Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kannada Prayer to Lord Matrubhuteshwarar for Normal Delivery

Lord Matru Bhuteshwar Mantra Lyrics in Kannada

Prayer for safe delivery in Kannada: ||(ಸುಖ ಪ್ರಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ) ಮಾತ್ರುಭೂತೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ|| ಮಾತೃ ಭೂತೇಶ್ವರೋ ದೇವೋ ಭಕ್ತಾನಾಮ್ ಇಷ್ಟ ದಾಯಕ | ಸುಗನ್ಧ ಕುನ್ತಳಾ ನಾಥ ಸುಖ ಪ್ರಸವಮೃಚ್ಚನ್ತುಃ || ಹೇ ಶಙ್ಕರ ಸ್ಮರಹರ ಪ್ರಮಥಾಧಿನಾಥ ಮನ್ನಾಥ ಸಾಮ್ಬ ಶಶಿಚೂಡ ಹರ ತ್ರಿಶೂಲಿನ್ | ಶಮ್ಬೋ ಸುಖ ಪ್ರಸವಕೃತ್ ಭವಮೇ ದಯಾಳೋ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಭೂತ ಶಿವ ಪಾಲಯಮಾಮ್ ನಮಸ್ತೇ || Also Read: Lord Matru Bhuteshwar Mantra Lyrics in Hindi | […]

Scroll to top