Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ashtashloki Lyrics in English

aṣṭaślokī Lyrics in English:

akarartho visnurjagadudayaraksapralayakrt
makarartho jivastadupakaranam vaisnavamidam ।
ukaro’nanyarham niyamayati sambandhamanayoh
trayisarastryatma pranava imamartham samadisat ॥ 1॥

mantrabrahmani madhyamena namasa pumsahsvarūpaṅgatih
gamyam siksitamiksitena puratahpascadapi sthanatah ।
svatanrayam nijaraksanam samucita vrttisca nanyocita
tasyaiveti harervivicya kathitam svasyapi narham tatah ॥ 2॥

akararthayaivasvamahamatha mahyam na nivahah
naranam nityanamayanamiti narayanapadam ।
yamahasmai kalam sakalamapi sarvatra sakala-
svavasthasvavih syurmama sahajakaiṅkaryavidhayah ॥ 3॥

dehasaktatmabuddhiryadi bhavati padam sadhu vidyattrtiyam
svatantryandho yadi syatprathamamitarasesatvadhisceddvitiyam ।
atmatranonmukhascennama iti ca padam bandhavabhasalolah
sabdam narayanakhyam visayacapaladhisceccaturthim prapannah ॥ 4॥

netrtvam nityayogam samucitagunajatam tanukhyapanahco-
payam karttavyabhagam tvatha mithunaparam prapyamevam prasiddham ।
svamitvam prarthanam ca prabalataravirodhiprahanam dasaitan
mantaram trayate cetyadhigataniyamah satpado’yam dvikhanḍah ॥ 5॥

isanahjagatamadhisadayitam nityanapayam sriyam
samsrityasrayanocitakhilagunasyaṅghri harerasraye ।
istopayataya sriya ca sahitayatmesvarayarthaye
kartum dasyamasesamapratihatam nityam tvaham nirmamah ॥ 6॥

matpraptyarthataya mayoktamakhilam santyajya dharmam punah
mamekam madavaptaye samanamityarto’vasayam kuru ।
tvamekam vyavasayayuktamakhilajhanadipūrno hyaham
matpraptipratibandhakairvirahitam kuryam sucam ma krthah ॥ 7॥

niscitya tvadadhinatam mayi sada karmadyupayan hare
kartum tyaktumapi prapattumanalam sidami duhkhakulah ।
etajjhanamupeyuso mama punassarvaparadhaksayam
kartasiti drḍho’smi te tu caramam vakyam smaransaratheh ॥ 8॥

sakhanamupari sthitena manuna mūlena labdhatmakah
sattahetusakrjjapena sakalam kalam dvayena ksipan ।
vedottamsaviharasarathidayagumphena vistrambhitah
sarajho yadi kascidasti bhuvane nathah sa yūthasya nah ॥ 9॥

iti astasloki samapta ॥

Ashtashloki Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top