Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Amba Stuti in English

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Tamil

Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in Tamil: செடீ பவன்னிகில கெடீ கதம்பவன வாடீஷு னாகி படலீ கொடீர சாருதர கொடீ மணீகிரண கொடீ கரம்பித பதா | பாடீரகம்தி குசஶாடீ கவித்வ பரிபாடீமகாதிப ஸுதா கொடீகுராததிக தாடீமுதார முக வீடீரஸென தனுதாம் || 1 || ஶா. || த்வைபாயன ப்ரப்றுதி ஶாபாயுத த்ரிதிவ ஸொபான தூளி சரணா பாபாபஹ ஸ்வமனு ஜாபானுலீன ஜன தாபாபனொத னிபுணா | னீபாலயா ஸுரபி தூபாலகா […]

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Kannada

Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in Kannada: ಚೆಟೀ ಭವನ್ನಿಖಿಲ ಖೆಟೀ ಕದಂಬವನ ವಾಟೀಷು ನಾಕಿ ಪಟಲೀ ಕೊಟೀರ ಚಾರುತರ ಕೊಟೀ ಮಣೀಕಿರಣ ಕೊಟೀ ಕರಂಬಿತ ಪದಾ | ಪಾಟೀರಗಂಧಿ ಕುಚಶಾಟೀ ಕವಿತ್ವ ಪರಿಪಾಟೀಮಗಾಧಿಪ ಸುತಾ ಘೊಟೀಖುರಾದಧಿಕ ಧಾಟೀಮುದಾರ ಮುಖ ವೀಟೀರಸೆನ ತನುತಾಮ್ || 1 || ಶಾ. || ದ್ವೈಪಾಯನ ಪ್ರಭೃತಿ ಶಾಪಾಯುಧ ತ್ರಿದಿವ ಸೊಪಾನ ಧೂಳಿ ಚರಣಾ ಪಾಪಾಪಹ ಸ್ವಮನು ಜಾಪಾನುಲೀನ ಜನ ತಾಪಾಪನೊದ ನಿಪುಣಾ | ನೀಪಾಲಯಾ ಸುರಭಿ ಧೂಪಾಲಕಾ […]

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Malayalam

Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in Malayalam: ചെടീ ഭവന്നിഖില ഖെടീ കദംബവന വാടീഷു നാകി പടലീ കൊടീര ചാരുതര കൊടീ മണീകിരണ കൊടീ കരംബിത പദാ | പാടീരഗംധി കുചശാടീ കവിത്വ പരിപാടീമഗാധിപ സുതാ ഘൊടീഖുരാദധിക ധാടീമുദാര മുഖ വീടീരസെന തനുതാമ് || 1 || ശാ. || ദ്വൈപായന പ്രഭൃതി ശാപായുധ ത്രിദിവ സൊപാന ധൂളി ചരണാ പാപാപഹ സ്വമനു ജാപാനുലീന ജന താപാപനൊദ നിപുണാ | നീപാലയാ സുരഭി ധൂപാലകാ […]

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Bengali

Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in Bengali: চেটী ভবন্নিখিল খেটী কদংববন বাটীষু নাকি পটলী কোটীর চারুতর কোটী মণীকিরণ কোটী করংবিত পদা | পাটীরগংধি কুচশাটী কবিত্ব পরিপাটীমগাধিপ সুতা ঘোটীখুরাদধিক ধাটীমুদার মুখ বীটীরসেন তনুতাম || 1 || শা. || দ্বৈপায়ন প্রভৃতি শাপায়ুধ ত্রিদিব সোপান ধূলি চরণা পাপাপহ স্বমনু জাপানুলীন জন তাপাপনোদ নিপুণা | নীপালয়া সুরভি ধূপালকা […]

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Hindi

Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in Hindi: चेटी भवन्निखिल खेटी कदम्बवन वाटीषु नाकि पटली कोटीर चारुतर कोटी मणीकिरण कोटी करम्बित पदा । पाटीरगन्धि कुचशाटी कवित्व परिपाटीमगाधिप सुता घोटीखुरादधिक धाटीमुदार मुख वीटीरसेन तनुताम् ॥ 1 ॥ शा. ॥ द्वैपायन प्रभृति शापायुध त्रिदिव सोपान धूलि चरणा पापापह स्वमनु जापानुलीन जन तापापनोद निपुणा । नीपालया सुरभि धूपालका […]

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Telugu

Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in Telugu: చెటీ భవన్నిఖిల ఖెటీ కదంబవన వాటీషు నాకి పటలీ కొటీర చారుతర కొటీ మణీకిరణ కొటీ కరంబిత పదా | పాటీరగంధి కుచశాటీ కవిత్వ పరిపాటీమగాధిప సుతా ఘొటీఖురాదధిక ధాటీముదార ముఖ వీటీరసెన తనుతామ్ || 1 || శా. || ద్వైపాయన ప్రభృతి శాపాయుధ త్రిదివ సొపాన ధూళి చరణా పాపాపహ స్వమను జాపానులీన జన తాపాపనొద నిపుణా | నీపాలయా సురభి ధూపాలకా […]

Scroll to top