Tag - Ashtashloki English Lyrics

Ashtaka

Ashtashloki Lyrics in English

aṣṭaślokī Lyrics in English: akarartho visnurjagadudayaraksapralayakrt makarartho jivastadupakaranam vaisnavamidam । ukaro’nanyarham niyamayati...

Ads