Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Ganesha Stavarajaha Lyrics in English

śrīgaṇeśastavarājaḥ Lyrics in English:

ganesastakam ca ।

sriganesaya namah । sribhagavanuvaca ।
ganesasya stavam vaksye kalau jhatiti siddhidam ।
na nyaso na ca samskaro na homo na ca tarpanam ॥ 1॥

na marjanam ca pancasatsahasrajapamatratah ।
siddhyatyarcanatah pancasata-brahmanabhojanat ॥ 2॥

asya sriganesastavarajamantrasya bhagavan sadasiva rsih,
anustup chandah, srimahaganapatirdevata,
srimahaganapatiprityarthe jape viniyogah ।

vinayakaika-bhavana-samarcana-samarpitam
pramodakaih pramodakaih pramoda-moda-modakam ।
yadarpitam sadarpitam navannadhanyanirmitam
na kanḍitam na khanḍitam na khanḍamanḍanam krtam ॥ 1॥

sajatikrd-vijatikrta-svanisthabhedavarjitam
niranjanam ca nirgunam nirakrtim hyaniskriyam
sadatmakam cidatmakam sukhatmakam param padam
bhajami tam gajananam svamayayattavigraham ॥2।
ganadhipa! tvamastamurtirisasunurisvara-
stvamambaram ca sambaram dhananjayah prabhanjanah ।
tvamevam diksitah ksitirnisakarah prabhakara-
scara’cara-pracara-heturantaraya-santikrt ॥ 3॥

anekadam tamala-nilamekadanta-sundaram
gajananam namo’gajanana’mrtabdhi-candiram ।
samasta-vedavadasatkala-kalapa-mandiram
mahantaraya-krttamo’rkamasrito’ndarum param ॥ 4॥

saratnahema-ghantika-ninada-nupurasvanai-
mrdanga-talanada-bhedasadhananurupatah ।
dhimi-ddhimi-ttathomga-thonga-thaiyi-thaiyisabdato
vinayakah sasankasekharah prahrsya nrtyati ॥ 5॥

sada namami nayakaikanayakam vinayakam
kalakalapa-kalpana-nidanamadiparusam ।
ganesvaram gunesvaram mahesvaratmasambhavam
svapadapadma-sevina-mapara-vaibhavapradam ॥ 6॥

bhaje pracanḍa-tundilam sadandasukabhusanam
sanandanadi-vanditam samasta-siddhasevitam ।
sura’suraughayoh sada jayapradam bhayapradam
samastavighna-ghatinam svabhakta-paksapatinam ॥ 7॥

karambujata-kankanah padabja-kinkinogano
ganesvaro gunarnavah phanisvarangabhusanah ।
jagattrayantaraya-santikarako’stu tarako
bhavarnavastha-ghoradurgaha cidekavigrahah ॥ 8॥

yo bhaktipravanascara-‘cara-guroh stotram ganesastakam
suddhah samyatacetasa yadi pathennityam trisandhyam puman ।
tasya sriratula svasiddhi-sahita srisarada sarvada
syatam tatparicarike kila tada kah kamananam kathah ॥ 9॥

॥ iti srirudrayamalokto ganesastavarajah sampurnah ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top