Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics:

ಷಡಕ್ಷರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ವತನಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ವಾಣೀಪ್ರಿಯನಂದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಕಾನನಸಂಭೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ವರೀಶಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಶಾಂಕಮುಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಕಂಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಕಾರ್ಮುಕಹೇತಿಭೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಕೋಟ್ಯರ್ಕಪಾಟಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಮದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತರುದ್ರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ರಣಾಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷಣಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷೋಬಲವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತಿಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಚಂದನಲೇಪನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಭೂಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ರಕ್ತಾಂಬರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮ್ಯಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಿಚಂದ್ರಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾಕಲತ್ರಜಾಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಹಸ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಘುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಸಕೋಣಾಂತರಾಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಜೋಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ವಸುದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಟುರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸಂತಋತುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲವೈರಿಸುತಾನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವನಜಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾನುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವತ್ಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರದಾಭಯಹಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಷಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸಿಷ್ಠಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಣಿಗ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಭೃದ್ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂದಾರುಜನವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ನಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಲಿನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಕಾರಯುತಮಂತ್ರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಕಾರವರ್ಣನಿಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಟೇಶಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮ್ರಭ್ರುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರಗ್ರಹನಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ನಗಾಗ್ರನಿಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮದ್ಭಕ್ತಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವನಾಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಗಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಗ್ರಹಸುವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವವೀರಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭರ್ತ್ಸಿತಾಸುರಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭರ್ಗರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯಕ್ಲೇಶವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭರತಾಗಮಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭರತಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭರದ್ವಾಜಋಷಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ವರುಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರುಣಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲಾರಾತಿಮುಖಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧೋಪೇತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸ್ತುರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶಿಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲಿತ್ರಯವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ವಕ್ರಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲಯಧೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲತ್ಪೀತಾಂಬರೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಚೋರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಚನದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಚೋಽತೀತಚರಿತ್ರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶ್ಯಫಲದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀದೇವೀಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಡಕ್ಷರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |

Also Read:

Sri Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanamavali lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top