Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Ekashloki Ramaya Nama Lyrics in Punjabi

Home /

॥ ਏਕਸ਼੍ਲੋਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍ ੨ ॥ ਰਾਮਾਦੌ ਜਨਨਂ ਕੁਮਾਰਗਮਨਂ ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਂ ਸ਼ਾਪਾਦੁਦ੍ਧਰਣਂ ਧਨੁਰ੍ਵਿਦਲਨਂ ਸੀਤਾਙ੍ਗਨੋਦ੍ਵਾਹਨਮ੍ । ਲਙ੍ਕਾਯਾ ਦਹਨਂ ਸਮੁਦ੍ਰਤਰਣਂ ਸੌਮਿਤ੍ਰਿਸਮ੍ਮੋਹਨਂ ਰਕ੍ਸ਼ਃ ਸਂਹਰਣਂ ਸ੍ਵਰਾਜ੍ਯਭਵਨਂ ਚੈਤਦ੍ਧਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍ ॥ ਇਤਿ ਏਕਸ਼੍ਲੋਕਿ ਰਾਮਾਯਣਂ (੨)…

॥ ਏਕਸ਼੍ਲੋਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍ ੧ ॥ ਆਦੌ ਰਾਮਤਪੋਵਨਾਦਿਗਮਨਂ ਹਤ੍ਵਾ ਮਗਂ ਕਾਞ੍ਚਨਂ var ਪੂਰ੍ਵਂ ਵੈਦੇਹੀਹਰਣਂ ਜਟਾਯੁਮਰਣਂ ਸੁਗ੍ਰੀਵਸਮ੍ਭਾਸ਼ਣਮ੍ । ਵਾਲੀਨਿਰ੍ਦਲਨਂ ਸਮੁਦ੍ਰਤਰਣਂ ਲਙ੍ਕਾਪੁਰੀਦਾਹਨਂ ( var ਵਾਲੀਨਿਗ੍ਰਹਣਂ) ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਰਾਵਣਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਹਨਨਮੇਤਦ੍ਧਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍ ॥ var ਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਕਦਨਂ…