Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Gokulesha Ashtakam 4 Lyrics in English

Shri Gokulesha Ashtakam 4 Lyrics in English

85 Views

śrīgokuleśāṣṭakam 4 Lyrics in English:

uddhartum dharanitale nijabalenaiva svakiyam janan
avirbhuya tatha krpaparavasah sriviththalesalaye ।
yah sribhagavatasya tattvavivrtescakre pravaham vacah
piyusairatiposanaya satatam srigokuleso’vatu ॥ 1॥

yah pustimargagatabhavavibhavanaikam
daksah samaksamapi sannidhisevakanam ।
yo jñanaguḍhahrdayah sadayah sadaiva
sevasukham mama tanotu sa gokulesah ॥ 2॥

yah sevyah satatam satam nijaphalaprepsavadavirtana-
macaryoditasuddhapustisupathe nityanukampadharah ।
yaddrstyaiva hrdandhakaranicayo yayatksanatksinata-
manandam muhuratanotu madhurakarah prabhurvallanabhah ॥ 3॥

yo mayamatavartidustavadanadhvamsam vacobhirnijaih
kurvan sevakasarvalokahrdayanandam sada posayan ।
tadbhavam sudrḍham karoti krpaya dasaikahrdyataya
yatanam saranam hrda samanasa modam sada yacchatu ॥ 4॥

hasadvadanapaṅkajasphuradamandabhavardradrk
kapolavilasadrajodvayavimisratambuladah ।
samunnatasunasikah sarasacarubimbadharo
haratvakhilasevinam ciraviyogatapam ksanat ॥ 5॥

manojamadhurakrtirnijamanovidododgati
krte janamanohrtau viratikarakah samsrtau ।
svabhavapariposako bhavasamudrasamsosakah
karotu varanam sada saphalamatra vai vallabhah ॥ 6॥

godhumamecakamanoharavarnadeho
yah kesakrsnanicayollasaduttamaṅgah ।
suksmottariyakativastravirajitaṅgah
saṅgam tanotu mudamadbhutagokulesah ॥ 7॥

tatajñaikaparayanasayavidam varyah paranandado
mala yena suraksita nijamahayatnena kanthe satam ।
dharmo yena vivardhitah pitrpadacaraih sada sarvatah
sa srigokulanayakah karunaya bhuyadvase sevinam ॥ 8॥

sarvam sadhanajatamatra viphalam nunam viditva jana
nityam tam bhajata priyam prabhumayam tyaktvetarasyasrayam ।
tannamani japantu rupamakhilam sañjintayantu svayam
saukhyam tatpadabhavato’bhilasitam sarvam svatah prapsyate ॥ 9॥

iti sriharirayaviracitam srigokulesastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *