Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

akkalkot swamI Samarth 108 NamavalI in Punjabi

Akkalakotasvami 108 Names of Shri Swami Samarth in Punjabi

॥ ਅਕ੍ਕਲਕੋਟਸ੍ਵਾਮੀ ਸਮਰ੍ਥਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ॥ ਏਕਾ ਅਨੋਲ਼ਖੀ ਸ੍ਵਾਮੀਭਕ੍ਤਾਲਾ ਜਾਗਤਾਵਸ੍ਥੇਤ ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਵਾਮੀ ਸਮਰ੍ਥਾਂਨੀ ਸਾਂਗਿਤਲੇਲੀ ਹੀ ਨਾਮਾਵਲੀ ਸਰ੍ਵ ਸ੍ਵਾਮੀਭਕ੍ਤਾਂਚ੍ਯਾ ਪ੍ਰਾਤਃਸ੍ਮਰਣੀਯ ਨਿਤ੍ਯਪਠਣਾਤ ਯਾਵੀ ਹਾ ਨਾਮਾਵਲੀਚ੍ਯਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਮਾਗਚਾ ਹੇਤੂ ਆਹੇ. ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਵਾਮੀ ਸਮਰ੍ਥਚ ਤੋ ਸਫਲ ਕਰਤੀਲ ਅਸਾ ਦਢ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ ਆਹੇ. ਆਪਲਾ, ਏਕ ਸ੍ਵਾਮੀਭਕ੍ਤ (ਅਮੇਰਿਕਾ) ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਵਾਮੀ ਸਮਰ੍ਥ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲੀ ॥ 108 Names of Shri Swami Samarth in Punjabi: ॐ ਦਿਗਂਬਰਾਯ ਨਮਃ । ॐ […]

Scroll to top