Shiva Stotram

Goshtheshvara Ashtakam | Hymn to Kottai Ishwara Lyrics in English

Goshtheshvarashtakan is from a group of short poems of modern times from Coimbatore | Goshtheshvara figuring in this hymn is kottai Ishvara, in the temple behind the municipal office in the town of Coimbatore | The rajatashaila in verse 3 (and the last verse) is Valliangiri near Erode; guha in verse 3 refers to a neighboring place near Bhavaani; triveNI in verse 8 is the Sangam at Bhavani, of the Kaaveri, Bhavani and Noyyal; pippilaranya in verse 3 is the old name of the place where the shrine of Perur, on the outskirts of Coimbatore, stands | kanchitaru in verse 5 is the kshetravriksha at the Perur shrine and kA~nchInadI is the river Noyyal running nearby | nilanadi is the river starting near Valliangiri | vishvanatha and vishalakshi (verse 7) are the deities in the Avanaashi temple, 20 miles from Coimbatore | vidaradharani (in verse 6) is the landmark forming the TamilNadu Kerala border in this area |

Goshteeswaran Ashtakam in English:

satyaj~nAnamanantamadvayasukhAkAra |n guhAntaHsthita\-
shrIchidvyomni chidarkarUpamamala |n yad brahma tattva |n param |
nirbIjasthalamadhyabhAgavilasadgoShThotthavalmIka\-
saMbhUta |n sat purato vibhAtyahaha tadgoShTheshaliN^gAtmanA || 1 ||

sarvaj~natvanidAnabhUtakaruNAmUrtisvarUpAmalA
chichchhaktirjaDashaktikaitavavashAt kA~nchInadItva |n gatA |
valmIkAshrayagoShThanAyakaparabrahmaikyakartrI muhuH
nR^iNA |n snAnakR^itA |n vibhAti satata |n shrIpippilAraNyagA || 2 ||

shrImadrAjatashailashR^iN^gavilasachchhrImadguhAyA |n mahI\-
vArvahnyAshugakhAtmikI vijayate yA pa~nchaliN^gAkR^itiH |
saivAshaktajaneShu bhUrikR^ipayA shrIpippilAraNyage
valmIke kila goShThanAyakamahAliN^gAtmanA bhAsate || 3 ||

yatrAdyApyaNimAdisiddhinipuNAH siddheshvarANA |n gaNAH
tattaddivyaguhAsu santi yamidR^igdR^ishyA mahAvaibhavAH |
yatraiva dhvanirardharAtrasamaye puNyAtmabhiH shrUyate
pUjAvAdyasamutthitaH sumanasA |n ta |n rAjatAdri |n bhaje || 4 ||

shrImadrAjataparvatAkR^itidharasyArdhenduchUDAmaNe\-
rlomaika |n kila vAmakarNajanita |n kA~nchItarutva |n gatam |
tasmAduttaravAhinI bhuvi bhavAnyAkhyA tataH pUrvagA
kA~nchInadyabhidhA cha pashchimagatA nilAnadI pAvanI || 5 ||

shrImadbhArgavahastalagnaparashuvyAghaTTanAd dArite
kShoNIdhre sati vAmadakShiNagiridvandvAtmanA bhedite |
tanmadhyaprathite vidAradharaNIbhAgetinadyAshraye
sA nIlAtaTinI punAti hi sadA kalpAdigAn prANinaH || 6 ||

kalpAdisthalamadhyabhAganilaye shrIvishvanAthAbhidhe
liN^ge pippilakAnanAntaragatashrIgoShThanAthAbhidhaH |
shrIshaMbhuH karuNAnidhiH prakurute sA |nnidhyamanyAdR^isha |n
tatpatnI cha virAjate |atra tu vishAlAkShIti nAmAN^kitA || 7 ||

shrIkA~nchItarumUlapAvanatala |n bhrAjattriveNyudbhava |n
tyaktvAnyatra vidhAtumichchhati muhuryastIrthayAtrAdikam |
so |aya |n hastagata |n vihAya kudhiyA shAkhAgralIna |n vR^ithA
yaShTyA tADitumIhate jaDamatirniHsAratuchchha |n phalam || 8 ||

shrImadrAjatashailotthatriveNImahimAN^kitam |
goShTheshvarAShTakamida |n sAraj~nairavalokyatAm || 9 ||

iti goShTheshvarAShTaka |n saMpUrNam

Also Read:

Goshtheshvara Ashtakam Lyrics in Marathi | English

Add Comment

Click here to post a comment