Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subrahmanya Sahasranamavali from Siddha Nagarjuna Tantra Lyrics in English

Siddha Nagarjuna Tantra’s Subramanya Sahasranamavali in English:

॥ śrīsubrahmaṇyasahasranāmāliḥ siddhanāgārjunatantrāntargatā ॥
Om sriganesaya namah ।

bilvairva campakadyaurva yo’rcayedguhamadarat ।
etannamasahasrena sivayogi bhavedayam ।
animadyasthasiddhisca labhate nisprayatnatah ।
yo’rcayecchatavarsani krttikasu visesatah ॥

sa indrapadamapnoti sivasayujyamrcchati ।

saṅkalpah ।

Om asya srivallidevasenasameta
srisubrahmanyasahasranamstotrasya,
sridaksinamurtih rsih, anustupchandah,
srivallidevasenasametasrisubrahmanyo devata,
srivallidevasenasameta srisubrahmanyaprasadasidyarthe
subrahmanyacaranaravindayoh
subrahmanyasahasranamarcanam karisye ॥

atha sahasranamarcanarambhah ।
Om akhandasaccidanandaya namah ।
Om akhilajivavatsalaya namah ।
Om akhilavastuvistaraya namah ।
Om akhilatejahsvarupine namah ।
Om akhilatmakaya namah ।
Om akhilavedapradatre namah ।
Om akhilandakotibrahmandanayakaya namah ।
Om akhilesaya namah ।
Om agraganyaya namah ।
Om agrabhumne namah । 10 ।

Om aganitagunaya namah ।
Om aganitamahimne namah ।
Om aghaughasannivartine namah ।
Om acintyamahimne namah ।
Om acalaya namah ।
Om acyutaya namah ।
Om ajaya namah ।
Om ajatasatrave namah ।
Om ajarase namah ।
Om ajnanatimirandhanancaksurunmilanaksamaya namah । 20 ।

Om ajanmasthitinasanaya namah ।
Om animadivibhusitaya namah ।
Om atyunnataddhunijvalamayavalayanivartakaya namah ।
Om atyulbanamahasarpataptabhaktasuraksakaya namah ।
Om atisaumyaya namah ।
Om atisulabhaya namah ।
Om annadanasadanisthaya namah ।
Om adrsyadrsyasancarine namah ।
Om adrstapurvadarsayitre namah ।
Om advaitavastubodhakaya namah । 30 ।

Om advaitanandavarsakaya namah ।
Om advaitanandasaktaye namah ।
Om adhisthanaya namah ।
Om adhoksajaya namah ।
Om adharmorutarucchetre namah ।
Om adhiyajnaya namah ।
Om adhibhutaya namah ।
Om adhidaivaya namah ।
Om adhyaksaya namah ।
Om anaghaya namah । 40 ।

Om adbhutacaritraya namah ।
Om anantanamne namah ।
Om anantagunabhusanaya namah ।
Om anantamurtaye namah ।
Om anantaya namah ।
Om anantasaktisamyutaya namah ।
Om anantascaryaviryaya namah ।
Om anantakalyanagunaya namah ।
Om anavaratayoganisthaya namah ।
Om anathapariraksakaya namah । 50 ।

Om animadisamsevyaya namah ।
Om anamayapadapradaya namah ।
Om anadimatparabrahmane namah ।
Om anadigurave namah ।
Om anahatadivakaraya namah ।
Om anirdesyavapuse namah ।
Om animesaraksitaprajaya namah ।
Om anugraharthamurtaye namah ।
Om anekadivyamurtaye namah ।
Om anekadbhutadarsanaya namah । 60 ।

Om anekajanmanam papam smrtimatrena harakaya namah ।
Om anekajanmasampraptakarmabandhavidaranaya namah ।
Om antarbahisca sarvatra vyaptakhilacaracaraya namah ।
Om antarhrdayakasaya namah ।
Om antakale’bhiraksakaya namah ।
Om antaryamine namah ।
Om antaratmane namah ।
Om annavastrepsitapradaya namah ।
Om aparajitasaktaye namah ।
Om aparigrahabhusitaya namah । 70 ।

Om apavargapradatre namah ।
Om apavargamayaya namah ।
Om apavrtakrpagaraya namah ।
Om aparajnanasaktimate namah ।
Om aparthivatmadehasthaya namah ।
Om apampuspanibodhakaya namah ।
Om aprapancaya namah ।
Om apramattaya namah ।
Om aprameyagunakaraya namah ।
Om aprarthitestadatre namah । 80 ।

Om aprakrtaparakramaya namah ।
Om abhayam sarvabhutebhyo dadamiti sada vratine namah ।
Om abhimanatiduraya namah ।
Om abhisekacamatkrtaye namah ।
Om abhistavaravarsine namah ।
Om abhiksnandivyasaktibhrte namah ।
Om abhedanandasandatre namah ।
Om amartyaya namah ।
Om amrtavakpataye namah ।
Om aravindadalaksaya namah । 90 ।

Om amitaparakramaya namah ।
Om aristavarganasine namah ।
Om aristaghnaya namah ।
Om arhasattamaya namah ।
Om alabhyalabhasandatre namah ।
Om alpadanasutositaya namah ।
Om avataritasarvesaya namah ।
Om alambuddhya svalaṅkrtaya namah ।
Om avadhutakhilopadhaye namah ।
Om avalambyapadambujaya namah । 100 ।

Om avisistavisistaya namah ।
Om avakpanipadorukaya namah ।
Om avaptasarvakamaya namah ।
Om avaṅmanasagocaraya namah ।
Om avicchinnagnihotraya namah ।
Om avicchinnasukhapradaya namah ।
Om aveksitadigantasya prajapalanatatparaya namah ।
Om avyajakarunasindhave namah ।
Om avyahrtopadesakaya namah ।
Om avyahatestasancarine namah । 110 ।

Om avyahatasukhapradaya namah ।
Om asakyasakyakartre namah ।
Om aghapasadisuddhikrte namah ।
Om asesabhutahrtsthasnave namah ।
Om asesabhutahrde namah ।
Om sthasnave namah ।

Om asokamohasrṅkhalaya namah ।
Om astaisvaryapradaya namah ।
Om astasiddhipradaya namah ।
Om asaṅgayogayuktatmane namah ।
Om asaṅgadrdhasastrabhrte namah ।
Om ahambhavatamohantre namah । 120 ।

Om aham brahmasmitattvakaya namah ।
Om aham tvam ca tvamevahamiti tatvaprabodhakaya namah ।
Om ahetukakrpasindhave namah ।
Om ahimsanirataya namah ।
Om aksinasauhrdyaya namah ।
Om aksayyaya namah ।
Om aksayasubhapradaya namah ।
Om aksaradikakutasthottamapurusottamaya namah ।
Om akhuvahanamurtaye namah ।
Om agamadyantasamnutaya namah । 130 ।

Om agamatitasadbhavaya namah ।
Om acaryaparamaya namah ।
Om atmanubhavasantustaya namah ।
Om atmavidyavisaradaya namah ।
Om atmanandaprakasaya namah ।
Om atmaikasarvadrse namah ।
Om atmaikasarvabhutatmane namah ।
Om atmaramaya namah ।
Om atmavate namah ।
Om adityamadhyavartine namah । 140 ।

Om adimadhyantavarjitaya namah ।
Om anandaparamanandaya namah ।
Om anandaikapradayakaya namah ।
Om anakamahrtajnaya namah ।
Om anatavananirvrtaye namah ।
Om apadam apahartre namah ।
Om apadbandhave namah ।
Om anandadaya namah ।
Om ayurarogyadatre namah ।
Om artatranaparayanaya namah । 150 ।

Om aropanapavadaisca mayayogaviyogakrte namah ।
Om aviskrtatirobhutabahurupavidambanaya namah ।
Om ardracittena bhaktanam sadanugrahavarsakaya namah ।
Om asapasavimuktaya namah ।
Om asapasavimocakaya namah ।
Om icchadhinajagatsarvaya namah ।
Om icchadhinavapuse namah ।
Om istepsitadatre namah ।
Om icchabhoganivartakaya namah ।
Om icchoktaduhkhasanchetre namah । 160 ।

Om indriyanadidarpaghne namah ।
Om indiraramanavatsalaya namah ।
Om indivaradalajyotirlocanalaṅkrtananaya namah ।
Om indusitalapaksine namah ।
Om induvatpriyadarsanaya namah ।
Om istapurtasatairvitaya namah ।
Om istadaivasvarupadhrte namah ।
Om isasaktamanobuddhaye namah ।
Om ipsitarthaphalapradaya namah ।
Om isaradhanatatparaya namah । 170 ।

Om isitakhiladevaya namah ।
Om isavasyarthasucakaya namah ।
Om iksanasrstandakotaye namah ।
Om ipsitarthavapuse namah ।
Om idrgityavinirdesyaya namah ।
Om uccaranahrde bhaktahrdanta upadesakaya namah ।
Om uttamapremamargine namah ।
Om uttaroddharakarmakrte namah ।
Om udasinavadasinaya namah ।
Om uddharamityudirakaya namah । 180 ।

Om upadravanivarine namah ।
Om upamsujapabodhakaya namah ।
Om umesaramesayuktatmane namah ।
Om urjitabhaktidayakaya namah ।
Om urjitavakyapradatre namah ।
Om urdhvaretase namah ।
Om urdhvamulamadhahsakhamasvattham bhasmasatkaraya namah ।
Om urdhvagatividhatre namah ।
Om rtampaprakrtidatre namah । ???
Om rnaklistadhanapradaya namah । 190 ।

Om rnanubaddhajantunam rnamuktyai phalapradaya namah ।
Om ekakine namah ।
Om ekabhaktaye namah ।
Om ekavakkayamanasaya namah ।
Om ekaya namah ।
Om ekaksaradharaya namah ।
Om ekaksaraparayanaya namah ।
Om ekakaradhiraya namah ।
Om ekaviraya namah ।
Om ekanekasvarupadhrte namah । 200 ।

Om ekanekaksarakrtaya namah ।
Om etattadityanirdesyaya namah ।
Om ekanandacidakrtaye namah ।
Om evamityagamabodhyaya namah ।
Om ekabhaktimadarcitaya namah ।
Om ekaksaraparajnanine namah ।
Om ekatmasarvalokadhrte namah ।
Om ekavidyahrdagraya namah ।
Om enahkutavinasine namah ।
Om ekabhogaya namah । 210 ।

Om ekaisvaryapradaya namah ।
Om ekanekajagadisvaraya namah ।
Om ekaviradisamsevyaya namah ।
Om ekaprabhavasaline namah ।
Om aikyanandagatadvandvaya namah ।
Om aikyanandavidhayakaya namah ।
Om aikyakrte namah ।
Om aikyabhutatmane namah ।
Om aihikamusmikapradayine namah ।
Om oṅkaradhipaya namah । 220 ।

Om ojasvine namah ।
Om om namah ।
Om ausadhikrtabhasmakaya namah ।
Om kakararupaya namah ।
Om karapataye namah ।
Om kalyanarupaya namah ।
Om kalyanagunasampannaya namah ।
Om kalyanagirivasakaya namah ।
Om kamalaksaya namah ।
Om kalmasaghnaya namah । 230 ।

Om karunamrtasagaraya namah ।
Om kadambakusumapriyaya namah ।
Om kamala”slistapadabjaya namah ।
Om kamalayatalocanaya namah ।
Om kandarpadarpavidhvamsine namah ।
Om kamaniyagunakaraya namah ।
Om kartrakartranyathakartre namah ।
Om karmayukto’pyakarmakrte namah ।
Om kamakrte namah ।
Om kamanirmuktaya namah । 240 ।

Om kramakramavicaksanaya namah ।
Om karmabijaksayaṅkartre namah ।
Om karmanirmulanaksamaya namah ।
Om karmavyadhivyapohine namah ।
Om karmabandhavinasakaya namah ।
Om kalimalapaharine namah ।
Om kalau pratyaksadaivataya namah ।
Om kaliyugavataraya namah ।
Om kalau girivasaya namah ।
Om kalyudbhavabhayabhanjanaya namah । 250 ।

Om kalyananantanamne namah ।
Om kalyanagunavardhanaya namah ।
Om kavitagunavardhanaya namah ।
Om kastanasakarausadhaya namah ।
Om kakavandhyadosanivartakaya namah ।
Om kamajetre namah ।
Om kamarupine namah ।
Om kamasaṅkalpavarjitaya namah ।
Om kamitarthapradatre namah ।
Om kamaksitanujaya namah । 260 ।

Om kamakotipujitaya namah ।
Om kamadisatrughatakaya namah ।
Om kamyakarmasusamnyastaya namah ।
Om kamesvaramanahpriyaya namah ।
Om kamesvaratapahsiddhaya namah ।
Om kamesvaraphalapradaya namah ।
Om kamesvarasaksatkaraya namah ।
Om kamesvaradarsitaya namah ।
Om kamesvarahladakarine namah ।
Om kalaya namah । 270 ।

Om kalakalaya namah ।
Om kalatitaya namah ।
Om kalakrte namah ।
Om kalikapujitaya namah ।
Om kalakutasine namah ।
Om kaladarpadamanaya namah ।
Om kalakeyavinasakaya namah ।
Om kalagnisadrsakrodhaya namah ।
Om kasivasase namah । kasivasine
Om kasmiravasine namah । 280 ।

Om kavyalolaya namah ।
Om kavyanamadhisthatre namah ।
Om kalanalograya namah ।
Om kalanalabhaksine namah ।
Om kirtimate namah ।
Om kirtijvalaya namah ।
Om kustharoganivarakaya namah ।
Om kutasthaya namah ।
Om krtajnaya namah ।
Om krpapurnaya namah । 290 ।

Om krpaya palitarbhakaya namah ।
Om krsnaramavataraya namah ।
Om krttikasunave namah ।
Om krttikaya namah ।
Om krttivasase namah ।
Om kevalatmanubhutaye namah ।
Om kaivalyapadanayakaya namah ।
Om kovidaya namah ।
Om komalaṅgaya namah ।
Om kopahantre namah । 300 ।

Om klistaraksadhurinaya namah ।
Om krodhajite namah ।
Om klesavarjitaya namah ।
Om klesanasakaya namah ।
Om gaganasauksmyavistaraya namah ।
Om gambhiramadhurasvaraya namah ।
Om gaṅgeyaya namah ।
Om gaṅgatiravasine namah ।
Om gaṅgotpattihetave namah ।
Om ganalolupaya namah । 310 ।

Om gaganantahsthaya namah ।
Om gambhiradarsakaya namah ।
Om ganakeḷitaraṅgitaya namah ।
Om gandhapuspaksataihpujyaya namah ।
Om gandharvapujitaya namah ।
Om gandharvavedapritaya namah ।
Om gativide namah ।
Om gatisucakaya namah ।
Om ganesaya namah ।
Om gam pritaya namah । 320 ।

Om gakararupaya namah ।
Om girisaputraya namah ।
Om girindratanayalalitaya namah ।
Om garvamatsaryavarjitaya namah ।
Om gananrtyavinodaya namah ।
Om ganapatyasritaya namah ।
Om ganapataye namah ।
Om gananam atmarupine namah ।
Om govindaya namah ।
Om gopalaya namah । 330 ।

Om gargapujitaya namah ।
Om gitacaryaya namah ।
Om gitanrttavinodaya namah ।
Om gitamrtavarsine namah ।
Om gitarthabhumne namah ।
Om gitavidyadyadhisthatre namah ।
Om girvanyasritaya namah ।
Om girvanapujitaya namah ।
Om guhyarupaya namah ।
Om guhyaya namah । 340 ।

Om guhyarupine namah ।
Om grhesvaraya namah ।
Om grharupine namah ।
Om grahastanivarakaya namah ।
Om gunatitaya namah ।
Om gunatmane namah ।
Om gunadosavivarjitaya namah ।
Om guptaya namah ।
Om guhahitaya namah ।
Om gudhaya namah । 350 ।

Om guptasarvanibodhakaya namah ।
Om gurave namah ।
Om gurutamaya namah ।
Om gururupine namah ।
Om gurusvamine namah ।
Om gurutulyaya namah ।
Om gurusantosavardhine namah ।
Om gurohparamparapraptasaccidanandamurtimate namah ।
Om grhamedhiparasrayaya namah ।
Om gopimsatratre namah । 360 ।
???
Om gopalapujitaya namah ।
Om gospadikrtakastabdhaye namah ।
Om gautamapujitaya namah ।
Om gauripatipujitaya namah ।
Om caturaya namah ।
Om carudarsanaya namah ।
Om caruvikramaya namah ।
Om candaya namah ।
Om candesvaraya namah ।
Om candisaya namah । 370 ।

Om candesaya namah ।
Om candavikramaya namah ।
Om caracarapitre namah ।
Om cintamanaye namah ।
Om saravanalalasaya namah ।
Om carcitaya namah ।
Om caturbhujaya namah ।
Om camatkarairasaṅklistabhaktijnanavivardhanaya namah ।
Om caracaraparivyaptre namah ।
Om cintamanidvipapataye namah । 380 ।

Om citraticitracaritraya namah ।
Om cinmayanandaya namah ।
Om citsvarupine namah ।
Om chandase namah ।
Om chandotpalaya namah ।
Om chandomayamurtaye namah ।
Om chinnasamsayaya namah ।
Om chinnasamsarabandhanaya namah ।
Om jagatpitre namah ।
Om jaganmatre namah । 390 ।

Om jagattratre namah ।
Om jagaddhatre namah ।
Om jagaddhitaya namah ।
Om jagatsrastre namah ।
Om jagatsaksine namah ।
Om jagadvyapine namah ।
Om jagadgurave namah ।
Om jagatprabhave namah ।
Om jagannathaya namah ।
Om jagadekadivakaraya namah । 400 ।

Om jaganmohacamatkaraya namah ।
Om jagannatakasutradhrte namah ।
Om jaganmaṅgalakartre namah ।
Om jaganmayetibodhakaya namah ।
Om janmabandhavimocanaya namah ।
Om janmasaphalyamantritaya namah ।
Om janmakarmavimuktidaya namah ।
Om janmanasarahasyavide namah ।
Om japtena namna santustaya namah ।
Om japapritaya namah । 410 ।

Om japyesvaraya namah ।
Om janesvaraya namah ।
Om jalesvaraya namah ।
Om jatadarsine namah ।
Om jambunadasamaprabhaya namah ।
Om jagatkovidaprajaya namah ।
Om jitadvaitamahamosaya namah ।
Om jitakrodhaya namah ।
Om jitendriyaya namah ।
Om jitakandarpadarpaya namah । 420 ।

Om jitatmane namah ।
Om jitasadripave namah ।
Om japaparaya namah ।
Om japadharaya namah ।
Om jagadekasvarupine namah ।
Om jagadekarasaya namah ।
Om jaramaranavarjitaya namah ।
Om jagadyonaye namah ।
Om jagadisaya namah ।
Om jaganmayaya namah । 430 ।

Om jivanam dehasamsthitaya namah ।
Om jivanam muktidayakaya namah ।
Om jyotihsastratattvaya namah ।
Om jyotirjnanapradaya namah ।
Om jnanabhaskaramurtaye namah ।
Om jnatasarvarahasyaya namah ।
Om jnatrjneyatmakaya namah ।
Om jnanabhaktipradaya namah ।
Om jnanavijnanarupine namah ।
Om jnanasaktimate namah । 440 ।

Om jnanayogine namah ।
Om jnanagnirupine namah ।
Om jnanaisvaryapradaya namah ।
Om jnanatmakaya namah ।
Om jnanaya namah ।
Om jneyaya namah ।
Om jnanagamyaya namah ।
Om jyotisamparamajyotise namah ।
Om jyotirhinadyutipradaya namah ।
Om tapahsandiptatejasvine namah । 450 ।

Om taptakancanasamnibhaya namah ।
Om tattvajnananandadarsine namah ।
Om tattvamasyadilaksitaya namah ।
Om tattvarupaya namah ।
Om tattvamurtaye namah ।
Om tattvamayaya namah ।
Om tattvamaladharaya namah ।
Om tattvasaravisaradaya namah ।
Om tarjitantakadhuraya namah ।
Om tapasahparaya namah । 460 ।

Om tarakabrahmane namah ।
Om tamorajovivarjitaya namah ।
Om tamarasadalaksaya namah ।
Om tarakaraye namah ।
Om tarakamardanaya namah ।
Om tilannapritaya namah ।
Om tilakancitaya namah ।
Om tiryagjantugatipradaya namah ।
Om tirthaya namah ।
Om tivratejase namah । 470 ।

Om trikalasvarupine namah ।
Om trimurttyatmakaya namah ।
Om trayivedyaya namah ।
Om tryambakaya namah ।
Om tripadaya namah ।
Om trivarganilayaya namah ।
Om trisvudbhavaya namah ।
Om trayimayaya namah ।
Om trilokesaya namah ।
Om trilokavistaraya namah । 480 ।

Om dhrtadhanuse namah ।
Om trigunatitaya namah ।
Om trivargamoksasandatre namah ।
Om tripundravihitasthitaye namah ।
Om tribhuvananampataye namah ।
Om trilokatimirapahaya namah ।
Om trailokyamohanaya namah ।
Om trailokyasundaraya namah ।
Om dandadhrte namah ।
Om dandanathaya namah । 490 ।

Om dandinimukhyasevitaya namah ।
Om dadimikusumapriyaya namah ।
Om dadimiphalasaktaya namah ।
Om dambhadarpadiduraya namah ।
Om daksinamurtaye namah ।
Om daksinaprapujitaya namah ।
Om dayaparaya namah ।
Om dayasindhave namah ।
Om dattatreyaya namah ।
Om daridryadhvamsine namah । 500 ।

Om daharakasabhanave namah ।
Om daridryaduhkhamocakaya namah ।
Om damodarapriyaya namah ।
Om danasaundaya namah ।
Om dantaya namah ।
Om danamargasulabhaya namah ।
Om divyajnanapradaya namah ।
Om divyamaṅgalavigrahaya namah ।
Om dinadayaparaya namah ।
Om dirgharaksine namah । 510 ।

Om dinavatsalaya namah ।
Om dustanigrahaya namah ।
Om duradharsaya namah ।
Om durbhiksasamanaya namah ।
Om duradrstavinasine namah ।
Om duhkhasokabhavadvesamohadyasubhanasakaya namah ।
Om dustanigrahasistanugraharupamahavrataya namah ।
Om dustajantuparitratre namah ।
Om drsyadrsyajnanatmakaya namah ।
Om dehatitaya namah । 520 ।

Om devapujitaya namah ।
Om devasenapataye namah ।
Om devarajadipalitaya namah ।
Om dehamohaprabhanjanaya namah ।
Om daivasampatprapurnaya namah ।
Om desoddharasahayakrte namah ।
Om dvandvamohavinirmuktaya namah ।
Om dvandvatitaya namah ।
Om dvaparantyapalitaya namah ।
Om dvesadrohavivarjitaya namah । 530 ।

Om dvaitadvaitasvarupine namah ।
Om dhanyaya namah ।
Om dharanidharaya namah ।
Om dhatracyutapujitaya namah ।
Om dhanadena pujitaya namah ।
Om dhanyavardhanaya namah ।
Om dharanidharasamnibhaya namah ।
Om dharmajnaya namah ।
Om dharmasetave namah ।
Om dharmarupine namah । 540 ।

Om dharmasaksine namah ।
Om dharmasritaya namah ।
Om dharmavrttaye namah ।
Om dharmacaraya namah ।
Om dharmasthapanasampalaya namah ।
Om dhumralocananirhantre namah ।
Om dhumavatisevitaya namah ।
Om durvasahpujitaya namah ।
Om durvaṅkuraghanasyamaya namah ।
Om dhurttaya namah । 550 ।

Om dhyanavastusvarupaya namah ।
Om dhrtimate namah ।
Om dhananjayaya namah ।
Om dharmikasindhave namah ।
Om natajanavanaya namah ।
Om naralokapujitaya namah ।
Om naralokapalitaya namah ।
Om naraharipriyaya namah ।
Om naranarayanatmakaya namah ।
Om nastadrstipradatre namah । 560 ।

Om naralokavidambanaya namah ।
Om nagasarpamayuresasamarudhasadananaya namah ।
Om nagayajnopavitaya namah ।
Om nagalokadhipataye namah ।
Om nagarajaya namah ।
Om nanagamasthitaye namah ।
Om nanalaṅkarapujitaya namah ।
Om nanavaibhavasaline namah ।
Om nanarupadharine namah ।
Om nanavidhisamarcitaya namah । 570 ।

Om narayanabhisiktaya namah ।
Om narayanasritaya namah ।
Om namarupavarjitaya namah ।
Om nigamagamagocaraya namah ।
Om nityasarvagatasthanave namah ।
Om nityatrptaya namah ।
Om nirasrayaya namah ।
Om niradharaya namah ।
Om nikhilesvaraya namah ।
Om nityanityavivekabodhakaya namah । 580 ।

Om nityannadanadharmisthaya namah ।
Om nityanandapravahanaya namah ।
Om nityamaṅgaladhamne namah ।
Om nityagnihotravardhanaya namah ।
Om nityakarmaniyoktre namah ।
Om nityasattvasthitaya namah ।
Om nityagunapratipadyaya namah ।
Om nirantaragnirupaya namah ।
Om nihsprhaya namah ।
Om nirvikalpaya namah । 590 ।

Om niraṅkusagatagataye namah ।
Om nirjitakhiladaityaraye namah ।
Om nirjitakamanadosaya namah ।
Om nirasaya namah ।
Om niranjanaya namah ।
Om nirvikalpasamadhidatre namah ।
Om nirapeksaya namah ।
Om nirupadhaye namah ।
Om nirgunaya namah ।
Om nirdvandvaya namah । 600 ।

Om nityasattvasthaya namah ।
Om nirvikaraya namah ।
Om niscalaya namah ।
Om niralambaya namah ।
Om nirakaraya namah ।
Om nivrttagunadosakaya namah ।
Om narasimharupine namah ।
Om naratmakaya namah ।
Om namrabhaktapaline namah ।
Om namradikpativanditaya namah । 610 ।

Om naisthikabrahmacarine namah ।
Om naiskarmyaparibodhakaya namah ।
Om nadabrahmaparatparaya namah ।
Om nadopasapratisthitaya namah ।
Om nagasvarasusantustaya namah ।
Om nayanaranjanaya namah ।
Om nyayasastradyadhisthatre namah ।
Om naiyayikarupaya namah ।
Om namaikasantustaya namah ।
Om namamatrajapapritaya namah । 620 ।

Om namavalinam kotisu viryavaibhavasaline namah ।
Om nityagataya namah ।
Om nandadipujitaya namah ।
Om nityaprakasaya namah ।
Om nityanandadhamne namah ।
Om nityabodhaya namah ।
Om paraya namah ।
Om paramanave namah ।
Om brahmane namah ।
Om brahmapujitaya namah । 630 ।

Om brahmagarvanivarakaya namah ।
Om brahmanyaya namah ।
Om patitapavanaya namah ।
Om pavitrapadaya namah ।
Om padambujanatavanaya namah ।
Om parabrahmasvarupine namah ।
Om paramakarunalayaya namah ।
Om paratattvapradipaya namah ।
Om paratattvatmarupine namah ।
Om paramarthanivedakaya namah । 640 ।

Om paramanandanisyandaya namah ।
Om paranjyotise namah ।
Om paratparaya namah ।
Om paramesthine namah ।
Om parandhamne namah ।
Om paramaguhyaya namah ।
Om paramesvaraya namah ।
Om pasupataye namah ।
Om paramasadgurave namah ।
Om paramacaryaya namah । 650 ।

Om paramapavanaya namah ।
Om paramantravimardanaya namah ।
Om parakarmanihantre namah ।
Om parayantranasakaya namah ।
Om paramatmane namah ।
Om paragataye namah ।
Om parasaktyasritaya namah ।
Om parapratapasamharine namah ।
Om paramparanusampraptagurave namah ।
Om pipilikadibrahmantapariraksitavaibhavaya namah । 660 ।

Om paisacadinivartakaya namah ।
Om putrakamestiphalapradaya namah ।
Om putradaya namah ।
Om punaravrttinasakaya namah ।
Om punahpunarvandyaya namah ।
Om pundarikayatalocanaya namah ।
Om punyasravanakirtanaya namah ।
Om puranamadhyajivaya namah ।
Om purusottamaya namah ।
Om purusottamapriyaya namah । 670 ।

Om pundarikahastaya namah ।
Om pundarikapuravasine namah ।
Om puranapurusaya namah ।
Om purisaya namah ।
Om purugarbhaya namah ।
Om purnarupaya namah ।
Om pujasantustamanasaya namah ।
Om purnaya namah ।
Om purnaprajnaya namah ।
Om purnavairagyadayine namah । 680 ।

Om purnanandasvarupine namah ।
Om purnakrpanidhaye namah ।
Om purnacalapujitaya namah ।
Om purnacandranibhananaya namah ।
Om purnacandramadhyavasine namah ।
Om puruhutaya namah ।
Om purusasuktapratisthatre namah ।
Om purnakamaya namah ।
Om purvajaya namah ।
Om pranamatpalanodyuktaya namah । 690 ।

Om pranatartiharaya namah ।
Om pratyaksadevatamurtaye namah ।
Om pratyagatmanidarsanaya namah ।
Om prapannaparijataya namah ।
Om prasannanam paragataye namah ।
Om pramanatitacinmurtaye namah ।
Om pramadabhitamrtyujite namah ।
Om prasannavadanaya namah ।
Om prasadabhimukhadyutaye namah ।
Om prapancalilaya namah । 700 ।

Om prapancasutradharine namah ।
Om prasastavacakaya namah ।
Om prasantatmane namah ।
Om pravrttirupine namah ।
Om prabhapatraya namah ।
Om prabhavigrahaya namah ।
Om priyasatyagunodaraya namah ।
Om premavedyaya namah ।
Om premavasyaya namah ।
Om premamargaikasadhanaya namah । 710 ।

Om premabhaktisulabhaya namah ।
Om bahurupanigudhatmane namah ।
Om balabhadraya namah ।
Om baladrptaprasamanaya namah ।
Om balabhimaya namah ।
Om budhasantosadaya namah ।
Om buddhaya namah ।
Om budhajanavanaya namah ।
Om brhadbandhavimocakaya namah ।
Om brhadbharavahaksamaya namah । 720 ।

Om brahmakularaksine namah ।
Om brahmakulapriyaya namah ।
Om brahmacarivratine namah ।
Om brahmanandaya namah ।
Om brahmanyasaranyaya namah ।
Om brhaspatipujitaya namah ।
Om brahmanandasvarupine namah ।
Om brahmanandalasaddrstaye namah ।
Om brahmavadine namah ।
Om brahmasaṅkalpaya namah । 730 ।

Om brahmaikaparayanaya namah ।
Om brhacchravase namah ।
Om brahmanapujitaya namah ।
Om brahmanaya namah ।
Om brahmabhutaya namah ।
Om brahmanyaya namah ।
Om brahmanyasaranyaya namah ।
Om brahmavittamaya namah ।
Om brahmavaristhaya namah ।
Om brahmapadadatre namah । 740 ।

Om brhacchariraya namah ।
Om brhannayanaya namah ।
Om brhadisvaraya namah ।
Om brhmamurarisevitaya namah ।
Om brahmabhadrapadukaya namah ।
Om bhaktadasaya namah ।
Om bhaktapranaraksakaya namah ।
Om bhaktavatsalaya namah ।
Om paradaivataya namah ।
Om bhagavatputraya namah । 750 ।

Om bhayapahaya namah ।
Om bhaktaraksanadaksinyaya namah ।
Om bhaktapremavasyaya namah ।
Om bhaktatyantahitaisine namah ।
Om bhaktasritadayaparaya namah ।
Om bhaktarthadhrtarupaya namah ।
Om bhaktanukampanaya namah ।
Om bhagaḷasevitaya namah ।
Om bhaktaparagataye namah ।
Om bhaktamanasavasine namah । 760 ।

Om bhaktadikalpaya namah ।
Om bhaktabhavabdhipotaya namah ।
Om bhaktanidhaye namah ।
Om bhaktasvamine namah ।
Om bhagavate vasudevaya namah ।
Om bhagavate namah ।
Om bhajatam suhrde namah ।
Om bhavaniputraya namah ।
Om bhaktaparadhinaya namah ।
Om bhaktanugrahakarakaya namah । 770 ।

Om bhaktapapanihantre namah ।
Om bhaktabhayavarapradaya namah ।
Om bhaktavanasamarthaya namah ।
Om bhaktavanadhurandharaya namah ।
Om bhaktatyantahitausadhaya namah ।
Om bhaktavanapratijnaya namah ।
Om bhajatam istakamaduhe namah ।
Om bharadvajanugrahadaya namah ।
Om bharadvajaposine namah ।
Om bharatipujitaya namah । 780 ।

Om bharatinathacaryaya namah ।
Om bhaktahrtpadmavasine namah ।
Om bhaktimargapradarsakaya namah ।
Om bhaktasayaviharine namah ।
Om bhaktasarvamalapahaya namah ।
Om bhaktabodhaikanisthaya namah ।
Om bhaktanam sadgatipradaya namah ।
Om bhaktanam sarvanidhaye namah ।
Om bhagirathaya namah ।
Om bhargavapujitaya namah । 790 ।

Om bhargavaya namah ।
Om bhrgvasritaya namah ।
Om brhatsaksine namah ।
Om bhaktaprarabdhacchedanaya namah ।
Om bhadramargapradarsine namah ।
Om bhadropadesakarine namah ।
Om bhadramurtaye namah ।
Om bhadrasravase namah ।
Om bhadrakalisevitaya namah ।
Om bhairavasritapadabjaya namah । 800 ।

Om bhairavakiṅkaraya namah ।
Om bhairavasasitaya namah ।
Om bhairavapujitaya namah ।
Om bherundasritaya namah ।
Om bhagnasatrave namah ।
Om bhajatam manasanityaya namah ।
Om bhajanasantustaya namah ।
Om bhayahinaya namah ।
Om bhayatratre namah ।
Om bhayakrte namah । 810 ।

Om bhayanasanaya namah ।
Om bhavavaridhipotaya namah ।
Om bhavasantustamanasaya namah ।
Om bhavabhitoddharanaya namah ।
Om bhavaputraya namah ।
Om bhavesvaraya namah ।
Om bhramarambalalitaya namah ।
Om bhramabhisastutyaya namah ।
Om bhramarakitanyayavodhakaya namah ।
Om bhasmoddhulitavigrahaya namah । 820 ।

Om bhavavaisamyanasine namah ।
Om bhavalunthanakovidaya namah ।
Om bhasmadananirataya namah ।
Om bhasmalepanasantustaya namah ।
Om bhasmasatkrtabhaktaraye namah ।
Om bhandasuravadhasantustaya namah ।
Om bharatyadisevitaya namah ।
Om bhasmasatkrtamanmathaya namah ।
Om bhasmakutasamutpannabhandasrstinipunaya namah ।
Om bhasmajabalapratisthatre namah । 830 ।

Om bhasmadagdhakhilamayaya namah ।
Om bhrṅgipujitaya namah ।
Om bhakaratsarvasamharine namah ।
Om bhayanakaya namah ।
Om bhavabodhakaya namah ।
Om bhavadaivataya namah ।
Om bhavacikitsanaparaya namah ।
Om bhasakhilajnanapradaya namah ।
Om bhasyakrte namah ।
Om bhavagamyaya namah । 840 ।

Om bharasarvaparigrahaya namah ।
Om bhagavatasahayaya namah ।
Om bhavanamatrasantustaya namah ।
Om bhagavatapradhanaya namah ।
Om bhagavatastomapujitaya namah ।
Om bhaṅgikrtamahasuraya namah ।
Om bhaṅgikrtatarakaya namah ।
Om bhiksadanasantustaya namah ।
Om bhiksave namah ।
Om bhimaya namah । 850 ।

Om bhimapujitaya namah ।
Om bhitanam bhitinasine namah ।
Om bhisanaya namah ।
Om bhisanabhisanaya namah ।
Om bhitacaritasuryagnimaghavanmrtyumarutaya namah ।
Om bhuktimuktipradatre namah ।
Om bhujagavestitaya namah ।
Om bhujagarudhaya namah ।
Om bhujaṅgarupaya namah ।
Om bhujaṅgavakraya namah । 860 ।

Om bhubhrtsamopakarine namah ।
Om bhumne namah ।
Om bhutesaya namah ।
Om bhutesaṅgasthitaya namah ।
Om bhutesapulakancitaya namah ।
Om bhutesanetrasamutsukaya namah ।
Om bhutesanucaraya namah ।
Om bhutesagurave namah ।
Om bhutesapreritaya namah ।
Om bhutanampataye namah । 870 ।

Om bhutaliṅgaya namah ।
Om bhutasaranyabhutaya namah ।
Om bhutatmane namah ।
Om bhutabhavanaya namah ।
Om bhutapretapisacadivimardanasupanditaya namah ।
Om bhutasahasraparivrtaya namah ।
Om bhutadakiniyakinyadyasamavrtavaibhavaya namah ।
Om bhutanatakasutrabhrte namah ।
Om bhutakalebaraya namah ।
Om bhrtyasya trptimate namah । 880 ।

Om bhrtyabharavahaya namah ।
Om pradhanarcitaya namah ।
Om bhogesvaraya namah ।
Om bhaisajyarupine namah ।
Om bhisajam varaya namah ।
Om markatasevitaya namah ।
Om bhaktaramena pujitaya namah ।
Om bhaktarcitavaibhavaya namah ।
Om bhasmasuravimohanaya namah ।
Om bhasmasuravairisunave namah । 890 ।

Om bhagaḷasantustavaibhavaya namah ।
Om mantrausadhasvarupaya namah ।
Om mantracaryaya namah ।
Om mantrapujitaya namah ।
Om mantradarsine namah ।
Om mantradrstena pujitaya namah ।
Om madhumate namah ।
Om madhupanasevitaya namah ।
Om mahabhagyalaksitaya namah ।
Om mahatapaughapapanam ksanamatravinasanaya namah । 900 ।

Om mahabhitibhanjanaya namah ।
Om mahabhairavapujitaya namah ।
Om mahatandavaputrakaya namah ।
Om mahatandavasamutsukaya namah ।
Om mahavasyasantustaya namah ।
Om mahasenavatarine namah ।
Om mahaviraprapujitaya namah ।
Om mahasastrasritaya namah ।
Om mahadascaryavaibhavaya namah ।
Om mahatsenajanakaya namah । 910 ।

Om mahadhiraya namah ।
Om mahasamrajyabhisiktaya namah ।
Om mahabhagyapradaya namah ।
Om mahapadmamadhyavartine namah ।
Om mahayantrarupine namah ।
Om mahamantrakuladaivataya namah ।
Om mahatantrasvarupaya namah ।
Om mahavidyagurave namah ।
Om mahahaṅkaranasakaya namah ।
Om mahacatussastikotiyoginiganasamvrtaya namah । 920 ।

Om mahapujadhurandharaya namah ।
Om mahakrurasimhasyagarvasambhanjanaprabhave namah ।
Om mahasurapadmavadhapanditaya namah ।
Om mahapanditaya namah ।
Om mahanubhavaya namah ।
Om mahatejasvine namah ।
Om mahahatakanayakaya namah ।
Om mahayogapratisthatre namah ।
Om mahayogesvaraya namah ।
Om mahabhayanivartakaya namah । 930 ।

Om mahadevaputrakaya namah ।
Om mahaliṅgaya namah ।
Om mahamerunilayaya namah ।
Om maharsivakyabodhakaya namah ।
Om mahatmane namah ।
Om mahabalaya namah ।
Om matalisvaraya namah ।
Om madhuvairimukhyapriyaya namah ।
Om margabandhave namah ।
Om margesvaraya namah । 940 ।

Om marutipujitaya namah ।
Om marikalisamuhanam samavrtya susevitaya namah ।
Om mahasarabhakiṅkaraya namah ।
Om mahadurgasevitaya namah ।
Om mitarcismate namah ।
Om marjalesvarapujitaya namah ।
Om muktanam paramayai gataye namah ।
Om muktasaṅgaya namah ।
Om muktidaya namah ।
Om muktigovindaya namah । 950 ।

Om murdhabhisiktaya namah ।
Om mulesaya namah ।
Om mulamantravigrahaya namah ।
Om munaye namah ।
Om mrtasanjivine namah ।
Om mrtyubhitivinasakaya namah ।
Om mrtyunjayaya namah ।
Om meghasyamaya namah ।
Om meghanathapujitaya namah ।
Om mohandhakaranivartakaya namah । 960 ।

Om mohinirupasantustaya namah ।
Om mohajandajakotaye namah ।
Om moksamargapradarsine namah ।
Om maunavyakhyanamurtaye namah ।
Om yajnadanatapahphalaya namah ।
Om yajnasvarupine namah ।
Om yajamanaya namah ।
Om yajnesvaraya namah ।
Om yataye namah ।
Om yatinam pujitasresthaya namah । 970 ।

Om yatinam paripalakaya namah ।
Om yato vaco nivartante tato’nantasunisthitaya namah ।
Om yatnarupaya namah ।
Om yadugirivasaya namah ।
Om yadunathasevitaya namah ।
Om yadurajabhaktimate namah ।
Om yathecchasuksmadharmadarsine namah ।
Om yathestham danadharmakrte namah ।
Om yantrarudham jagatsarvam mayaya bhramayatprabhave namah ।
Om yamakiṅkaranam bhayadaya namah । 980 ।

Om yakinisevitaya namah ।
Om yaksaraksahpisacanam samnidhyadeva nasakaya namah ।
Om yugantarakalpitaya namah ।
Om yogasaktirupine namah ।
Om yogamayasamavrtaya namah ।
Om yogihrddhyanagamyaya namah ।
Om yogaksemavahaya namah ।
Om rasaya namah ।
Om rasasarasvarupine namah ।
Om ragadvesavivarjitaya namah । 990 ।

Om rakacandrananaya namah ।
Om ramapriyaya namah ।
Om rudratulyaprakopaya namah ।
Om rogadaridryanasakaya namah ।
Om lalitasritaya namah ।
Om laksminarayanaya namah ।
Om vasukipujitaya namah ।
Om vasudevanugrahadaya namah ।
Om vedantarthasuniscitaya namah ।
Om saranagatavatsalaya namah । 1000 ।

Om sasvaddaridryanivarakaya namah ।
Om santatmane namah ।
Om sivarupaya namah ।
Om srikanthaya namah ।
Om satyaya namah ।
Om sadasivaya namah ।
Om sanmukhaya namah ।
Om guhanandagurave namah । 1008 ।

subhamastu ।

iti sahasranamavalih sampurna ।

yo’rcayennamabhihskandam sahasrairebhiranvaham ।
mrtyunjayasciranjivi mahendrasadrsasca sah ॥

Om namo bhagavate sadananaya ।

Also Read:

Sri Subrahmanya Sahasranamavali from Siddha Nagarjuna Tantra Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Subrahmanya Sahasranamavali from Siddha Nagarjuna Tantra Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top