Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Annamayya Songs Hindi

Home / (Page 9)

Annamayya Keerthana – Shodasa Kalanidhiki Lyrics in Hindi: षोडसकलानिधिकि षोडशोपचारमुलु जाडतोड निच्चलुनु समर्पयामि ॥ अलरु विश्वात्मकुन कावाहन मिदे सर्व निलयुन कासनमु नेम्मिनिदे । अलगङ्गा जनकुन कर्घ्यपाद्याचमनालु जलधि…

Annamayya Keerthana – Kondalalo Nelakonna Lyrics in Hindi: कोण्डललो नेलकोन्न कोनेटि रायडु वाडु कोण्डलन्त वरमुलु गुप्पेडु वाडु ॥ कुम्मर दासुडैन कुरुवरति नम्बि इम्मन्न वरमुलेल्ल इच्चिनवाडु । दोम्मुलु…

Annamayya Keerthana – Ekkuva Kulajudaina Lyrics in Hindi: एक्कुव कुलजुडैन हीन कुलजुडैन निक्कमेरिगिन महा नित्युडे घनुडु ॥ वेदमुलु चदिवियुनु विमुखुडै हरिभक्ति यादरिञ्चनि सोमयाजि कण्टे । एदियुनु लेनि…

Annamayya Keerthana – Manujudai Putti Lyrics in Hindi: मनुजुडै पुट्टि मनुजुनि सेविञ्चि अनुदिनमुनु दुःखमन्दनेला ॥ जुट्टेडु कडुपुकै चोरनि चोट्लु जोच्चि पट्टेडु कूटिकै बतिमालि । पुट्टिन चोटिके पोरलि…

Annamayya Keerthana – Adivo Alladivo Lyrics in Hindi: अदिवो अल्लदिवो श्री हरि वासमु पदिवेल शेषुल पडगल मयमु ॥ अदे वेङ्कटाचल मखिलोन्नतमु अदिवो ब्रह्मादुल कपुरूपमु । अदिवो नित्यनिवास…

Annamayya Keerthana – Indariki Abhayambu Lyrics in Hindi: इन्दरिकी अभयम्बु लिच्चु चेयि कन्दुवगु मञ्चि बङ्गारु चेयि ॥ वेललेनि वेदमुलु वेदिकि तेच्चिन चेयि विलुकु गुब्बलि किन्द चेर्चु चेयि…

Annamayya Keerthana – Chandamama Raavo Lyrics in Hindi: चन्दमाम रावो जाबिल्लि रावो कुन्दनपु पैडि कोर वेन्न पालु तेवो ॥ नगुमोमु चक्कनि यय्यकु नलुव बुट्टिञ्चिन तण्ड्रिकि निगममु लन्दुण्डे…

Annamayya Keerthana – Anni Mantramulu Lyrics in Hindi: अन्नि मन्त्रमुलु निन्दे आवहिञ्चेनु वेन्नतो नाकु गलिगे वेङ्कटेशु मन्त्रमु ॥ नारदुण्डु जपियिञ्चे नारायण मन्त्रमु चेरे प्रह्लादुडु नारसिंह मन्त्रमु ।…

1 8 9