Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Srivalli Bhuvaneshwari Ashtakam Lyrics in Kannada

Srivalli Bhuvaneshwari Ashtakam Lyrics in Kannada

45 Views

Sri Valli Bhuvaneshwari Ashtakam Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀವಲ್ಲೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಚಿತ್ರಾಪುರವಾಸಿನೀಂ ವರಭವಾನೀಶಂಕರತ್ವಪ್ರದಾಂ
ಓತಪ್ರೋತಶಿವಾನ್ವಿತಾಂ ಗುರುಮಯೀಂ ಗಾಮ್ಭೀರ್ಯಸನ್ತೋಷಧಾಮ್ ।
ಹೃದ್ಗುಹ್ಯಾಂಕುರಕಲ್ಪಿತಂ ಗುರುಮತಂ ಸ್ರೋತಾಯತೇ ತಾಂ ಸುಧಾಂ
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀಂ ಶಿವಮಯೀಮೈಶ್ವರ್ಯದಾಂ ತಾಂ ಭಜೇ || 1 ||

ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಂಕಿತದಕ್ಷಿಣಾಸ್ಯನಿಹಿತಾಂ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕಾರಶ್ರಿಯಂ
ತಾಂ ಹಸ್ತಾಮಲಕಪ್ರಬೋಧನಕರೀಂ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸ್ಥಿತಾಂ ಮಾತೃಕಾಮ್ ।
ಶ್ರೀವಲ್ಲ್ಯುದ್ಭವಪುಷ್ಪಗನ್ಧಲಹರೀಂ ಸಾರಸ್ವತತ್ರಾಯಿಕಾಂ
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀಂ ಶಿವಮಯೀಮೈಶ್ವರ್ಯದಾಂ ತಾಂ ಭಜೇ || 2 ||

ಶ್ರೀವಿದ್ಯೋದಿತಕೌಮುದೀರಸಭರಾಂ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಾತ್ಮಿಕಾಂ
ಮೂರ್ತೀಭೂಯ ಸದಾ ಸ್ಥಿತಾಂ ಗುರುಪರಿಜ್ಞಾನಾಶ್ರಮಾಶ್ವಾಸನಾಮ್ ।
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಂಗಣಶಿಷ್ಯರಕ್ಷಣಕರೀಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯಸಾರಾಸ್ಪದಾಂ
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀಂ ಶಿವಮಯೀಮೈಶ್ವರ್ಯದಾಂ ತಾಂ ಭಜೇ || 3 ||

ತನ್ವೀಂ ರಕ್ತನವಾರ್ಕವರ್ಣಸದೃಶೀಂ ಖಂಡೇನ್ದುಸಮ್ಮಂಡಿತಾಂ
ಪೀನೋತ್ತುಂಗಕುಚದ್ವಯೀಂ ಕುಟಿಕಟೀಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಂ ಸದಾ ಸುಸ್ಮಿತಾಮ್ ।
ಪಾಶಾಭೀತಿವರೈಶ್ವರಾಂಕುಶಧರಾಂ ಶ್ರೀಪರ್ಣಪಾದಾಂ ಪರಾಂ
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀಂ ಶಿವಮಯೀಮೈಶ್ವರ್ಯದಾಂ ತಾಂ ಭಜೇ || 4 ||

ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಸದ್ಗುರುರ್ಗಣಪತಿರ್ವಾತಾತ್ಮಜಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಃ
ಪ್ರಾಸಾದೇ ವಿಲಸನ್ತಿ ಭೂರಿ ಸದಯೇ ನಿತ್ಯಸ್ಥಿತೇ ಹ್ರೀಂಮಯಿ ।
ಯುಷ್ಮತ್ಸ್ನೇಹಕಟಾಕ್ಷಸೌಮ್ಯಕಿರಣಾ ರಕ್ಷನ್ತಿ ದೋಗ್ಧ್ರೀಕುಲಂ
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀಂ ಶಿವಮಯೀಮೈಶ್ವರ್ಯದಾಂ ತಾಂ ಭಜೇ || 5 ||

ಗೋಪ್ತ್ರೀಂ ವತ್ಸಸುರಕ್ಷಿಣೀಂ ಮಠಗೃಹೇ ಭಕ್ತಪ್ರಜಾಕರ್ಷಿಣೀಂ
ಯಾತ್ರಾದಿವ್ಯಕರೀಂ ವಿಮರ್ಶಕಲಯಾ ತಾಂ ಸಾಧಕೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾಮ್ ।
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಜಪಾದಿಕರ್ಮಕನಿತಾಂ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರೀಮಮ್ಬಿಕಾಂ
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀಂ ಶಿವಮಯೀಮೈಶ್ವರ್ಯದಾಂ ತಾಂ ಭಜೇ || 6 ||

ಶ್ರೀಸಾರಸ್ವತಗೇಯಪೇಯಜನನೀಂ ಜ್ಞಾನಾದಿವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಂ
ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಸುಗುಪ್ತಿತಾರಣಕರೀಂ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದೋಷಾಪಹಾಮ್ ।
ಆರ್ಯತ್ವಪ್ರವಿಕಾಸಲಾಸನಕರೀಂ ಹೃತ್ಪದ್ಮವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭಾಂ
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀಂ ಶಿವಮಯೀಮೈಶ್ವರ್ಯದಾಂ ತಾಂ ಭಜೇ || 7 ||

ಕ್ಷುದ್ರಾ ಮೇ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಸ್ತುತಿಕಥಾ ಕಿಂ ವಾ ಮುಖೇ ತೇ ಸ್ಮಿತಂ
ಯಾಽಸಿ ತ್ವಂ ಪದವರ್ಣವಾಕ್ಯಜನನೀ ವರ್ಣೈಃ ಕಥಂ ವರ್ಣ್ಯತಾಮ್ ।
ವಾಸಸ್ತೇ ಮಮ ಮಾನಸೇ ಗುರುಕೃಪೇ ನಿತ್ಯಮ್ ಭವೇತ್ ಪಾವನಿ
ನಾನ್ಯಾ ಮೇ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಶಮಿಕಾ ನಾನ್ಯಾ ಗತಿರ್ಹ್ರೀಂಮಯಿ || 8 ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸದ್ಯೋಜಾತ ಶಂಕರಾಶ್ರಮಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಂ
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *