Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

chandra mouliswara

Chandramoulishvara Varnamala Stutih Lyrics in English

Chandra Moulishwara Varnamaala Stutih in English: ॥ candramaulIshvara varNamala ॥ shrIpatipramukhAdevAH svepsitArthasya siddaye | yaM stuvanti samarchanti namanti cha bhajAmi taM || 1 || cha.nchachchandrakalAchUDaH chandrikAdhavalaH shivaH | pratya~nchaM sphorayatyAshu cha~nchale hR^idaye mamaorayatyAshu cha~nchale hR^idaye mama || 2 || dravI bhavati yasyaiva hR^idayaM smR^itimAtrataH | drapsavanmadhurAM vAchAM dR^iDhayatvanishaM sa naH || 3 || maule mandAkini […]

Scroll to top