Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Telugu

Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in Telugu:

చెటీ భవన్నిఖిల ఖెటీ కదంబవన వాటీషు నాకి పటలీ
కొటీర చారుతర కొటీ మణీకిరణ కొటీ కరంబిత పదా |
పాటీరగంధి కుచశాటీ కవిత్వ పరిపాటీమగాధిప సుతా
ఘొటీఖురాదధిక ధాటీముదార ముఖ వీటీరసెన తనుతామ్ || 1 || శా. ||

ద్వైపాయన ప్రభృతి శాపాయుధ త్రిదివ సొపాన ధూళి చరణా
పాపాపహ స్వమను జాపానులీన జన తాపాపనొద నిపుణా |
నీపాలయా సురభి ధూపాలకా దురితకూపాదుదన్చయతుమామ్
రూపాధికా శిఖరి భూపాల వంశమణి దీపాయితా భగవతీ || 2 || శా. ||

యాళీభి రాత్మతనుతాలీనకృత్ప్రియక పాళీషు ఖెలతి భవా
వ్యాళీ నకుల్యసిత చూళీ భరా చరణ ధూళీ లసన్మణిగణా |
యాళీ భృతి శ్రవసి తాళీ దళం వహతి యాళీక శొభి తిలకా
సాళీ కరొతు మమ కాళీ మనః స్వపద నాళీక సెవన విధౌ || 3 || శా. ||

బాలామృతాంశు నిభ ఫాలామనా గరుణ చెలా నితంబ ఫలకె
కొలాహల క్షపిత కాలామరాకుశల కీలాల శొషణ రవిః |
స్థూలాకుచె జలద నీలాకచె కలిత వీలా కదంబ విపినె
శూలాయుధ ప్రణతి శీలా దధాతు హృది శైలాధి రాజ తనయా || 4 || శా. ||

కంబావతీవ సవిడంబా గళెన నవ తుంబాభ వీణ సవిధా
బింబాధరా వినత శంబాయుధాది నికురుంబా కదంబ విపినె |
అంబా కురంగ మదజంబాల రొచి రిహ లంబాలకా దిశతు మె
శం బాహులెయ శశి బింబాభి రామ ముఖ సంబాధితా స్తన భరా || 5 || శా. ||

దాసాయమాన సుమహాసా కదంబవన వాసా కుసుంభ సుమనొ
వాసా విపంచి కృత రాసా విధూత మధు మాసారవింద మధురా |
కాసార సూన తతి భాసాభిరామ తను రాసార శీత కరుణా
నాసా మణి ప్రవర భాసా శివా తిమిర మాసాయె దుపరతిమ్ || 6 || శా. ||

న్యంకాకరె వపుషి కంకాళ రక్త పుషి కంకాది పక్షి విషయె
త్వం కామనా మయసి కిం కారణం హృదయ పంకారి మె హి గిరిజామ్ |
శంకాశిలా నిశిత టంకాయమాన పద సంకాశమాన సుమనొ
ఝంకారి భృంగతతి మంకానుపెత శశి సంకాశ వక్త్ర కమలామ్ || 7 || శా. ||

జంభారి కుంభి పృథు కుంభాపహాసి కుచ సంభావ్య హార లతికా
రంభా కరీంద్ర కర దంభాపహొరుగతి డింభానురంజిత పదా |
శంభా ఉదార పరిరంభాంకురత్ పులక దంభానురాగ పిశునా
శం భాసురాభరణ గుంభా సదా దిశతు శుంభాసుర ప్రహరణా || 8 || శా. ||

దాక్షాయణీ దనుజ శిక్షా విధౌ వికృత దీక్షా మనొహర గుణా
భిక్షాశినొ నటన వీక్షా వినొద ముఖి దక్షాధ్వర ప్రహరణా |
వీక్షాం విధెహి మయి దక్షా స్వకీయ జన పక్షా విపక్ష విముఖీ
యక్షెశ సెవిత నిరాక్షెప శక్తి జయ లక్షావధాన కలనా || 9 || శా. ||

వందారు లొక వర సంధాయినీ విమల కుందావదాత రదనా
బృందారు బృంద మణి బృందారవింద మకరందాభిషిక్త చరణా |
మందానిలా కలిత మందార దామభిరమందాభిరామ మకుటా
మందాకినీ జవన భిందాన వాచమరవిందాననా దిశతు మె || 10 || శా. ||

యత్రాశయొ లగతి తత్రాగజా భవతు కుత్రాపి నిస్తుల శుకా
సుత్రామ కాల ముఖ సత్రాసకప్రకర సుత్రాణ కారి చరణా |
ఛత్రానిలాతిరయ పత్త్రాభిభిరామ గుణ మిత్రామరీ సమ వధూః
కు త్రాసహీన మణి చిత్రాకృతి స్ఫురిత పుత్రాది దాన నిపుణా || 11 || శా. ||

కూలాతిగామి భయ తూలావళిజ్వలనకీలా నిజస్తుతి విధా
కొలాహలక్షపిత కాలామరీ కుశల కీలాల పొషణ రతా |
స్థూలాకుచె జలద నీలాకచె కలిత లీలా కదంబ విపినె
శూలాయుధ ప్రణతి శీలా విభాతు హృది శైలాధిరాజ తనయా || 12 || శా. ||

ఇంధాన కీర మణిబంధా భవె హృదయబంధా వతీవ రసికా
సంధావతీ భువన సంధారణె ప్యమృత సింధావుదార నిలయా |
గంధానుభావ ముహురంధాలి పీత కచ బంధా సమర్పయతు మె
శం ధామ భానుమపి రుంధాన మాశు పద సంధాన మప్యనుగతా || 13 || శా. ||

Also Read:

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top