Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Jagadapu Chanuvula Hindi

Annamayya Keerthana – Jagadapu Chanavula in Hindi With Meaning

Jagadapu Chanavula was wrote by Annamacharya. Jagadapu Chanuvula Lyrics in Hindi: जगडपु चनुवुल जाजर सगिनल मञ्चपु जाजर ॥ मोल्ललु तुरुमुल मुडिचिन बरुवुन मोल्लपु सरसपु मुरिपेमुन । जल्लन पुप्पोडि जारग पतिपै चल्ले पतिपै चल्ले रतिवलु जाजर ॥ भारपु कुचमुल पैपै कडु सिं- गारमु नेरपेटि गन्धवोडि । चेरुव पतिपै चिन्दग पडतुलु सारेकु चल्लेरु जाजर ॥ बिङ्कपु कूटमि […]

Scroll to top