Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Akkalakotasvami 108 Names of Shri Swami Samarth in Bengali

॥ অক্কলকোটস্বামী সমর্থাষ্টোত্তরশতনামাবলী ॥

একা অনোল়খী স্বামীভক্তালা জাগৃতাবস্থেত শ্রীস্বামী সমর্থাংনী সাংগিতলেলী হী নামাবলী সর্ব স্বামীভক্তাংচ্যা প্রাতঃস্মরণীয় নিত্যপঠণাত য়াবী হা নামাবলীচ্যা
প্রকাশনামাগচা হেতূ আহে. শ্রীস্বামী সমর্থচ তো সফল করতীল অসা দৃঢ বিশ্বাস আহে.
আপলা, এক স্বামীভক্ত (অমেরিকা)

অথ শ্রীস্বামী সমর্থ অষ্টোত্তরশত নামাবলী ॥

108 Names of Shri Swami Samarth in Bengali:

ওঁ দিগংবরায় নমঃ ।
ওঁ বৈরাগ্যাংবরায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানাংবরায় নমঃ ।
ওঁ স্বানংদাংবরায় নমঃ ।
ওঁ অতিদিব্যতেজাংবরায় নমঃ ।
ওঁ কাব্যশক্তিপ্রদায়িনে নমঃ ।
ওঁ অমৃতমংত্রদায়িনে নমঃ ।
ওঁ দিব্যজ্ঞানদত্তায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যচক্ষুদায়িনে নমঃ ।
ওঁ চিত্তাকর্ষণায় নমঃ ।। ১০ ।।

ওঁ চিত্তপ্রশাংতায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যানুসংধানপ্রদায়িনে নমঃ ।
ওঁ সদ্গুণবিবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ অষ্টসিদ্ধিদায়কায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তিবৈরাগ্যদত্তায় নমঃ ।
ওঁ ভুক্তিমুক্তিশক্তিপ্রদায়িনে নমঃ ।
ওঁ আত্মবিজ্ঞানপ্রেরকায় নমঃ ।
ওঁ অমৃতানংদদত্তায় নমঃ ।
ওঁ গর্বদহনায় নমঃ ।
ওঁ ষড্রিপুহরিতায় নমঃ ।। ২০ ।।

ওঁ ভক্তসংরক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ অনংতকোটিব্রহ্মাংডপ্রমুখায় নমঃ ।
ওঁ চৈতন্যতেজসে নমঃ ।
ওঁ শ্রীসমর্থয়তয়ে নমঃ ।
ওঁ আজানুবাহবে নমঃ ।
ওঁ আদিগুরবে নমঃ ।
ওঁ শ্রীপাদশ্রীবল্লভায় নমঃ ।
ওঁ নৃসিংহভানুসরস্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ অবধূতদত্তাত্রেয়ায় নমঃ ।
ওঁ চংচলেশ্বরায় নমঃ ।। ৩০ ।।

ওঁ কুরবপুরবাসিনে নমঃ ।
ওঁ গংধর্বপুরবাসিনে নমঃ ।
ওঁ গিরনারবাসিনে নমঃ ।
ওঁ শ্রীশৈল্যনিবাসিনে নমঃ ।
ওঁ ওংকারবাসিনে নমঃ ।
ওঁ আত্মসূর্যায় নমঃ ।
ওঁ প্রখরতেজঃপ্রবর্তিনে নমঃ ।
ওঁ অমোঘতেজানংদায় নমঃ ।
ওঁ দৈদীপ্যতেজোধরায় নমঃ ।
ওঁ পরমসিদ্ধয়োগেশ্বরায় নমঃ ।। ৪০ ।।

ওঁ কৃষ্ণানংদ-অতিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ য়োগিরাজরাজেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ অকারণকারুণ্যমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ চিরংজীবচৈতন্যায় নমঃ ।
ওঁ স্বানংদকংদস্বামিনে নমঃ ।
ওঁ স্মর্তৃগামিনে নমঃ ।
ওঁ নিত্যচিদানংদায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তচিংতামণীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ অচিংত্যনিরংজনায় নমঃ ।
ওঁ দয়ানিধয়ে নমঃ ।। ৫০ ।।

ওঁ ভক্তহৃদয়নরেশায় নমঃ ।
ওঁ শরণাগতকবচায় নমঃ ।
ওঁ বেদস্ফূর্তিদায়িনে নমঃ ।
ওঁ মহামংত্ররাজায় নমঃ ।
ওঁ অনাহতনাদপ্রদানায় নমঃ ।
ওঁ সুকোমলপাদাংবুজায় নমঃ ।
ওঁ চিত্শক্ত্যাত্মনে নমঃ । চিচ্ছ
ওঁ অতিস্থিরায় নমঃ ।
ওঁ মাধ্যাহ্নভিক্ষাপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রেমভিক্ষাংকিতায় নমঃ ।। ৬০ ।।

ওঁ য়োগক্ষেমবাহিনে নমঃ ।
ওঁ ভক্তকল্পবৃক্ষায় নমঃ ।
ওঁ অনংতশক্তিসূত্রধারায় নমঃ ।
ওঁ পরব্রহ্মায় নমঃ ।
ওঁ অতিতৃপ্তপরমতৃপ্তায় নমঃ ।
ওঁ স্বাবলংবনসূত্রদাত্রে নমঃ ।
ওঁ বাল্যভাবপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তিনিধানায় নমঃ ।
ওঁ অসমর্থসামর্থ্যদায়িনে নমঃ ।
ওঁ য়োগসিদ্ধিদায়কায় নমঃ ।। ৭০ ।।

ওঁ ঔদুংবরপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রসুকোমলতনুধারকায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিমূর্তিধ্বজধারকায় নমঃ ।
ওঁ চিদাকাশব্যাপ্তায় নমঃ ।
ওঁ কেশরচংদনকস্তূরীসুগংধপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সাধকসংজীবন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুংডলিনীস্ফূর্তিদাত্রে নমঃ ।
ওঁ অলক্ষ্যরক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ আনংদবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ সুখনিধানায় নমঃ ।। ৮০ ।।

ওঁ উপমাতীতে নমঃ ।
ওঁ ভক্তিসংগীতপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ অকারণসিদ্ধিকৃপাকারকায় নমঃ ।
ওঁ ভবভয়ভংজনায় নমঃ ।
ওঁ স্মিতহাস্যানংদায় নমঃ ।
ওঁ সংকল্পসিদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ সংকল্পসিদ্ধিদাত্রে নমঃ ।
ওঁ সর্ববংধমোক্ষদায়কায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানাতীতজ্ঞানভাস্করায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীকীর্তিনামমংত্রাভ্যাং নমঃ ।। ৯০ ।।

ওঁ অভয়বরদায়িনে নমঃ ।
ওঁ গুরুলীলামৃতধারায় নমঃ ।
ওঁ গুরুলীলামৃতধারকায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রসুকোমলহৃদয়ধারিণে নমঃ ।
ওঁ সবিকল্পাতীতনির্বিকল্পসমাধিভ্যাং নমঃ ।
ওঁ নির্বিকল্পাতীতসহজসমাধিভ্যাং নমঃ ।
ওঁ ত্রিকালাতীতত্রিকালজ্ঞানিনে নমঃ ।
ওঁ ভাবাতীতভাবসমাধিভ্যাং নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মাতীত-অণুরেণুব্যাপকায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণাতীতসগুণসাকারসুলক্ষণায় নমঃ ।। ১০০ ।।

ওঁ বংধনাতীতভক্তিকিরণবংধায় নমঃ ।
ওঁ দেহাতীতসদেহদর্শনদায়কায় নমঃ ।
ওঁ চিংতনাতীতপ্রেমচিংতনপ্রকর্ষণায় নমঃ ।
ওঁ মৌনাতীত-উন্মনীভাবপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধ্যতীতসদ্বুদ্ধিপ্রেরকায় নমঃ ।
ওঁ মত্প্রিয়-পিতামহসদ্গুরুভ্যাং নমঃ ।
ওঁ পবিত্রতমতাত্যাসাহেবচরণারবিংদাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ অক্কলকোটস্বামিসমর্থায় নমঃ ।। 108 ।।

Also Read:

Akkalakotasvami 108 Names of Shri Swami Samarth in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Akkalakotasvami 108 Names of Shri Swami Samarth in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top