Home / Ashtaka / Sri Yantrodharaka Mangala Ashtakam Lyrics in English

Sri Yantrodharaka Mangala Ashtakam Lyrics in English

Shri Yantrodharaka Mangala Ashtaka in English:

bhimasenaviracitam
yantroddharakanamako raghupaterajnam grhitvarnavam
tirtvasokavane sthitam svajananim sitam nisamyasugah ।
krtva samvidamanguliyakamidam datva sirobhusanam
sangrhyarnavamutpapata hanuman kuryat sada mangalam ॥ 1॥

praptastam sadudarakirtiranilah sriramapadambujam
natva kisapatirjagada puratah samsthapya cudamanim ।
vijnapyarnavalanghanadisubhakrnnanavidham bhutidam
yantroddharakanamamarutirayam kuryat sada mangalam ॥ 2॥

dharmadharmavicaksanah suratarurbhaktestasandohane
dustaratikarindrakumbhadalane pancananah pandujah ।
draupadyai pradadau kuberavanajam saugandhipuspam muda
yantroddharakanamamarutirayam kuryat sada mangalam ॥ 3॥

yah kirmira-hidimba-kicaka-bakan prakhyataraksojanan
samhrtya prayayau suyodhanamahan duhsasanadin rane ।
bhitva taddhrdayam sa ghoragadaya sanmangalam dattavan
yantroddharakanamamarutirayam kuryat sada mangalam ॥ 4॥

yo bhumau mahadajnaya nijapaterjato jagajjivane
vedavyasapadambujaikaniratah srimadhyagehalaye ।
samprapte samaye tvabhut sa ca guruh karmandicudamanih
yantroddharakanamamarutirayam kuryat sada mangalam ॥ 5॥

mithyavadakubhasyakhandanapaturmadhvabhidho marutih
sadbhasyamrtamadaranmuniganaih pepiyamanam muda ।
sprstva yah satatam surottamaganan sampatyayam sarvada
yantroddharakanamamarutirayam kuryat sada mangalam ॥ 6॥

pakarkarkasamanasandraparamasakirkakakaribhi-
rvidyasarkajavanareritaruna pitarkacakrah pura ।
kankarkanucararkataptajaraya taptankajatanvito
yantroddharakanamamarutirayam kuryat sada mangalam ॥ 7॥

srimadvyasamunindravandyacaranah srestharthasampuranah
sarvaghaughanivaranah pravilasanmudradisambhusanah ।
sugrivadikapindramukhyasaranah kalyanapurnah sada
yantroddharakanamamarutirayam kuryat sada mangalam ॥ 8॥

yantroddharakamangalastakamidam sarvestasandayakam
dustapatrayavarakam dvijaganaih sangrhyamanam muda ।
bhaktagresarabhimasenaracitam bhaktya sada yah pathet
srimadvayusutaprasadamatulam prapnotyasau manavah ॥ 9॥

Add Comment

Click here to post a comment