Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in Tamil and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in Tamil:

அத ஷோடஶோ‌உத்யாயஃ |

ஶ்ரீபகவானுவாச |
அபயம் ஸத்த்வஸம்ஶுத்திர்ஜ்ஞானயோகவ்யவஸ்திதிஃ |
தானம் தமஶ்ச யஜ்ஞஶ்ச ஸ்வாத்யாயஸ்தப ஆர்ஜவம் || 1 ||

அஹிம்ஸா ஸத்யமக்ரோதஸ்த்யாகஃ ஶான்திரபைஶுனம் |
தயா பூதேஷ்வலோலுப்த்வம் மார்தவம் ஹ்ரீரசாபலம் || 2 ||

தேஜஃ க்ஷமா த்றுதிஃ ஶௌசமத்ரோஹோ னாதிமானிதா |
பவன்தி ஸம்பதம் தைவீமபிஜாதஸ்ய பாரத || 3 ||

Srimad Bhagavad Gita

தம்போ தர்போ‌உபிமானஶ்ச க்ரோதஃ பாருஷ்யமேவ ச |
அஜ்ஞானம் சாபிஜாதஸ்ய பார்த ஸம்பதமாஸுரீம் || 4 ||

தைவீ ஸம்பத்விமோக்ஷாய னிபன்தாயாஸுரீ மதா |
மா ஶுசஃ ஸம்பதம் தைவீமபிஜாதோ‌உஸி பாம்டவ || 5 ||

த்வௌ பூதஸர்கௌ லோகே‌உஸ்மின்தைவ ஆஸுர ஏவ ச |
தைவோ விஸ்தரஶஃ ப்ரோக்த ஆஸுரம் பார்த மே ஶ்றுணு || 6 ||

ப்ரவ்றுத்திம் ச னிவ்றுத்திம் ச ஜனா ன விதுராஸுராஃ |
ன ஶௌசம் னாபி சாசாரோ ன ஸத்யம் தேஷு வித்யதே || 7 ||

அஸத்யமப்ரதிஷ்டம் தே ஜகதாஹுரனீஶ்வரம் |
அபரஸ்பரஸம்பூதம் கிமன்யத்காமஹைதுகம் || 8 ||

ஏதாம் த்றுஷ்டிமவஷ்டப்ய னஷ்டாத்மானோ‌உல்பபுத்தயஃ |
ப்ரபவன்த்யுக்ரகர்மாணஃ க்ஷயாய ஜகதோ‌உஹிதாஃ || 9 ||

காமமாஶ்ரித்ய துஷ்பூரம் தம்பமானமதான்விதாஃ |
மோஹாத்க்றுஹீத்வாஸத்க்ராஹான்ப்ரவர்தன்தே‌உஶுசிவ்ரதாஃ || 10 ||

சின்தாமபரிமேயாம் ச ப்ரலயான்தாமுபாஶ்ரிதாஃ |
காமோபபோகபரமா ஏதாவதிதி னிஶ்சிதாஃ || 11 ||

ஆஶாபாஶஶதைர்பத்தாஃ காமக்ரோதபராயணாஃ |
ஈஹன்தே காமபோகார்தமன்யாயேனார்தஸம்சயான் || 12 ||

இதமத்ய மயா லப்தமிமம் ப்ராப்ஸ்யே மனோரதம் |
இதமஸ்தீதமபி மே பவிஷ்யதி புனர்தனம் || 13 ||

அஸௌ மயா ஹதஃ ஶத்ருர்ஹனிஷ்யே சாபரானபி |
ஈஶ்வரோ‌உஹமஹம் போகீ ஸித்தோ‌உஹம் பலவான்ஸுகீ || 14 ||

ஆட்யோ‌உபிஜனவானஸ்மி கோ‌உன்யோஸ்தி ஸத்றுஶோ மயா |
யக்ஷ்யே தாஸ்யாமி மோதிஷ்ய இத்யஜ்ஞானவிமோஹிதாஃ || 15 ||

அனேகசித்தவிப்ரான்தா மோஹஜாலஸமாவ்றுதாஃ |
ப்ரஸக்தாஃ காமபோகேஷு பதன்தி னரகே‌உஶுசௌ || 16 ||

ஆத்மஸம்பாவிதாஃ ஸ்தப்தா தனமானமதான்விதாஃ |
யஜன்தே னாமயஜ்ஞைஸ்தே தம்பேனாவிதிபூர்வகம் || 17 ||

அஹம்காரம் பலம் தர்பம் காமம் க்ரோதம் ச ஸம்ஶ்ரிதாஃ |
மாமாத்மபரதேஹேஷு ப்ரத்விஷன்தோ‌உப்யஸூயகாஃ || 18 ||

தானஹம் த்விஷதஃ க்ரூரான்ஸம்ஸாரேஷு னராதமான் |
க்ஷிபாம்யஜஸ்ரமஶுபானாஸுரீஷ்வேவ யோனிஷு || 19 ||

ஆஸுரீம் யோனிமாபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி |
மாமப்ராப்யைவ கௌன்தேய ததோ யான்த்யதமாம் கதிம் || 20 ||

த்ரிவிதம் னரகஸ்யேதம் த்வாரம் னாஶனமாத்மனஃ |
காமஃ க்ரோதஸ்ததா லோபஸ்தஸ்மாதேதத்த்ரயம் த்யஜேத் || 21 ||

ஏதைர்விமுக்தஃ கௌன்தேய தமோத்வாரைஸ்த்ரிபிர்னரஃ |
ஆசரத்யாத்மனஃ ஶ்ரேயஸ்ததோ யாதி பராம் கதிம் || 22 ||

யஃ ஶாஸ்த்ரவிதிமுத்ஸ்றுஜ்ய வர்ததே காமகாரதஃ |
ன ஸ ஸித்திமவாப்னோதி ன ஸுகம் ன பராம் கதிம் || 23 ||

தஸ்மாச்சாஸ்த்ரம் ப்ரமாணம் தே கார்யாகார்யவ்யவஸ்திதௌ |
ஜ்ஞாத்வா ஶாஸ்த்ரவிதானோக்தம் கர்ம கர்துமிஹார்ஹஸி || 24 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

தைவாஸுரஸம்பத்விபாகயோகோ னாம ஷோடஶோ‌உத்யாயஃ ||16 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in English

atha sodaso‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
abhayam sattvasamsuddhirnnanayogavyavasthitih |
danam damasca yannasca svadhyayastapa arjavam || 1 ||

ahimsa satyamakrodhastyagah santirapaisunam |
daya bhutesvaloluptvam mardavam hriracapalam || 2 ||

tejah ksama dhrtih saucamadroho natimanita |
bhavanti sampadam daivimabhijatasya bharata || 3 ||

dambho darpo‌உbhimanasca krodhah parusyameva ca |
annanam cabhijatasya partha sampadamasurim || 4 ||

daivi sampadvimoksaya nibandhayasuri mata |
ma sucah sampadam daivimabhijato‌உsi pandava || 5 ||

dvau bhutasargau loke‌உsmindaiva asura eva ca |
daivo vistarasah prokta asuram partha me srnu || 6 ||

pravrttim ca nivrttim ca jana na vidurasurah |
na saucam napi cacaro na satyam tesu vidyate || 7 ||

asatyamapratistham te jagadahuranisvaram |
aparasparasambhutam kimanyatkamahaitukam || 8 ||

etam drstimavastabhya nastatmano‌உlpabuddhayah |
prabhavantyugrakarmanah ksayaya jagato‌உhitah || 9 ||

kamamasritya duspuram dambhamanamadanvitah |
mohadgrhitvasadgrahanpravartante‌உsucivratah || 10 ||

cintamaparimeyam ca pralayantamupasritah |
kamopabhogaparama etavaditi niscitah || 11 ||

asapasasatairbaddhah kamakrodhaparayanah |
ihante kamabhogarthamanyayenarthasancayan || 12 ||

idamadya maya labdhamimam prapsye manoratham |
idamastidamapi me bhavisyati punardhanam || 13 ||

asau maya hatah satrurhanisye caparanapi |
isvaro‌உhamaham bhogi siddho‌உham balavansukhi || 14 ||

adhyo‌உbhijanavanasmi ko‌உnyosti sadrso maya |
yaksye dasyami modisya ityannanavimohitah || 15 ||

anekacittavibhranta mohajalasamavrtah |
prasaktah kamabhogesu patanti narake‌உsucau || 16 ||

atmasambhavitah stabdha dhanamanamadanvitah |
yajante namayannaiste dambhenavidhipurvakam || 17 ||

ahankaram balam darpam kamam krodham ca samsritah |
mamatmaparadehesu pradvisanto‌உbhyasuyakah || 18 ||

tanaham dvisatah kruransamsaresu naradhaman |
ksipamyajasramasubhanasurisveva yonisu || 19 ||

asurim yonimapanna mudha janmani janmani |
mamaprapyaiva kaunteya tato yantyadhamam gatim || 20 ||

trividham narakasyedam dvaram nasanamatmanah |
kamah krodhastatha lobhastasmadetattrayam tyajet || 21 ||

etairvimuktah kaunteya tamodvaraistribhirnarah |
acaratyatmanah sreyastato yati param gatim || 22 ||

yah sastravidhimutsrjya vartate kamakaratah |
na sa siddhimavapnoti na sukham na param gatim || 23 ||

tasmacchastram pramanam te karyakaryavyavasthitau |
nnatva sastravidhanoktam karma kartumiharhasi || 24 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

daivasurasampadvibhagayogo nama sodaso‌உdhyayah ||16 ||