Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

ashTalakshmi stOtram in Bengali

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti Lyrics in Kannada

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತುತಿಃ ॥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಿಯಸ್ಸನ್ ಸಕಲಮಪಿ ಜಗಜ್ಜಂಗಮಸ್ಥಾವರಾದ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಭೂಪಾತಾಲಭೇದಂ ವಿವಿಧವಿಧಮಹಾಶಿಲ್ಪಸಾಮರ್ಥ್ಯಸಿದ್ಧಮ್ | ರಂಜನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಮರೇಂದ್ರೈಸ್ತ್ರಿಭುವನಜನಕಃ ಸ್ತೂಯತೇ ಭೂರಿಶೋ ಯಃ ಸಾ ವಿಷ್ಣೋರೇಕಪತ್ನೀ ತ್ರಿಭುವನಜನನೀ ಪಾತು ಪದ್ಮಾವತೀ ನಃ || ೧ || ಶ್ರೀಶೃಂಗಾರೈಕದೇವೀಂ ವಿಧಿಮುಖಸುಮನಃಕೋಟಿಕೋಟೀರಜಾಗ್ರ- -ದ್ರತ್ನಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪ್ರಸಾರಪ್ರಕಟಿತಚರಣಾಂಭೋಜನೀರಾಜಿತಾರ್ಚಾಮ್ | ಗೀರ್ವಾಣಸ್ತ್ರೈಣವಾಣೀಪರಿಫಣಿತಮಹಾಕೀರ್ತಿಸೌಭಾಗ್ಯಭಾಗ್ಯಾಂ ಹೇಲಾನಿರ್ದಗ್ಧದೈನ್ಯಶ್ರಮವಿಷಮಮಹಾರಣ್ಯಗಣ್ಯಾಂ ನಮಾಮಿ || ೨ || ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಾಂ ವಿವಿಧಮಣಿಗಣೋನ್ನಿದ್ರಸುಸ್ನಿಗ್ಧಶೋಭಾ- ಸಂಪತ್ಸಂಪೂರ್ಣಹಾರಾದ್ಯಭಿನವವಿಭವಾಲಂಕ್ರಿಯೋಲ್ಲಾಸಿಕಂಠಾಮ್ | ಆದ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯೋತಮಾನಸ್ಮಿತರುಚಿರಚಿತಾನಲ್ಪಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶಾಂ ಪದ್ಮಾಂ ಪದ್ಮಾಯತಾಕ್ಷೀಂ ಪದನಲಿನನಮತ್ಪದ್ಮಸದ್ಮಾಂ ನಮಾಮಿ […]

Scroll to top