Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhrigupanchakastotra Lyrics in Punjabi

ਸ਼੍ਰੀ ਭਗੁਪਞ੍ਚਕਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ Lyrics in Punjabi :

ਦ੍ਵਿਜੇਨ੍ਦ੍ਰਵਂਸ਼ਤਾਰਕਂ ਸਮਸ੍ਤਦੁਃਖਹਾਰਕਂ
ਦਰਿਦ੍ਰਤਾਵਿਦਾਰਕਂ ਸ੍ਵਧਰ੍ਮਸੇਤੁਧਾਰਕਮ੍ ।
ਸਦੈਵ ਦੇਵਨਨ੍ਦਿਤਂ ਸਮਸ੍ਤ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪਣ੍ਡਿਤਂ
ਭਜਾਮਿ ਭਸ੍ਮਭੂਸ਼ਿਤਂ ਸ੍ਵਭਰ੍ਗਭਾਸਿਤਂ ਭਗੁਮ੍ ॥ ੧॥

ਵਿਰਾਗਰਾਗਨਿਰ੍ਝਰਂ ਨਮਾਮਿ ਵੈ ਵਿਦਾਮ੍ਵਰਂ
ਪਰਮ੍ਪਰਾਰਵਿਨ੍ਦਰੇਣੁਸ਼ਟ੍ਪਦਂ ਸਿਤਾਮ੍ਬਾਰਮ੍ ।
ਸਦੈਵ ਸਾਧਨਾਪਰਂ ਸਮਾਧਿਨਿਸ਼੍ਠਭੂਸੁਰਂ
ਭਜਾਮਿ ਭਸ੍ਮਭੂਸ਼ਿਤਂ ਸ੍ਵਭਰ੍ਗਭਾਸਿਤਂ ਭਗੁਮ੍ ॥ ੨॥

ਸਨਾਤਨਂ ਚ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਂ ਸਮਸ਼੍ਟਿਸੌਖ੍ਯਸਰ੍ਜਕਂ
ਸਮੁਨ੍ਨਤਂ ਸੁਮਾਨਸਂ ਸ਼ਿਵਾਦਿਸਙ੍ਗਸਾਧਕਮ੍ ।
ਸਮਰ੍ਧਕਂ ਸਮਰ੍ਪਿਤਂ ਸਦੈਵ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਸ਼ੋਧਕਂ
ਨਮਾਮਿ ਭਸ੍ਮਭੂਸ਼ਿਤਂ ਸ੍ਵਭਰ੍ਗਭਾਸਿਤਂ ਭਗੁਮ੍ ॥ ੩॥

ਪਠਾਮਿ ਭਾਰ੍ਗਵੋਤ੍ਤਮਂ ਲਿਖਾਮਿ ਤਂ ਭਗੁਂ ਵਿਭੁ
ਭਜਾਮਿ ਤਂ ਮਹਾਗੁਰੁਂ ਸ੍ਪਸ਼ਾਮਿ ਤਂ ਮਹਾਪ੍ਰਭੁਮ੍ ।
ਸ੍ਮਰਾਮਿ ਤਂ ਮਹਾਮੁਨਿਂ ਵਦਾਮਿ ਤਂ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੁਵਂ
ਨਮਾਮਿ ਭਸ੍ਮਭੂਸ਼ਿਤਂ ਸ੍ਵਭਰ੍ਗਭਾਸਿਤਂ ਭਗੁਮ੍ ॥ ੪॥

ਅਬੋਧਤਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਿਤੁਂ ਦਰਿਦ੍ਰਤਾਂ ਵਿਦਾਰਿਤੁਂ
ਪ੍ਰਬੋਧਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤੁ ਸੁਮੇਧਤਾਂ ਸੁਸਾਧਿਤੁਮ੍ ।
ਵਿਕਾਸਵੀਥਿ ਭਾਸਿਤੁਂ ਭਜਾਮਿ ਵੈ ਭਗੁਂ ਸ਼ਿਵਂ
ਨਮਾਮਿ ਭਸ੍ਮਭੂਸ਼ਿਤਂ ਸ੍ਵਭਰ੍ਗਭਾਸਿਤਂ ਭਗੁਮ੍ ॥ ੫॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗੁਪਞ੍ਚਕਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

Bhrigupanchakastotra Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top