Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Chandramoulishvara Varnamala Stutih Lyrics in English

Chandra Moulishwara Varnamaala Stutih in English:

॥ candramaulIshvara varNamala ॥
shrIpatipramukhAdevAH svepsitArthasya siddaye |
yaM stuvanti samarchanti namanti cha bhajAmi taM || 1 ||

cha.nchachchandrakalAchUDaH chandrikAdhavalaH shivaH |
pratya~nchaM sphorayatyAshu cha~nchale hR^idaye mamaorayatyAshu cha~nchale hR^idaye mama || 2 ||

dravI bhavati yasyaiva hR^idayaM smR^itimAtrataH |
drapsavanmadhurAM vAchAM dR^iDhayatvanishaM sa naH || 3 ||

maule mandAkini yasya mAlatI mAlikA nibhA |
maunimAnasahaMso.ayaM mauDhyaM haratu naH shivaH || 4 ||

lInaM yogimano yatra tathA jagadapi dhruve |
lIDhaM majjihvayA nityaM karotu nIjanAma saH || 5 ||

svastanA naiva viShayA duHkhasaMbhinnasaukhyadAH |
GYAtvApyaivaM tatra saktaM muktimArgAdhvagaM kuru || 6 ||

rodimi kka shugAmIDhahR^idayo.ahaM dayAnidhe |
kasyAdramastu hR^idayaM tvAM vinA mayi sha~NkaraH || 7 ||

vighneshvaraguhAshliShTavAmadaxiNabhAga bhAk |
vidyAM me dishatu brahmaviShayAM girijApatiH || 8 ||

japadhyAnArchnastotravandanaiH surabhUsurAH |
yaM toShayanti satataM sa shivo naH prasIdatu || 9 ||

yatachttairyogivaryaidhyAyamAnapadAmbujam |
yamabhItivinAshAya yAmyahaM sharaNaM shivam || 10 ||

tenaiva pAvitA pR^ithvI tenaiva kulamuddhR^itam |
yena shaMbho padAmbhojayugale svArpitaM manaH || 11 ||

chandramaulIshvarastotraM bhaktyA yaH paThati prage |
tasya shrIchandramaulIshaH kA~NxitAni prayachchhati || 12 ||

Also Read:

Chandramaulishvara Varnamala Stutih Lyrics in Marathi | English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top