Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ashtashloki Stotram in English

Ashtashloki Lyrics in English

aṣṭaślokī Lyrics in English: akarartho visnurjagadudayaraksapralayakrt makarartho jivastadupakaranam vaisnavamidam । ukaro’nanyarham niyamayati sambandhamanayoh trayisarastryatma pranava imamartham samadisat ॥ 1॥ mantrabrahmani madhyamena namasa pumsahsvarūpaṅgatih gamyam siksitamiksitena puratahpascadapi sthanatah । svatanrayam nijaraksanam samucita vrttisca nanyocita tasyaiveti harervivicya kathitam svasyapi narham tatah ॥ 2॥ akararthayaivasvamahamatha mahyam na nivahah naranam nityanamayanamiti narayanapadam । yamahasmai kalam sakalamapi sarvatra sakala- svavasthasvavih […]

Scroll to top