Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti Lyrics in Kannada

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಿಯಸ್ಸನ್ ಸಕಲಮಪಿ ಜಗಜ್ಜಂಗಮಸ್ಥಾವರಾದ್ಯಂ
ಸ್ವರ್ಭೂಪಾತಾಲಭೇದಂ ವಿವಿಧವಿಧಮಹಾಶಿಲ್ಪಸಾಮರ್ಥ್ಯಸಿದ್ಧಮ್ |
ರಂಜನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಮರೇಂದ್ರೈಸ್ತ್ರಿಭುವನಜನಕಃ ಸ್ತೂಯತೇ ಭೂರಿಶೋ ಯಃ
ಸಾ ವಿಷ್ಣೋರೇಕಪತ್ನೀ ತ್ರಿಭುವನಜನನೀ ಪಾತು ಪದ್ಮಾವತೀ ನಃ || ೧ ||

ಶ್ರೀಶೃಂಗಾರೈಕದೇವೀಂ ವಿಧಿಮುಖಸುಮನಃಕೋಟಿಕೋಟೀರಜಾಗ್ರ-
-ದ್ರತ್ನಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪ್ರಸಾರಪ್ರಕಟಿತಚರಣಾಂಭೋಜನೀರಾಜಿತಾರ್ಚಾಮ್ |
ಗೀರ್ವಾಣಸ್ತ್ರೈಣವಾಣೀಪರಿಫಣಿತಮಹಾಕೀರ್ತಿಸೌಭಾಗ್ಯಭಾಗ್ಯಾಂ
ಹೇಲಾನಿರ್ದಗ್ಧದೈನ್ಯಶ್ರಮವಿಷಮಮಹಾರಣ್ಯಗಣ್ಯಾಂ ನಮಾಮಿ || ೨ ||

ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಾಂ ವಿವಿಧಮಣಿಗಣೋನ್ನಿದ್ರಸುಸ್ನಿಗ್ಧಶೋಭಾ-
ಸಂಪತ್ಸಂಪೂರ್ಣಹಾರಾದ್ಯಭಿನವವಿಭವಾಲಂಕ್ರಿಯೋಲ್ಲಾಸಿಕಂಠಾಮ್ |
ಆದ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯೋತಮಾನಸ್ಮಿತರುಚಿರಚಿತಾನಲ್ಪಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶಾಂ
ಪದ್ಮಾಂ ಪದ್ಮಾಯತಾಕ್ಷೀಂ ಪದನಲಿನನಮತ್ಪದ್ಮಸದ್ಮಾಂ ನಮಾಮಿ || ೩ ||

ಶಶ್ವತ್ತಸ್ಯಾಃ ಶ್ರಯೇಽಹಂ ಚರಣಸರಸಿಜಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣೇಃ ಪುರಂಧ್ರ್ಯಾಃ
ಸ್ತೋಕಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದಃ ಪ್ರಸರತಿ ಮನುಜೇ ಕ್ರೂರದಾರಿದ್ರ್ಯದಗ್ಧೇ |
ಸೋಽಯಂ ಸದ್ಯೋಽನವದ್ಯಸ್ಥಿರತರರುಚಿರಶ್ರೇಷ್ಠಭೂಯಿಷ್ಠನವ್ಯ-
-ಸ್ತವ್ಯಪ್ರಾಸಾದಪಂಕ್ತಿಪ್ರಸಿತಬಹುವಿಧಪ್ರಾಭವೋ ಬೋಭವೀತಿ || ೪ ||

ಸೌಂದರ್ಯೋದ್ವೇಲಹೇಮಾಂಬುಜಮಹಿತಮಹಾಸಿಂಹಪೀಠಾಶ್ರಯಾಢ್ಯಾಂ
ಪುಷ್ಯನ್ನೀಲಾರವಿಂದಪ್ರತಿಮವರಕೃಪಾಪೂರಸಂಪೂರ್ಣನೇತ್ರಾಮ್ |
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪೀಯೂಷಧಾರಾವಹನವಸುಷಮಕ್ಷೌಮಧಾಮೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗೀಂ
ವಂದೇ ಸಿದ್ಧೇಶಚೇತಸ್ಸರಸಿಜನಿಲಯಾಂ ಚಕ್ರಿಸೌಭಾಗ್ಯಋದ್ಧಿಮ್ || ೫ ||

ಸಂಸಾರಕ್ಲೇಶಹಂತ್ರೀಂ ಸ್ಮಿತರುಚಿರಮುಖೀಂ ಸಾರಶೃಂಗಾರಶೋಭಾಂ
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೀಂ ಸರಸಿಜನಯನಾಂ ಸಂಸ್ತುತಾಂ ಸಾಧುಬೃಂದೈಃ |
ಸಂಸಿದ್ಧಸ್ನಿಗ್ಧಭಾವಾಂ ಸುರಹಿತಚರಿತಾಂ ಸಿಂಧುರಾಜಾತ್ಮಭೂತಾಂ
ಸೇವೇ ಸಂಭಾವನೀಯಾನುಪಮಿತಮಹಿಮಾಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಮ್ || ೬ ||

ಸಿದ್ಧಸ್ವರ್ಣೋಪಮಾನದ್ಯುತಿಲಸಿತತನುಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಸಂಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ-
-ವ್ರೀಡಾಸಂಪಾದಿವಕ್ತ್ರಾಂ ತಿಲಸುಮವಿಜಯೋದ್ಯೋಗನಿರ್ನಿದ್ರನಾಸಾಮ್ |
ತಾದಾತ್ವೋತ್ಫುಲ್ಲನೀಲಾಂಬುಜಹಸನಚಣಾತ್ಮೀಯಚಕ್ಷುಃ ಪ್ರಕಾಶಾಂ
ಬಾಲಶ್ರೀಲಪ್ರವಾಲಪ್ರಿಯಸಖಚರಣದ್ವಂದ್ವರಮ್ಯಾಂ ಭಜೇಽಹಮ್ || ೭ ||

ಯಾಂ ದೇವೀಂ ಮೌನಿವರ್ಯಾಃ ಶ್ರಯದಮರವಧೂಮೌಲಿಮಾಲ್ಯಾರ್ಚಿಂತಾಂಘ್ರಿಂ
ಸಂಸಾರಾಸಾರವಾರಾಂನಿಧಿತರತರಣೇ ಸರ್ವದಾ ಭಾವಯಂತೇ |
ಶ್ರೀಕಾರೋತ್ತುಂಗರತ್ನಪ್ರಚುರಿತಕನಕಸ್ನಿಗ್ಧಶುದ್ಧಾಂತಲೀಲಾಂ
ತಾಂ ಶಶ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಶ್ರಯದಖಿಲಹೃದಾಹ್ಲಾದಿನೀಂ ಹ್ಲಾದಯೇಽಹಮ್ || ೮ ||

ಆಕಾಶಾಧೀಶಪುತ್ರೀಂ ಶ್ರಿತಜನನಿವಹಾಧೀನಚೇತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಂ
ವಂದೇ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಪ್ರಭುವರಮಹಿಷೀಂ ದೀನಚಿತ್ತಪ್ರತೋಷಾಮ್ |
ಪುಷ್ಯತ್ಪಾದಾರವಿಂದಪ್ರಸೃಮರಸುಮಹಶ್ಶಾಮಿತಸ್ವಾಶ್ರಿಂತಾಂತ-
-ಸ್ತಾಮಿಸ್ರಾಂ ತತ್ತ್ವರೂಪಾಂ ಶುಕಪುರನಿಲಯಾಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾತ್ರೀಮ್ || ೯ ||

ಶ್ರೀಶೇಷಶರ್ಮಾಭಿನವೋಪಕ್ಲುಪ್ತಾ
ಪ್ರಿಯೇಣ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚ ಸಮರ್ಪಿತೇಯಮ್ |
ಪದ್ಮಾವತೀಮಂಗಲಕಂಠಭೂಷಾ
ವಿರಾಜತಾಂ ಶ್ರೀನವರತ್ನಮಾಲಾ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ |

Also Read:

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top