhabhajo na krpaya ।
vada prottunga ya tava khalu krpa kutra ghatate
katham va bho svamin ! patitamanujoddharaka iti ॥ 5॥

maya sastre drstam gurujanamukhad va srutamidam
krpa visnorvandya patitamanujoddharanipuna ।
atastvam sampraptah saranada ! saranyam karunaya
sriya hinam dinam madhumathana ! mam palaya vibho ॥ 6॥

na cellaksmijane sakalahitakrcchastranicayo
mrsarūpam dhatte bhavati bhavato haniratula ।
tava'stitvam sastrannahi bhavati sastram yadi mrsa
vicaro'yam citte mama bhavapate sridhara hare ॥ 7॥

na te svamin visno kuru mayi krpam kaitabharipo
svakiyam va'stittvam jahi jagati karunyajaladhe ।
dvayormadhye hyekam bhavati karaniyam tava vibho
kathah sarvah sarvasraya tava puraskrtya viratah ॥ 8॥

visnudevastakam stotram yah pathed bhaktito narah ।
sarvan kamanavapnoti laksmijaneh prasadatah ॥ 9॥

iti jagadguru-sankaracaryasvamisrisantanandasarasvatisisya-
svamisrimadanantanandasarasvativiracitam visnudevastakam samaptam ।

Add Comment

Click here to post a comment