Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhrigupanchakastotra in Punjabi

Bhrigupanchakastotra Lyrics in Punjabi

ਸ਼੍ਰੀ ਭਗੁਪਞ੍ਚਕਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ Lyrics in Punjabi : ਦ੍ਵਿਜੇਨ੍ਦ੍ਰਵਂਸ਼ਤਾਰਕਂ ਸਮਸ੍ਤਦੁਃਖਹਾਰਕਂ ਦਰਿਦ੍ਰਤਾਵਿਦਾਰਕਂ ਸ੍ਵਧਰ੍ਮਸੇਤੁਧਾਰਕਮ੍ । ਸਦੈਵ ਦੇਵਨਨ੍ਦਿਤਂ ਸਮਸ੍ਤ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪਣ੍ਡਿਤਂ ਭਜਾਮਿ ਭਸ੍ਮਭੂਸ਼ਿਤਂ ਸ੍ਵਭਰ੍ਗਭਾਸਿਤਂ ਭਗੁਮ੍ ॥ ੧॥ ਵਿਰਾਗਰਾਗਨਿਰ੍ਝਰਂ ਨਮਾਮਿ ਵੈ ਵਿਦਾਮ੍ਵਰਂ ਪਰਮ੍ਪਰਾਰਵਿਨ੍ਦਰੇਣੁਸ਼ਟ੍ਪਦਂ ਸਿਤਾਮ੍ਬਾਰਮ੍ । ਸਦੈਵ ਸਾਧਨਾਪਰਂ ਸਮਾਧਿਨਿਸ਼੍ਠਭੂਸੁਰਂ ਭਜਾਮਿ ਭਸ੍ਮਭੂਸ਼ਿਤਂ ਸ੍ਵਭਰ੍ਗਭਾਸਿਤਂ ਭਗੁਮ੍ ॥ ੨॥ ਸਨਾਤਨਂ ਚ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਂ ਸਮਸ਼੍ਟਿਸੌਖ੍ਯਸਰ੍ਜਕਂ ਸਮੁਨ੍ਨਤਂ ਸੁਮਾਨਸਂ ਸ਼ਿਵਾਦਿਸਙ੍ਗਸਾਧਕਮ੍ । ਸਮਰ੍ਧਕਂ ਸਮਰ੍ਪਿਤਂ ਸਦੈਵ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਸ਼ੋਧਕਂ ਨਮਾਮਿ ਭਸ੍ਮਭੂਸ਼ਿਤਂ ਸ੍ਵਭਰ੍ਗਭਾਸਿਤਂ ਭਗੁਮ੍ ॥ ੩॥ […]

Scroll to top