Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ganesha Stavarajaha Stotram Text in English

Shri Ganesha Stavarajaha Lyrics in English

śrīgaṇeśastavarājaḥ Lyrics in English: ganesastakam ca । sriganesaya namah । sribhagavanuvaca । ganesasya stavam vaksye kalau jhatiti siddhidam । na nyaso na ca samskaro na homo na ca tarpanam ॥ 1॥ na marjanam ca pancasatsahasrajapamatratah । siddhyatyarcanatah pancasata-brahmanabhojanat ॥ 2॥ asya sriganesastavarajamantrasya bhagavan sadasiva rsih, anustup chandah, srimahaganapatirdevata, srimahaganapatiprityarthe jape viniyogah । vinayakaika-bhavana-samarcana-samarpitam pramodakaih pramodakaih […]

Scroll to top