Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in English

Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in English:

ceti bhavannikhila kheti kadambavana vatisu naki patali
kotira carutara koti manikirana koti karambita pada |
patiragandhi kucasati kavitva paripatimagadhipa suta
ghotikhuradadhika dhatimudara mukha vitirasena tanutam || 1 || sa. ||

dvaipayana prabhrti sapayudha tridiva sopana dhuli carana
papapaha svamanu japanulina jana tapapanoda nipuna |
nipalaya surabhi dhupalaka duritakupadudancayatumam
rupadhika sikhari bhupala vamsamani dipayita bhagavati || 2 || sa. ||

yalibhi ratmatanutalinakrtpriyaka palisu khelati bhava
vyali nakulyasita culi bhara carana dhuli lasanmanigana |
yali bhrti sravasi tali dalam vahati yalika sobhi tilaka
sali karotu mama kali manaḥ svapada nalika sevana vidhau || 3 || sa. ||

balamrtamsu nibha phalamana garuna cela nitamba phalake
kolahala ksapita kalamarakusala kilala sosana raviḥ |
sthulakuce jalada nilakace kalita vila kadamba vipine
sulayudha pranati sila dadhatu hrdi sailadhi raja tanaya || 4 || sa. ||

kambavativa saviḍamba galena nava tumbabha vina savidha
bimbadhara vinata sambayudhadi nikurumba kadamba vipine |
amba kuranga madajambala roci riha lambalaka disatu me
sam bahuleya sasi bimbabhi rama mukha sambadhita stana bhara || 5 || sa. ||

dasayamana sumahasa kadambavana vasa kusumbha sumano
vasa vipañci krta rasa vidhuta madhu masaravinda madhura |
kasara suna tati bhasabhirama tanu rasara sita karuna
nasa mani pravara bhasa siva timira masaye duparatim || 6 || sa. ||

nyankakare vapusi kankala rakta pusi kankadi paksi visaye
tvam kamana mayasi kim karanam hrdaya pankari me hi girijam |
sankasila nisita tankayamana pada sankasamana sumano
jhankari bhrngatati mankanupeta sasi sankasa vaktra kamalam || 7 || sa. ||

jambhari kumbhi prthu kumbhapahasi kuca sambhavya hara latika
rambha karindra kara dambhapahorugati ḍimbhanurañjita pada |
sambha udara parirambhankurat pulaka dambhanuraga pisuna
sam bhasurabharana gumbha sada disatu sumbhasura praharana || 8 || sa. ||

daksayani danuja siksa vidhau vikrta diksa manohara guna
bhiksasino natana viksa vinoda mukhi daksadhvara praharana |
viksam vidhehi mayi daksa svakiya jana paksa vipaksa vimukhi
yaksesa sevita niraksepa sakti jaya laksavadhana kalana || 9 || sa. ||

vandaru loka vara sandhayini vimala kundavadata radana
brndaru brnda mani brndaravinda makarandabhisikta carana |
mandanila kalita mandara damabhiramandabhirama makuta
mandakini javana bhindana vacamaravindanana disatu me || 10 || sa. ||

yatrasayo lagati tatragaja bhavatu kutrapi nistula suka
sutrama kala mukha satrasakaprakara sutrana kari carana |
chatranilatiraya pattrabhibhirama guna mitramari sama vadhuḥ
ku trasahina mani citrakrti sphurita putradi dana nipuna || 11 || sa. ||

kulatigami bhaya tulavalijvalanakila nijastuti vidha
kolahalaksapita kalamari kusala kilala posana rata |
sthulakuce jalada nilakace kalita lila kadamba vipine
sulayudha pranati sila vibhatu hrdi sailadhiraja tanaya || 12 || sa. ||

indhana kira manibandha bhave hrdayabandha vativa rasika
sandhavati bhuvana sandharane pyamrta sindhavudara nilaya |
gandhanubhava muhurandhali pita kaca bandha samarpayatu me
sam dhama bhanumapi rundhana masu pada sandhana mapyanugata || 13 || sa. ||

Also Read:

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top