Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Kanti Sukravaaramu Hindi Lyrics

Annamayya Keerthana – Kanti Sukravaaramu in Hindi

Annamayya Keerthana – Kanti Sukravaaramu Lyrics in Hindi: कण्टि शुक्रवारमु गडिय लेडिण्ट । अण्टि अलमेल्मङ्ग अण्डनुण्डे स्वामिनि ॥ सोम्मुलन्नी कडपेट्टि सोम्पुतो गोणमुगट्टि । कम्मनि कदम्बमु कप्पु कन्नीरु । चेम्मतोनु वेष्टुवलु रोम्मुतल मोलजुट्टि । तुम्मेद मैचायतोन नेम्मदिनुण्डे स्वामिनि ॥ पच्चकप्पुरमे नूरिपसिडि गिन्नेलनिञ्चि । तेच्चि शिरसादिग दिगनलदि । अच्चेरपडि चूडनन्दरि कनुलकिम्पै । निच्चमल्ले पूवुवले निटुतानुण्डे स्वामिनि ॥ […]

Scroll to top