Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

English Shri Gokulesh Ashtakam 4

Shri Gokulesha Ashtakam 4 Lyrics in English

śrīgokuleśāṣṭakam 4 Lyrics in English: uddhartum dharanitale nijabalenaiva svakiyam janan avirbhuya tatha krpaparavasah sriviththalesalaye । yah sribhagavatasya tattvavivrtescakre pravaham vacah piyusairatiposanaya satatam srigokuleso’vatu ॥ 1॥ yah pustimargagatabhavavibhavanaikam daksah samaksamapi sannidhisevakanam । yo jñanaguḍhahrdayah sadayah sadaiva sevasukham mama tanotu sa gokulesah ॥ 2॥ yah sevyah satatam satam nijaphalaprepsavadavirtana- macaryoditasuddhapustisupathe nityanukampadharah । yaddrstyaiva hrdandhakaranicayo yayatksanatksinata- manandam muhuratanotu […]

Scroll to top