Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kartikeya Sahasranamavali Text in English

Sri Subrahmanya Sahasranamavali from Siddha Nagarjuna Tantra Lyrics in English

Siddha Nagarjuna Tantra’s Subramanya Sahasranamavali in English: ॥ śrīsubrahmaṇyasahasranāmāliḥ siddhanāgārjunatantrāntargatā ॥ Om sriganesaya namah । bilvairva campakadyaurva yo’rcayedguhamadarat । etannamasahasrena sivayogi bhavedayam । animadyasthasiddhisca labhate nisprayatnatah । yo’rcayecchatavarsani krttikasu visesatah ॥ sa indrapadamapnoti sivasayujyamrcchati । saṅkalpah । Om asya srivallidevasenasameta srisubrahmanyasahasranamstotrasya, sridaksinamurtih rsih, anustupchandah, srivallidevasenasametasrisubrahmanyo devata, srivallidevasenasameta srisubrahmanyaprasadasidyarthe subrahmanyacaranaravindayoh subrahmanyasahasranamarcanam karisye ॥ atha sahasranamarcanarambhah । […]

Scroll to top