Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthanas Indariki Abhayambu Hindi

Annamayya Keerthana – Indariki Abhayambu in Hindi with Meaning

Annamayya Keerthana – Indariki Abhayambu Lyrics in Hindi: इन्दरिकी अभयम्बु लिच्चु चेयि कन्दुवगु मञ्चि बङ्गारु चेयि ॥ वेललेनि वेदमुलु वेदिकि तेच्चिन चेयि विलुकु गुब्बलि किन्द चेर्चु चेयि । कलिकियगु भूकान्त कागलिञ्चिन चेयि वलवैन कोनगोल्ल वाडिचेयि ॥ तनिवोक बलि चेत दानमडिगिन चेयि वोनरङ्ग भू दान मोसगु चेयि । मोनसि जलनिधि यम्मुमोनकु तेच्चिन चेयि एनय नागेलु धरियिञ्चु […]

Scroll to top