Shiva Stotram

Lord Matru Bhuteshwar Mantra Lyrics in Kannada

Prayer for safe delivery in Kannada:

||(ಸುಖ ಪ್ರಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ)
ಮಾತ್ರುಭೂತೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ||

ಮಾತೃ ಭೂತೇಶ್ವರೋ ದೇವೋ ಭಕ್ತಾನಾಮ್ ಇಷ್ಟ ದಾಯಕ |
ಸುಗನ್ಧ ಕುನ್ತಳಾ ನಾಥ ಸುಖ ಪ್ರಸವಮೃಚ್ಚನ್ತುಃ ||

ಹೇ ಶಙ್ಕರ ಸ್ಮರಹರ ಪ್ರಮಥಾಧಿನಾಥ
ಮನ್ನಾಥ ಸಾಮ್ಬ ಶಶಿಚೂಡ ಹರ ತ್ರಿಶೂಲಿನ್ |
ಶಮ್ಬೋ ಸುಖ ಪ್ರಸವಕೃತ್ ಭವಮೇ ದಯಾಳೋ
ಶ್ರೀ ಮಾತೃಭೂತ ಶಿವ ಪಾಲಯಮಾಮ್ ನಮಸ್ತೇ ||

Also Read:

Lord Matru Bhuteshwar Mantra Lyrics in Hindi | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment