Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

dakchinamurthi stotram

Dakshinamurti Varnamala Stotram Lyrics in English

dakShiNAmUrtivarNamAlAstotram Lyrics in English: AUMmityetadyasya budhairnAma gR^ihIta.n yadbhAseda.n bhAti samasta.n viyadAdi . yasyAj~nAtaH svasvapadasthA vidhimukhyA\- sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 1 || namrAN^gANA.n bhaktimatA.n yaH puruShArthA\- ndatvA kShipra.n hanti cha tatsarvavipattIH . pAdAmbhojAdhastanitApasmR^itimIsha.n ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 2 || mohadhvastyai vaiNikavaiyAsikimukhyAH sa.nvinmudrApustakavINAkShaguNAnyam . hastAmbhojairbibhratamArAdhitavanta\- sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 3 || bhadrArUDha.n bhadradamArAdhayitR^iNA.n bhaktishraddhApUrvakamIsha.n […]

Scroll to top