Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 4 in Tamil and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 4 in Tamil:

அத சதுர்தோ‌உத்யாயஃ |

ஶ்ரீபகவானுவாச |
இமம் விவஸ்வதே யோகம் ப்ரோக்தவானஹமவ்யயம் |
விவஸ்வான்மனவே ப்ராஹ மனுரிக்ஷ்வாகவே‌உப்ரவீத் || 1 ||

ஏவம் பரம்பராப்ராப்தமிமம் ராஜர்ஷயோ விதுஃ |
ஸ காலேனேஹ மஹதா யோகோ னஷ்டஃ பரம்தப || 2 ||

ஸ ஏவாயம் மயா தே‌உத்ய யோகஃ ப்ரோக்தஃ புராதனஃ |
பக்தோ‌உஸி மே ஸகா சேதி ரஹஸ்யம் ஹ்யேததுத்தமம் || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

அர்ஜுன உவாச |
அபரம் பவதோ ஜன்ம பரம் ஜன்ம விவஸ்வதஃ |
கதமேதத்விஜானீயாம் த்வமாதௌ ப்ரோக்தவானிதி || 4 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச |
பஹூனி மே வ்யதீதானி ஜன்மானி தவ சார்ஜுன |
தான்யஹம் வேத ஸர்வாணி ன த்வம் வேத்த பரம்தப || 5 ||

அஜோ‌உபி ஸன்னவ்யயாத்மா பூதானாமீஶ்வரோ‌உபி ஸன் |
ப்ரக்றுதிம் ஸ்வாமதிஷ்டாய ஸம்பவாம்யாத்மமாயயா || 6 ||

யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்லானிர்பவதி பாரத |
அப்யுத்தானமதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்றுஜாம்யஹம் || 7 ||

பரித்ராணாய ஸாதூனாம் வினாஶாய ச துஷ்க்றுதாம் |
தர்மஸம்ஸ்தாபனார்தாய ஸம்பவாமி யுகே யுகே || 8 ||

ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யமேவம் யோ வேத்தி தத்த்வதஃ |
த்யக்த்வா தேஹம் புனர்ஜன்ம னைதி மாமேதி ஸோ‌உர்ஜுன || 9 ||

வீதராகபயக்ரோதா மன்மயா மாமுபாஶ்ரிதாஃ |
பஹவோ ஜ்ஞானதபஸா பூதா மத்பாவமாகதாஃ || 10 ||

யே யதா மாம் ப்ரபத்யன்தே தாம்ஸ்ததைவ பஜாம்யஹம் |
மம வர்த்மானுவர்தன்தே மனுஷ்யாஃ பார்த ஸர்வஶஃ || 11 ||

காங்க்ஷன்தஃ கர்மணாம் ஸித்திம் யஜன்த இஹ தேவதாஃ |
க்ஷிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே ஸித்திர்பவதி கர்மஜா || 12 ||

சாதுர்வர்ண்யம் மயா ஸ்றுஷ்டம் குணகர்மவிபாகஶஃ |
தஸ்ய கர்தாரமபி மாம் வித்த்யகர்தாரமவ்யயம் || 13 ||

ன மாம் கர்மாணி லிம்பன்தி ன மே கர்மபலே ஸ்ப்றுஹா |
இதி மாம் யோ‌உபிஜானாதி கர்மபிர்ன ஸ பத்யதே || 14 ||

ஏவம் ஜ்ஞாத்வா க்றுதம் கர்ம பூர்வைரபி முமுக்ஷுபிஃ |
குரு கர்மைவ தஸ்மாத்த்வம் பூர்வைஃ பூர்வதரம் க்றுதம் || 15 ||

கிம் கர்ம கிமகர்மேதி கவயோ‌உப்யத்ர மோஹிதாஃ |
தத்தே கர்ம ப்ரவக்ஷ்யாமி யஜ்ஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யஸே‌உஶுபாத் || 16 ||

கர்மணோ ஹ்யபி போத்தவ்யம் போத்தவ்யம் ச விகர்மணஃ |
அகர்மணஶ்ச போத்தவ்யம் கஹனா கர்மணோ கதிஃ || 17 ||

கர்மண்யகர்ம யஃ பஶ்யேதகர்மணி ச கர்ம யஃ |
ஸ புத்திமான்மனுஷ்யேஷு ஸ யுக்தஃ க்றுத்ஸ்னகர்மக்றுத் || 18 ||

யஸ்ய ஸர்வே ஸமாரம்பாஃ காமஸம்கல்பவர்ஜிதாஃ |
ஜ்ஞானாக்னிதக்தகர்மாணம் தமாஹுஃ பண்டிதம் புதாஃ || 19 ||

த்யக்த்வா கர்மபலாஸங்கம் னித்யத்றுப்தோ னிராஶ்ரயஃ |
கர்மண்யபிப்ரவ்றுத்தோ‌உபி னைவ கிம்சித்கரோதி ஸஃ || 20 ||

னிராஶீர்யதசித்தாத்மா த்யக்தஸர்வபரிக்ரஹஃ |
ஶாரீரம் கேவலம் கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பிஷம் || 21 ||

யத்றுச்சாலாபஸம்துஷ்டோ த்வன்த்வாதீதோ விமத்ஸரஃ |
ஸமஃ ஸித்தாவஸித்தௌ ச க்றுத்வாபி ன னிபத்யதே || 22 ||

கதஸங்கஸ்ய முக்தஸ்ய ஜ்ஞானாவஸ்திதசேதஸஃ |
யஜ்ஞாயாசரதஃ கர்ம ஸமக்ரம் ப்ரவிலீயதே || 23 ||

ப்ரஹ்மார்பணம் ப்ரஹ்ம ஹவிர்ப்ரஹ்மாக்னௌ ப்ரஹ்மணா ஹுதம் |
ப்ரஹ்மைவ தேன கன்தவ்யம் ப்ரஹ்மகர்மஸமாதினா || 24 ||

தைவமேவாபரே யஜ்ஞம் யோகினஃ பர்யுபாஸதே |
ப்ரஹ்மாக்னாவபரே யஜ்ஞம் யஜ்ஞேனைவோபஜுஹ்வதி || 25 ||

ஶ்ரோத்ராதீனீன்த்ரியாண்யன்யே ஸம்யமாக்னிஷு ஜுஹ்வதி |
ஶப்தாதீன்விஷயானன்ய இன்த்ரியாக்னிஷு ஜுஹ்வதி || 26 ||

ஸர்வாணீன்த்ரியகர்மாணி ப்ராணகர்மாணி சாபரே |
ஆத்மஸம்யமயோகாக்னௌ ஜுஹ்வதி ஜ்ஞானதீபிதே || 27 ||

த்ரவ்யயஜ்ஞாஸ்தபோயஜ்ஞா யோகயஜ்ஞாஸ்ததாபரே |
ஸ்வாத்யாயஜ்ஞானயஜ்ஞாஶ்ச யதயஃ ஸம்ஶிதவ்ரதாஃ || 28 ||

அபானே ஜுஹ்வதி ப்ராணம் ப்ராணே‌உபானம் ததாபரே |
ப்ராணாபானகதீ ருத்த்வா ப்ராணாயாமபராயணாஃ || 29 ||

அபரே னியதாஹாராஃ ப்ராணான்ப்ராணேஷு ஜுஹ்வதி |
ஸர்வே‌உப்யேதே யஜ்ஞவிதோ யஜ்ஞக்ஷபிதகல்மஷாஃ || 30 ||

யஜ்ஞஶிஷ்டாம்றுதபுஜோ யான்தி ப்ரஹ்ம ஸனாதனம் |
னாயம் லோகோ‌உஸ்த்யயஜ்ஞஸ்ய குதோ‌உன்யஃ குருஸத்தம || 31 ||

ஏவம் பஹுவிதா யஜ்ஞா விததா ப்ரஹ்மணோ முகே |
கர்மஜான்வித்தி தான்ஸர்வானேவம் ஜ்ஞாத்வா விமோக்ஷ்யஸே || 32 ||

ஶ்ரேயான்த்ரவ்யமயாத்யஜ்ஞாஜ்ஜ்ஞானயஜ்ஞஃ பரம்தப |
ஸர்வம் கர்மாகிலம் பார்த ஜ்ஞானே பரிஸமாப்யதே || 33 ||

தத்வித்தி ப்ரணிபாதேன பரிப்ரஶ்னேன ஸேவயா |
உபதேக்ஷ்யன்தி தே ஜ்ஞானம் ஜ்ஞானினஸ்தத்த்வதர்ஶினஃ || 34 ||

யஜ்ஜ்ஞாத்வா ன புனர்மோஹமேவம் யாஸ்யஸி பாம்டவ |
யேன பூதான்யஶேஷேண த்ரக்ஷ்யஸ்யாத்மன்யதோ மயி || 35 ||

அபி சேதஸி பாபேப்யஃ ஸர்வேப்யஃ பாபக்றுத்தமஃ |
ஸர்வம் ஜ்ஞானப்லவேனைவ வ்றுஜினம் ஸம்தரிஷ்யஸி || 36 ||

யதைதாம்ஸி ஸமித்தோ‌உக்னிர்பஸ்மஸாத்குருதே‌உர்ஜுன |
ஜ்ஞானாக்னிஃ ஸர்வகர்மாணி பஸ்மஸாத்குருதே ததா || 37 ||

ன ஹி ஜ்ஞானேன ஸத்றுஶம் பவித்ரமிஹ வித்யதே |
தத்ஸ்வயம் யோகஸம்ஸித்தஃ காலேனாத்மனி வின்ததி || 38 ||

ஶ்ரத்தாவாம்ல்லபதே ஜ்ஞானம் தத்பரஃ ஸம்யதேன்த்ரியஃ |
ஜ்ஞானம் லப்த்வா பராம் ஶான்திமசிரேணாதிகச்சதி || 39 ||

அஜ்ஞஶ்சாஶ்ரத்ததானஶ்ச ஸம்ஶயாத்மா வினஶ்யதி |
னாயம் லோகோ‌உஸ்தி ன பரோ ன ஸுகம் ஸம்ஶயாத்மனஃ || 40 ||

யோகஸம்ன்யஸ்தகர்மாணம் ஜ்ஞானஸம்சின்னஸம்ஶயம் |
ஆத்மவன்தம் ன கர்மாணி னிபத்னன்தி தனம்ஜய || 41 ||

தஸ்மாதஜ்ஞானஸம்பூதம் ஹ்றுத்ஸ்தம் ஜ்ஞானாஸினாத்மனஃ |
சித்த்வைனம் ஸம்ஶயம் யோகமாதிஷ்டோத்திஷ்ட பாரத || 42 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

ஜ்ஞானகர்மஸம்ன்யாஸயோகோ னாம சதுர்தோ‌உத்யாயஃ ||4 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 4 in English:

atha caturtho‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
imam vivasvate yogam proktavanahamavyayam |
vivasvanmanave praha manuriksvakave‌உbravit || 1 ||

evam paramparapraptamimam rajarsayo viduh |
sa kaleneha mahata yogo nastah parantapa || 2 ||

sa evayam maya te‌உdya yogah proktah puratanah |
bhakto‌உsi me sakha ceti rahasyam hyetaduttamam || 3 ||

arjuna uvaca |
aparam bhavato janma param janma vivasvatah |
kathametadvijaniyam tvamadau proktavaniti || 4 ||

sribhagavanuvaca |
bahuni me vyatitani janmani tava carjuna |
tanyaham veda sarvani na tvam vettha parantapa || 5 ||

ajo‌உpi sannavyayatma bhutanamisvaro‌உpi san |
prakrtim svamadhisthaya sambhavamyatmamayaya || 6 ||

yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata |
abhyutthanamadharmasya tadatmanam srjamyaham || 7 ||

paritranaya sadhunam vinasaya ca duskrtam |
dharmasamsthapanarthaya sambhavami yuge yuge || 8 ||

janma karma ca me divyamevam yo vetti tattvatah |
tyaktva deham punarjanma naiti mameti so‌உrjuna || 9 ||

vitaragabhayakrodha manmaya mamupasritah |
bahavo nnanatapasa puta madbhavamagatah || 10 ||

ye yatha mam prapadyante tamstathaiva bhajamyaham |
mama vartmanuvartante manusyah partha sarvasah || 11 ||

kanksantah karmanam siddhim yajanta iha devatah |
ksipram hi manuse loke siddhirbhavati karmaja || 12 ||

caturvarnyam maya srstam gunakarmavibhagasah |
tasya kartaramapi mam viddhyakartaramavyayam || 13 ||

na mam karmani limpanti na me karmaphale sprha |
iti mam yo‌உbhijanati karmabhirna sa badhyate || 14 ||

evam nnatva krtam karma purvairapi mumuksubhih |
kuru karmaiva tasmattvam purvaih purvataram krtam || 15 ||

kim karma kimakarmeti kavayo‌உpyatra mohitah |
tatte karma pravaksyami yajnnatva moksyase‌உsubhat || 16 ||

karmano hyapi boddhavyam boddhavyam ca vikarmanah |
akarmanasca boddhavyam gahana karmano gatih || 17 ||

karmanyakarma yah pasyedakarmani ca karma yah |
sa buddhimanmanusyesu sa yuktah krtsnakarmakrt || 18 ||

yasya sarve samarambhah kamasankalpavarjitah |
nnanagnidagdhakarmanam tamahuh panḍitam budhah || 19 ||

tyaktva karmaphalasangam nityatrpto nirasrayah |
karmanyabhipravrtto‌உpi naiva kincitkaroti sah || 20 ||

nirasiryatacittatma tyaktasarvaparigrahah |
sariram kevalam karma kurvannapnoti kilbisam || 21 ||

yadrcchalabhasantusto dvandvatito vimatsarah |
samah siddhavasiddhau ca krtvapi na nibadhyate || 22 ||

gatasangasya muktasya nnanavasthitacetasah |
yannayacaratah karma samagram praviliyate || 23 ||

brahmarpanam brahma havirbrahmagnau brahmana hutam |
brahmaiva tena gantavyam brahmakarmasamadhina || 24 ||

daivamevapare yannam yoginah paryupasate |
brahmagnavapare yannam yannenaivopajuhvati || 25 ||

srotradinindriyanyanye samyamagnisu juhvati |
sabdadinvisayananya indriyagnisu juhvati || 26 ||

sarvanindriyakarmani pranakarmani capare |
atmasamyamayogagnau juhvati nnanadipite || 27 ||

dravyayannastapoyanna yogayannastathapare |
svadhyayannanayannasca yatayah samsitavratah || 28 ||

apane juhvati pranam prane‌உpanam tathapare |
pranapanagati ruddhva pranayamaparayanah || 29 ||

apare niyataharah prananpranesu juhvati |
sarve‌உpyete yannavido yannaksapitakalmasah || 30 ||

yannasistamrtabhujo yanti brahma sanatanam |
nayam loko‌உstyayannasya kuto‌உnyah kurusattama || 31 ||

evam bahuvidha yanna vitata brahmano mukhe |
karmajanviddhi tansarvanevam nnatva vimoksyase || 32 ||

sreyandravyamayadyannajnnanayannah parantapa |
sarvam karmakhilam partha nnane parisamapyate || 33 ||

tadviddhi pranipatena pariprasnena sevaya |
upadeksyanti te nnanam nnaninastattvadarsinah || 34 ||

yajnnatva na punarmohamevam yasyasi panḍava |
yena bhutanyasesena draksyasyatmanyatho mayi || 35 ||

api cedasi papebhyah sarvebhyah papakrttamah |
sarvam nnanaplavenaiva vrjinam santarisyasi || 36 ||

yathaidhamsi samiddho‌உgnirbhasmasatkurute‌உrjuna |
nnanagnih sarvakarmani bhasmasatkurute tatha || 37 ||

na hi nnanena sadrsam pavitramiha vidyate |
tatsvayam yogasamsiddhah kalenatmani vindati || 38 ||

sraddhavamllabhate nnanam tatparah samyatendriyah |
nnanam labdhva param santimacirenadhigacchati || 39 ||

annascasraddadhanasca samsayatma vinasyati |
nayam loko‌உsti na paro na sukham samsayatmanah || 40 ||

yogasamnyastakarmanam nnanasamchinnasamsayam |
atmavantam na karmani nibadhnanti dhananjaya || 41 ||

tasmadannanasambhutam hrtstham nnanasinatmanah |
chittvainam samsayam yogamatisthottistha bharata || 42 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

nnanakarmasamnyasayogo nama caturtho‌உdhyayah ||4 ||