Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Adi Shankaracharya Maneesha Panchakam lyrics

Manisha Panchakam Lyrics in Tamil With Meaning

Manisha Panchakam Lyrics in Tamil: ॥ மநீஷாபஞ்சகம் ॥ அந்நமயாத³ந்நமயமத²வா சைதந்யமேவ சைதந்யாத் । யதிவர தூ³ரீகர்தும் வாஞ்ச²ஸி கிம் ப்³ரூஹி க³ச்ச² க³ச்சே²தி ॥ ப்ரத்யக்³வஸ்துநி நிஸ்தரங்க³ஸஹஜாநந்தா³வபோ³தா⁴ம்பு³தௌ⁴ விப்ரோঽயம் ஶ்வபசோঽயமித்யபி மஹாந்கோঽயம் விபே⁴த³ப்⁴ரம: । கிம் க³ங்கா³ம்பு³நி பி³ம்பி³தேঽம்ப³ரமணௌ சாண்டா³லவீதீ²பய: பூரே வாঽந்தரமஸ்தி காஞ்சநக⁴டீம்ருʼத்கும்ப⁴யோர்வாঽம்ப³ரே ॥ ஜாக்³ரத்ஸ்வப்நஸுஷுப்திஷு ஸ்பு²டதரா யா ஸம்விது³ஜ்ஜ்ருʼம்ப⁴தே யா ப்³ரஹ்மாதி³பிபீலிகாந்ததநுஷு ப்ரோதா ஜக³த்ஸாக்ஷிணீ । ஸைவாஹம் ந ச த்³ருʼஶ்யவஸ்த்விதி த்³ருʼட⁴ப்ரஜ்ஞாபி யஸ்யாஸ்தி சே- ச்சாண்டா³லோঽஸ்து ஸ து த்³விஜோঽஸ்து […]

Manisha Panchakam Lyrics in Telugu With Meaning

Manisha Panchakam Lyrics in Telugu: ॥ మనీషాపఞ్చకం ॥ అన్నమయాదన్నమయమథవా చైతన్యమేవ చైతన్యాత్ । యతివర దూరీకర్తుం వాఞ్ఛసి కిం బ్రూహి గచ్ఛ గచ్ఛేతి ॥ ప్రత్యగ్వస్తుని నిస్తరఙ్గసహజానన్దావబోధామ్బుధౌ విప్రోఽయం శ్వపచోఽయమిత్యపి మహాన్కోఽయం విభేదభ్రమః । కిం గఙ్గామ్బుని బిమ్బితేఽమ్బరమణౌ చాణ్డాలవీథీపయః పూరే వాఽన్తరమస్తి కాఞ్చనఘటీమృత్కుమ్భయోర్వాఽమ్బరే ॥ జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తిషు స్ఫుటతరా యా సంవిదుజ్జృమ్భతే యా బ్రహ్మాదిపిపీలికాన్తతనుషు ప్రోతా జగత్సాక్షిణీ । సైవాహం న చ దృశ్యవస్త్వితి దృఢప్రజ్ఞాపి యస్యాస్తి చే- చ్చాణ్డాలోఽస్తు స తు ద్విజోఽస్తు […]

Manisha Panchakam Lyrics in Oriya With Meaning

Manisha Panchakam Lyrics in Oriya: ॥ ମନୀଷାପଞ୍ଚକଂ ॥ ଅନ୍ନମୟାଦନ୍ନମୟମଥଵା ଚୈତନ୍ୟମେଵ ଚୈତନ୍ୟାତ୍ । ୟତିଵର ଦୂରୀକର୍ତୁଂ ଵାଞ୍ଛସି କିଂ ବ୍ରୂହି ଗଚ୍ଛ ଗଚ୍ଛେତି ॥ ପ୍ରତ୍ୟଗ୍ଵସ୍ତୁନି ନିସ୍ତରଙ୍ଗସହଜାନନ୍ଦାଵବୋଧାମ୍ବୁଧୌ ଵିପ୍ରୋଽୟଂ ଶ୍ଵପଚୋଽୟମିତ୍ୟପି ମହାନ୍କୋଽୟଂ ଵିଭେଦଭ୍ରମଃ । କିଂ ଗଙ୍ଗାମ୍ବୁନି ବିମ୍ବିତେଽମ୍ବରମଣୌ ଚାଣ୍ଡାଲଵୀଥୀପୟଃ ପୂରେ ଵାଽନ୍ତରମସ୍ତି କାଞ୍ଚନଘଟୀମୃତ୍କୁମ୍ଭୟୋର୍ଵାଽମ୍ବରେ ॥ ଜାଗ୍ରତ୍ସ୍ଵପ୍ନସୁଷୁପ୍ତିଷୁ ସ୍ଫୁଟତରା ୟା ସଂଵିଦୁଜ୍ଜୃମ୍ଭତେ ୟା ବ୍ରହ୍ମାଦିପିପୀଲିକାନ୍ତତନୁଷୁ ପ୍ରୋତା ଜଗତ୍ସାକ୍ଷିଣୀ । ସୈଵାହଂ ନ ଚ ଦୃଶ୍ୟଵସ୍ତ୍ଵିତି ଦୃଢପ୍ରଜ୍ଞାପି ୟସ୍ୟାସ୍ତି ଚେ- ଚ୍ଚାଣ୍ଡାଲୋଽସ୍ତୁ ସ ତୁ ଦ୍ଵିଜୋଽସ୍ତୁ […]

Manisha Panchakam Lyrics in Malayalam With Meaning

Manisha Panchakam Lyrics in Malayalam: ॥ മനീഷാപഞ്ചകം ॥ അന്നമയാദന്നമയമഥവാ ചൈതന്യമേവ ചൈതന്യാത് । യതിവര ദൂരീകര്‍തും വാഞ്ഛസി കിം ബ്രൂഹി ഗച്ഛ ഗച്ഛേതി ॥ പ്രത്യഗ്വസ്തുനി നിസ്തരങ്ഗസഹജാനന്ദാവബോധാംബുധൌ വിപ്രോഽയം ശ്വപചോഽയമിത്യപി മഹാന്‍കോഽയം വിഭേദഭ്രമഃ । കിം ഗങ്ഗാംബുനി ബിംബിതേഽംബരമണൌ ചാണ്ഡാലവീഥീപയഃ പൂരേ വാഽന്തരമസ്തി കാഞ്ചനഘടീമൃത്കുംഭയോര്‍വാഽംബരേ ॥ ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിഷു സ്ഫുടതരാ യാ സംവിദുജ്ജൃംഭതേ യാ ബ്രഹ്മാദിപിപീലികാന്തതനുഷു പ്രോതാ ജഗത്സാക്ഷിണീ । സൈവാഹം ന ച ദൃശ്യവസ്ത്വിതി ദൃഢപ്രജ്ഞാപി യസ്യാസ്തി ചേ- ച്ചാണ്ഡാലോഽസ്തു സ തു ദ്വിജോഽസ്തു […]

Manisha Panchakam Lyrics in Kannada With Meaning

Manisha Panchakam Lyrics in Kannada: ॥ ಮನೀಷಾಪಂಚಕಂ ॥ ಅನ್ನಮಯಾದನ್ನಮಯಮಥವಾ ಚೈತನ್ಯಮೇವ ಚೈತನ್ಯಾತ್ । ಯತಿವರ ದೂರೀಕರ್ತುಂ ವಾಂಛಸಿ ಕಿಂ ಬ್ರೂಹಿ ಗಚ್ಛ ಗಚ್ಛೇತಿ ॥ ಪ್ರತ್ಯಗ್ವಸ್ತುನಿ ನಿಸ್ತರಂಗಸಹಜಾನನ್ದಾವಬೋಧಾಮ್ಬುಧೌ ವಿಪ್ರೋಽಯಂ ಶ್ವಪಚೋಽಯಮಿತ್ಯಪಿ ಮಹಾನ್ಕೋಽಯಂ ವಿಭೇದಭ್ರಮಃ । ಕಿಂ ಗಂಗಾಮ್ಬುನಿ ಬಿಮ್ಬಿತೇಽಮ್ಬರಮಣೌ ಚಾಂಡಾಲವೀಥೀಪಯಃ ಪೂರೇ ವಾಽನ್ತರಮಸ್ತಿ ಕಾಂಚನಘಟೀಮೃತ್ಕುಮ್ಭಯೋರ್ವಾಽಮ್ಬರೇ॥ ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಿಷು ಸ್ಫುಟತರಾ ಯಾ ಸಂವಿದುಜ್ಜೃಮ್ಭತೇ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಪಿಪೀಲಿಕಾನ್ತತನುಷು ಪ್ರೋತಾ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೀ । ಸೈವಾಹಂ ನ ಚ ದೃಶ್ಯವಸ್ತ್ವಿತಿ ದೃಢಪ್ರಜ್ಞಾಪಿ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಚೇ- ಚ್ಚಾಂಡಾಲೋಽಸ್ತು ಸ ತು ದ್ವಿಜೋಽಸ್ತು ಗುರುರಿತ್ಯೇಷಾ […]

Manisha Panchakam Lyrics in Punjabi With Meaning

Manisha Panchakam Lyrics in Punjabi: ॥ ਮਨੀਸ਼ਾਪਞ੍ਚਕਂ ॥ ਅਨ੍ਨਮਯਾਦਨ੍ਨਮਯਮਥਵਾ ਚੈਤਨ੍ਯਮੇਵ ਚੈਤਨ੍ਯਾਤ੍ । ਯਤਿਵਰ ਦੂਰੀਕਰ੍ਤੁਂ ਵਾਞ੍ਛਸਿ ਕਿਂ ਬ੍ਰੂਹਿ ਗਚ੍ਛ ਗਚ੍ਛੇਤਿ ॥ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍ਵਸ੍ਤੁਨਿ ਨਿਸ੍ਤਰਙ੍ਗਸਹਜਾਨਨ੍ਦਾਵਬੋਧਾਮ੍ਬੁਧੌ ਵਿਪ੍ਰੋऽਯਂ ਸ਼੍ਵਪਚੋऽਯਮਿਤ੍ਯਪਿ ਮਹਾਨ੍ਕੋऽਯਂ ਵਿਭੇਦਭ੍ਰਮਃ । ਕਿਂ ਗਙ੍ਗਾਮ੍ਬੁਨਿ ਬਿਮ੍ਬਿਤੇऽਮ੍ਬਰਮਣੌ ਚਾਣ੍ਡਾਲਵੀਥੀਪਯਃ ਪੂਰੇ ਵਾऽਨ੍ਤਰਮਸ੍ਤਿ ਕਾਞ੍ਚਨਘਟੀਮਤ੍ਕੁਮ੍ਭਯੋਰ੍ਵਾऽਮ੍ਬਰੇ ॥ ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਸ੍ਵਪ੍ਨਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਿਸ਼ੁ ਸ੍ਫੁਟਤਰਾ ਯਾ ਸਂਵਿਦੁਜ੍ਜਮ੍ਭਤੇ ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਪਿਪੀਲਿਕਾਨ੍ਤਤਨੁਸ਼ੁ ਪ੍ਰੋਤਾ ਜਗਤ੍ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ । ਸੈਵਾਹਂ ਨ ਚ ਦਸ਼੍ਯਵਸ੍ਤ੍ਵਿਤਿ ਦਢਪ੍ਰਜ੍ਞਾਪਿ ਯਸ੍ਯਾਸ੍ਤਿ ਚੇ- ਚ੍ਚਾਣ੍ਡਾਲੋऽਸ੍ਤੁ ਸ ਤੁ ਦ੍ਵਿਜੋऽਸ੍ਤੁ […]

Manisha Panchakam Lyrics in Gujarati With Meaning

Manisha Panchakam Lyrics in Gujarati: ॥ મનીષાપઞ્ચકં ॥ અન્નમયાદન્નમયમથવા ચૈતન્યમેવ ચૈતન્યાત્ । યતિવર દૂરીકર્તું વાઞ્છસિ કિં બ્રૂહિ ગચ્છ ગચ્છેતિ ॥ પ્રત્યગ્વસ્તુનિ નિસ્તરઙ્ગસહજાનન્દાવબોધામ્બુધૌ વિપ્રોઽયં શ્વપચોઽયમિત્યપિ મહાન્કોઽયં વિભેદભ્રમઃ । કિં ગઙ્ગામ્બુનિ બિમ્બિતેઽમ્બરમણૌ ચાણ્ડાલવીથીપયઃ પૂરે વાઽન્તરમસ્તિ કાઞ્ચનઘટીમૃત્કુમ્ભયોર્વાઽમ્બરે ॥ જાગ્રત્સ્વપ્નસુષુપ્તિષુ સ્ફુટતરા યા સંવિદુજ્જૃમ્ભતે યા બ્રહ્માદિપિપીલિકાન્તતનુષુ પ્રોતા જગત્સાક્ષિણી । સૈવાહં ન ચ દૃશ્યવસ્ત્વિતિ દૃઢપ્રજ્ઞાપિ યસ્યાસ્તિ ચે- ચ્ચાણ્ડાલોઽસ્તુ સ તુ દ્વિજોઽસ્તુ […]

Manisha Panchakam Lyrics in Bengali With Meaning

Manisha Panchakam Lyrics in Bengali: ॥ মনীষাপঞ্চকং ॥ অন্নময়াদন্নময়মথবা চৈতন্যমেব চৈতন্যাত্ । য়তিবর দূরীকর্তুং বাঞ্ছসি কিং ব্রূহি গচ্ছ গচ্ছেতি ॥ প্রত্যগ্বস্তুনি নিস্তরঙ্গসহজানন্দাববোধাম্বুধৌ বিপ্রোঽয়ং শ্বপচোঽয়মিত্যপি মহান্কোঽয়ং বিভেদভ্রমঃ । কিং গঙ্গাম্বুনি বিম্বিতেঽম্বরমণৌ চাণ্ডালবীথীপয়ঃ পূরে বাঽন্তরমস্তি কাঞ্চনঘটীমৃত্কুম্ভয়োর্বাঽম্বরে ॥ জাগ্রত্স্বপ্নসুষুপ্তিষু স্ফুটতরা য়া সংবিদুজ্জৃম্ভতে য়া ব্রহ্মাদিপিপীলিকান্ততনুষু প্রোতা জগত্সাক্ষিণী । সৈবাহং ন চ দৃশ্যবস্ত্বিতি দৃঢপ্রজ্ঞাপি য়স্যাস্তি চে- চ্চাণ্ডালোঽস্তু স তু দ্বিজোঽস্তু […]

Manisha Panchakam Lyrics in English With Meaning

Manisha Panchakam Lyrics in English: Introduction: Manisha panchakam was written by Jagadguru Adi Shankaracharya. A biography of Shankara and his other compositions of vedic literature can be found in the shankara.itx document. Shri Shankara has been criticized by modern western scholars for propounding sectarian beliefs in his commentary (bhashya) of Brahma sutra where he restricts […]

Manisha Panchakam Lyrics in Tamil With Meaning

Manisha Panchakam Lyrics in Hindi: ॥ मनीषापञ्चकं ॥ अन्नमयादन्नमयमथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् । यतिवर दूरीकर्तुं वाञ्छसि किं ब्रूहि गच्छ गच्छेति ॥ प्रत्यग्वस्तुनि निस्तरङ्गसहजानन्दावबोधाम्बुधौ विप्रोऽयं श्वपचोऽयमित्यपि महान्कोऽयं विभेदभ्रमः । किं गङ्गाम्बुनि बिम्बितेऽम्बरमणौ चाण्डालवीथीपयः पूरे वाऽन्तरमस्ति काञ्चनघटीमृत्कुम्भयोर्वाऽम्बरे ॥ जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुज्जृम्भते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी । सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढप्रज्ञापि यस्यास्ति चे- च्चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु […]

Scroll to top