Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Annamayya Songs Hindi

Home / (Page 8)

Annamayya Keerthana – E Puraanamula Nenta Vedikinaa Lyrics in Hindi: एपुराणमुल नेन्त वेदिकिना । श्रीपतिदासुलु चेड रेन्नडुनु ॥ वारिविरहितमुलु अवि गोन्नाल्लकु । विरसम्बुलु मरि विफलमुलु । नरहरि…

Annamayya Keerthana – Daachuko Nee Paadaalaku Lyrics in Hindi: दाचुको नीपादालकुदग ने जेसिनपूज लिवि । पूचि नीकीरीतिरूपपुष्पमु लिवि यय्या ॥ वोक्क सङ्कीर्तने चालु वोद्दिकै मम्मु रक्षिञ्चग ।…

Annamayya Keerthana – Chakkani Talliki Lyrics in Hindi: चक्कनि तल्लिकि चाङ्गुभला तन चक्केर मोविकि चाङ्गुभला ॥ कुलिकेडि मुरिपेपु कुम्मरिम्पु तन सलुपु जूपुलकु चाङ्गुभला । पलुकुल सोम्पुल बतितो…

Annamayya Keerthana – Chaduvulone Harina Lyrics in Hindi: चदुवुलोने हरिनि जट्टिगोनवलेगाक । मदमुगप्पिनमीद मगुड नदि गलदा ॥ जडमतिकि सहजमे संसारयातन यिदि । कडु निन्दुलो बरमु गडियिञ्चवलेगाक ।…

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Brahmamidi Lyrics in Hindi: चालदा ब्रह्ममिदि सङ्कीर्तनं मीकु । जालेल्ल नडगिञ्चु सङ्कीर्तनम् ॥ सन्तोष करमैन सङ्कीर्तनम् । सन्ताप मणगिञ्चु सङ्कीर्तनम् । जन्तुवुल रक्षिञ्चु…

Enta Matramuna was wrote by Annamacharya Annamayya Keerthana – Enta Matramuna Lyrics in Hindi: एन्त मात्रमुन एव्वरु तलचिन, अन्तमात्रमे नीवु अन्तरान्तरमुलेञ्चि चूड, पिण्डन्ते निप्पटि अन्नट्लु ॥ कोलुतुरु…