Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Kanti Sukravaaramu in Hindi

Annamayya Keerthana – Kanti Sukravaaramu Lyrics in Hindi:

कण्टि शुक्रवारमु गडिय लेडिण्ट ।
अण्टि अलमेल्मङ्ग अण्डनुण्डे स्वामिनि ॥

सोम्मुलन्नी कडपेट्टि सोम्पुतो गोणमुगट्टि ।
कम्मनि कदम्बमु कप्पु कन्नीरु ।
चेम्मतोनु वेष्टुवलु रोम्मुतल मोलजुट्टि ।
तुम्मेद मैचायतोन नेम्मदिनुण्डे स्वामिनि ॥

पच्चकप्पुरमे नूरिपसिडि गिन्नेलनिञ्चि ।
तेच्चि शिरसादिग दिगनलदि ।
अच्चेरपडि चूडनन्दरि कनुलकिम्पै ।
निच्चमल्ले पूवुवले निटुतानुण्डे स्वामिनि ॥

तट्टुपुनुगे कूरिचिचट्टलु चेरिचिनिप्पु ।
पट्टि करिगिञ्चु वेण्डि पल्यालनिञ्चि ।
दट्टमुग मेनु निण्डपट्टिञ्चि दिद्दि ।
बिट्टु वेडुक मुरियु चुण्डेबित्तरि स्वामिनि ॥

Also Read :

Kanti Sukravaaramu Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment