Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Akkalakotasvami 108 Names of Shri Swami Samarth in Punjabi

॥ ਅਕ੍ਕਲਕੋਟਸ੍ਵਾਮੀ ਸਮਰ੍ਥਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ॥

ਏਕਾ ਅਨੋਲ਼ਖੀ ਸ੍ਵਾਮੀਭਕ੍ਤਾਲਾ ਜਾਗਤਾਵਸ੍ਥੇਤ ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਵਾਮੀ ਸਮਰ੍ਥਾਂਨੀ ਸਾਂਗਿਤਲੇਲੀ ਹੀ ਨਾਮਾਵਲੀ ਸਰ੍ਵ ਸ੍ਵਾਮੀਭਕ੍ਤਾਂਚ੍ਯਾ ਪ੍ਰਾਤਃਸ੍ਮਰਣੀਯ ਨਿਤ੍ਯਪਠਣਾਤ ਯਾਵੀ ਹਾ ਨਾਮਾਵਲੀਚ੍ਯਾ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਮਾਗਚਾ ਹੇਤੂ ਆਹੇ. ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਵਾਮੀ ਸਮਰ੍ਥਚ ਤੋ ਸਫਲ ਕਰਤੀਲ ਅਸਾ ਦਢ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ ਆਹੇ.
ਆਪਲਾ, ਏਕ ਸ੍ਵਾਮੀਭਕ੍ਤ (ਅਮੇਰਿਕਾ)

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਵਾਮੀ ਸਮਰ੍ਥ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲੀ ॥

108 Names of Shri Swami Samarth in Punjabi:

ॐ ਦਿਗਂਬਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਰਾਗ੍ਯਾਂਬਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਾਂਬਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਨਂਦਾਂਬਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਤਿਦਿਵ੍ਯਤੇਜਾਂਬਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਵ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮਤਮਂਤ੍ਰਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਿਵ੍ਯਜ੍ਞਾਨਦਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਿਵ੍ਯਚਕ੍ਸ਼ੁਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਤ੍ਤਾਕਰ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।। ੧੦ ।।

ॐ ਚਿਤ੍ਤਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਿਵ੍ਯਾਨੁਸਂਧਾਨਪ੍ਰਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦ੍ਗੁਣਵਿਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਿਵੈਰਾਗ੍ਯਦਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਤ੍ਮਵਿਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰੇਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮਤਾਨਂਦਦਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਵਦਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡ੍ਰਿਪੁਹਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ।। ੨੦ ।।

ॐ ਭਕ੍ਤਸਂਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਂਤਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂਡਪ੍ਰਮੁਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚੈਤਨ੍ਯਤੇਜਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਸਮਰ੍ਥਯਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਜਾਨੁਬਾਹਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਦਿਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਪਾਦਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਸਿਂਹਭਾਨੁਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵਧੂਤਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਂਚਲੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।। ੩੦ ।।

ॐ ਕੁਰਵਪੁਰਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂਧਰ੍ਵਪੁਰਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਨਾਰਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲ੍ਯਨਿਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਂਕਾਰਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਤ੍ਮਸੂਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਖਰਤੇਜਃਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮੋਘਤੇਜਾਨਂਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੈਦੀਪ੍ਯਤੇਜੋਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਸਿਦ੍ਧਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।। ੪੦ ।।

ॐ ਕਸ਼੍ਣਾਨਂਦ-ਅਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਿਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕਾਰਣਕਾਰੁਣ੍ਯਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਰਂਜੀਵਚੈਤਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਨਂਦਕਂਦਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਮਰ੍ਤਗਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਤ੍ਯਚਿਦਾਨਂਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਚਿਂਤਾਮਣੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਚਿਂਤ੍ਯਨਿਰਂਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਯਾਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।। ੫੦ ।।

ॐ ਭਕ੍ਤਹਦਯਨਰੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰਣਾਗਤਕਵਚਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਸ੍ਫੂਰ੍ਤਿਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਮਂਤ੍ਰਰਾਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਾਹਤਨਾਦਪ੍ਰਦਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਕੋਮਲਪਾਦਾਂਬੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਤ੍ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ਚਿਚ੍ਛ
ॐ ਅਤਿਸ੍ਥਿਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਧ੍ਯਾਹ੍ਨਭਿਕ੍ਸ਼ਾਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰੇਮਭਿਕ੍ਸ਼ਾਂਕਿਤਾਯ ਨਮਃ ।। ੬੦ ।।

ॐ ਯੋਗਕ੍ਸ਼ੇਮਵਾਹਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਂਤਸ਼ਕ੍ਤਿਸੂਤ੍ਰਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਤਿਤਪ੍ਤਪਰਮਤਪ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਵਲਂਬਨਸੂਤ੍ਰਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਲ੍ਯਭਾਵਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਿਨਿਧਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸਮਰ੍ਥਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।। ੭੦ ।।

ॐ ਔਦੁਂਬਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਜ੍ਰਸੁਕੋਮਲਤਨੁਧਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਧ੍ਵਜਧਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੇਸ਼ਰਚਂਦਨਕਸ੍ਤੂਰੀਸੁਗਂਧਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਧਕਸਂਜੀਵਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਂਡਲਿਨੀਸ੍ਫੂਰ੍ਤਿਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਲਕ੍ਸ਼੍ਯਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਨਂਦਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਖਨਿਧਾਨਾਯ ਨਮਃ ।। ੮੦ ।।

ॐ ਉਪਮਾਤੀਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਿਸਂਗੀਤਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕਾਰਣਸਿਦ੍ਧਿਕਪਾਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵਭਯਭਂਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਮਿਤਹਾਸ੍ਯਾਨਂਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਕਲ੍ਪਸਿਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਕਲ੍ਪਸਿਦ੍ਧਿਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਬਂਧਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਾਤੀਤਜ੍ਞਾਨਭਾਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਕੀਰ੍ਤਿਨਾਮਮਂਤ੍ਰਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।। ੯੦ ।।

ॐ ਅਭਯਵਰਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਲੀਲਾਮਤਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਲੀਲਾਮਤਧਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਜ੍ਰਸੁਕੋਮਲਹਦਯਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਵਿਕਲ੍ਪਾਤੀਤਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਸਮਾਧਿਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾਤੀਤਸਹਜਸਮਾਧਿਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਕਾਲਾਤੀਤਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਾਨਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਾਵਾਤੀਤਭਾਵਸਮਾਧਿਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤੀਤ-ਅਣੁਰੇਣੁਵ੍ਯਾਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤੀਤਸਗੁਣਸਾਕਾਰਸੁਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।। ੧੦੦ ।।

ॐ ਬਂਧਨਾਤੀਤਭਕ੍ਤਿਕਿਰਣਬਂਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਹਾਤੀਤਸਦੇਹਦਰ੍ਸ਼ਨਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਂਤਨਾਤੀਤਪ੍ਰੇਮਚਿਂਤਨਪ੍ਰਕਰ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੌਨਾਤੀਤ-ਉਨ੍ਮਨੀਭਾਵਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਤੀਤਸਦ੍ਬੁਦ੍ਧਿਪ੍ਰੇਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਤ੍ਪ੍ਰਿਯ-ਪਿਤਾਮਹਸਦ੍ਗੁਰੁਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਵਿਤ੍ਰਤਮਤਾਤ੍ਯਾਸਾਹੇਬਚਰਣਾਰਵਿਂਦਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕ੍ਕਲਕੋਟਸ੍ਵਾਮਿਸਮਰ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।। 108 ।।

Also Read:

Akkalakotasvami 108 Names of Shri Swami Samarth in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Akkalakotasvami 108 Names of Shri Swami Samarth in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top