Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Dakshinamurti Varnamala Stotram Lyrics in English

Dakshinamurti Varnamala Stotram Lyrics in English

114 Views

dakShiNAmUrtivarNamAlAstotram Lyrics in English:

AUMmityetadyasya budhairnAma gR^ihIta.n
yadbhAseda.n bhAti samasta.n viyadAdi .
yasyAj~nAtaH svasvapadasthA vidhimukhyA\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 1 ||

namrAN^gANA.n bhaktimatA.n yaH puruShArthA\-
ndatvA kShipra.n hanti cha tatsarvavipattIH .
pAdAmbhojAdhastanitApasmR^itimIsha.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 2 ||

mohadhvastyai vaiNikavaiyAsikimukhyAH
sa.nvinmudrApustakavINAkShaguNAnyam .
hastAmbhojairbibhratamArAdhitavanta\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 3 ||

bhadrArUDha.n bhadradamArAdhayitR^iNA.n
bhaktishraddhApUrvakamIsha.n praNamanti .
AdityA ya.n vA~nchhitasiddhyai karuNAbdhi.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 4 ||

garbhAntaHsthAH prANina ete bhavapAsha\-
chchhede dakSha.n nishchitavantaH sharaNa.n yam .
ArAdhyAN^ghriprasphuradambhoruhayugma.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 5 ||

vaktra.n dhanyAH sa.nsR^itivArdheratimAtrA\-
dbhItAH santaH pUrNashashAN^kadyuti yasya .
sevente.adhyAsInamananta.n vaTamUla.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 6 ||

tejaHstomairaN^gadasa.nghaTTitabhAsva\-
nmANikyotthairbhAsitavishvo ruchirairyaH .
tejomUrti.n khAnilatejaHpramukhAbdhi.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 7 ||

dadhyAjyAdidravyakakarmANyakhilAni
tyaktvA kAN^kShA karmaphaleShvatra karoti .
yajjij~nAsA.n rUpaphalArthI kShitideva\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 8 ||

kShipra.n loke ya.n bhajamAnaH pR^ithupuNyaH
pradhvastAdhiH projjhitasa.nsR^ityakhilArtiH .
pratyagbhUta.n brahma para.n sanramate ya\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 9 ||

NAnetyeva.n yanmanumadhyasthitavarNA\-
nbhaktAH kAle varNagR^ihItyai prajapantaH .
modante sa.nprAptasamastashrutitantrA\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 10 ||

mUrtishchhAyAnirjitamandAkinikunda\-
prAleyAmbhorAshisudhAbhUtisurebhA .
yasyAbhrAbhA hAsavidhau dakShashirodhi\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 11 ||

taptasvarNachchhAyajaTAjUTakaTAha\-
prodyadvIchIvallivirAjatsurasindhum .
nitya.n sUkShma.n nityanirastAkhiladoSha.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 12 ||

yena j~nAtenaiva samasta.n vidita.n syA\-
dyasmAdanyadvastu jagatyA.n shashashR^iN^gam .
ya.n prAptAnA.n nAsti para.n prApyamanAdi.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 13 ||

matto mAro yasya lalATAkShibhavAgni\-
sphUrjatkIlaproShitabhasmIkR^itadehaH .
tadbhasmAsIdyasya sujAtaH paTavAsa\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 14 ||

hyambhorAshau sa.nsR^itirUpe luThatA.n ta\-
tpAra.n gantu.n yatpadabhaktirdR^iDhanaukA .
sarvArAdhya.n sarvagamAnandapayonidhi.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 15 ||

medhAvI syAdinduvata.nsa.n dhR^itavINa.n
karpUrAbha.n pustakahasta.n kamalAkSham .
chitte dhyAyanyasya vapurdrAN^nimiShArdha.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 16 ||

dhAmnA.n dhAma prauDharuchInA.n parama.n ya\-
tsUryAdInA.n yasya sa heturjagadAdeH .
etAvAnyo yasya na sarveshvaramIDya.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 17 ||

pratyAhAraprANanirodhAdisamarthai\-
rbhaktairdAntaiH sa.nyatachittairyatamAnaiH .
svAtmatvena j~nAyata eva tvarayA ya\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 18 ||

j~nA.nshIbhUtAnprANina etAnphaladAtA
chittAntaHsthaH prerayati sve sakale.api .
kR^itye devaH prAktanakarmAnusaraH sa.n\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 19 ||

praj~nAmAtra.n prApitasa.nbinnijabhakta.n
prANAkShAdeH prerayitAra.n praNavArtham .
prAhuH prAj~nA viditAnushravatattvA\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 20 ||

yasyA.nj~nAnAdeva nR^iNA.n sa.nsR^itibodho
yasya j~nAnAdeva vimokSho bhavatIti .
spaShTa.n brUte vedashiro deshikamAdya.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 21 ||

chhanne.avidyArUpapaTenaiva cha vishva.n
yatrAdhyasta.n jIvapareshatvamapIdam .
bhAnorbhAnuShvambuvadastAkhilabheda.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 22 ||

svApasvapnau jAgradavasthApi na yatra
prANashvetaH sarvagato yaH sakalAtmA .
kUTastho yaH kevalasachchitsukharUpa\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 23 ||

hA hetyeva.n vismayamIyurmunimukhyA
j~nAte yasminsvAtmatayAnAtmavimohaH .
pratyagbhUte brahmaNi yAtaH kathamittha.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi || 24 ||

yaiShA ramyairmattamayUrAbhidhavR^ittai\-
rAdau klR^iptA yanmanuvarNairmunibhaN^gI .
tAmevaitA.n dakShiNavaktraH kR^ipayAsA\-
vUrIkuryAddeshikasamrAT paramAtmA || 25 ||

iti shrImatparamaha.nsaparivrajakAchAryasya
shrigovindabhagavatpUjyapAdashiShyasya
shrImachchha.nkarabhagavatpAda kR^itau
shrIdakShiNAmUrtivarNamAlAstotra.n sa.npUrNam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *