Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subrahmanya Sahasranamavali from Siddha Nagarjuna Tantra Lyrics in Kannada

Siddha Nagarjuna Tantra’s Subramanya Sahasranamavali in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಾಲಿಃ ಸಿದ್ಧನಾಗಾರ್ಜುನತನ್ತ್ರಾನ್ತರ್ಗತಾ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಬಿಲ್ವೈರ್ವಾ ಚಮ್ಪಕಾದ್ಯೌರ್ವಾ ಯೋಽರ್ಚಯೇದ್ಗುಹಮಾದರಾತ್ ।
ಏತನ್ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ಶಿವಯೋಗೀ ಭವೇದಯಮ್ ।
ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಠಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಲಭತೇ ನಿಷ್ಪ್ರಯತ್ನತಃ ।
ಯೋಽರ್ಚಯೇಚ್ಛತವರ್ಷಾಣಿ ಕೃತ್ತಿಕಾಸು ವಿಶೇಷತಃ ॥

ಸ ಇನ್ದ್ರಪದಮಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಮೃಚ್ಛತಿ ।

ಸಂಕಲ್ಪಃ ।

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾಸಮೇತ
ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮ್ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ,
ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಃ ೠಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ,
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾಸಮೇತಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವತಾ,
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಯರ್ಥೇ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಚರಣಾರವಿನ್ದಯೋಃ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನಾರಮ್ಭಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಜೀವವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲವಸ್ತುವಿಸ್ತಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲತೇಜಃಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲವೇದಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರಭೂಮ್ನೇ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಅಗಣಿತಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗಣಿತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಘೌಘಸನ್ನಿವರ್ತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಿನ್ತ್ಯಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜಾತಶತ್ರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜರಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾನ್ಧಾನಾಂಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲನಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಅಜನ್ಮಸ್ಥಿತಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತ್ಯುನ್ನತದ್ಧುನಿಜ್ವಾಲಾಮಾಯಾವಲಯನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತ್ಯುಲ್ಬಣಮಹಾಸರ್ಪತಪ್ತಭಕ್ತಸುರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿಸುಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನದಾನಸದಾನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದೃಶ್ಯದೃಶ್ಯಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವದರ್ಶಯಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತವಸ್ತುಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಅದ್ವೈತಾನನ್ದವರ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಾನನ್ದಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧರ್ಮೋರುತರುಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧಿಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧಿಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧಿದೈವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಅದ್ಭುತಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತನಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಗುಣಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಶಕ್ತಿಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಶ್ಚರ್ಯವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನವರತಯೋಗನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾಥಪರಿರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾಮಯಪದಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾದಿಮತ್ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾದಿಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾಹತದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿಮೇಷರಕ್ಷಿತಪ್ರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೇಕದಿವ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೇಕಾದ್ಭುತದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಅನೇಕಜನ್ಮನಾಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರೇಣ ಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೇಕಜನ್ಮಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಕರ್ಮಬನ್ಧವಿದಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಾಖಿಲಚರಾಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತರ್ಹೃದಯಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತಕಾಲೇಽಭಿರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನವಸ್ತ್ರೇಪ್ಸಿತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಿಗ್ರಹಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪವರ್ಗಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪಾವೃತಕೃಪಾಗಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪಾರಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪಾರ್ಥಿವಾತ್ಮದೇಹಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪಾಮ್ಪುಷ್ಪನಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಪಂಚಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಾರ್ಥಿತೇಷ್ಟದಾತ್ರೇ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಅಪ್ರಾಕೃತಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮೀತಿ ಸದಾ ವ್ರತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಿಮಾನಾತಿದೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಿಷೇಕಚಮತ್ಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭೀಷ್ಟವರವರ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭೀಕ್ಷ್ಣನ್ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭೇದಾನನ್ದಸನ್ದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತವಾಕ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರವಿನ್ದದಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಅಮಿತಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರಿಷ್ಟವರ್ಗನಾಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರಿಷ್ಟಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಹಸತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲಭ್ಯಲಾಭಸನ್ದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲ್ಪದಾನಸುತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವತಾರಿತಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲಮ್ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸ್ವಲಂಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಧೂತಾಖಿಲೋಪಾಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಲಮ್ಬ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಅವಿಶಿಷ್ಟವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಾಕ್ಪಾಣಿಪಾದೋರುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಾಪ್ತಸರ್ವಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಾಙ್ಮನಸಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವೇಕ್ಷಿತದಿಗನ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಪಾಲನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಾಹೃತೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಾಹತೇಷ್ಟಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ । 110 ।

ಓಂ ಅವ್ಯಾಹತಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶಕ್ಯಶಕ್ಯಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಘಪಾಶಾದಿಶುದ್ಧಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೇಷಭೂತಹೃತ್ಸ್ಥಾಸ್ನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೇಷಭೂತಹೃದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾಸ್ನವೇ ನಮಃ ।

ಓಂ ಅಶೋಕಮೋಹಶೃಂಖಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸಂಗಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸಂಗದೃಢಶಸ್ತ್ರಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಮ್ಭಾವತಮೋಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿತತ್ತ್ವಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಂ ತ್ವಂ ಚ ತ್ವಮೇವಾಹಮಿತಿ ತತ್ವಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹೇತುಕಕೃಪಾಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಿಂಸಾನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷೀಣಸೌಹೃದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಯ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಯಶುಭಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾದಿಕಕೂಟಸ್ಥೋತ್ತಮಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಖುವಾಹನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಗಮಾದ್ಯನ್ತಸಂನುತಾಯ ನಮಃ । 130 ।

ಓಂ ಆಗಮಾತೀತಸದ್ಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಚಾರ್ಯಪರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮಾನುಭವಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮಾನನ್ದಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮೈಕಸರ್ವದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮೈಕಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮಾರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಮಧ್ಯವರ್ತಿನೇ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಪರಮಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದೈಕಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನಾಕಮಾಹೃತಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನತಾವನನಿರ್ವೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಪದಾಂ ಅಪಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಪದ್ಬನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 150 ।

ಓಂ ಆರೋಪಣಾಪವಾದೈಶ್ಚ ಮಾಯಾಯೋಗವಿಯೋಗಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆವಿಷ್ಕೃತತಿರೋಭೂತಬಹುರೂಪವಿಡಮ್ಬನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ದ್ರಚಿತ್ತೇನ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸದಾನುಗ್ರಹವರ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶಾಪಾಶವಿಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶಾಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಧೀನಜಗತ್ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಧೀನವಪುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಷ್ಟೇಪ್ಸಿತದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಭೋಗನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಚ್ಛೋಕ್ತದುಃಖಸಂಛೇತ್ರೇ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಇನ್ದ್ರಿಯಾನಾದಿದರ್ಪಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದಿರಾರಮಣವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದೀವರದಲಜ್ಯೋತಿರ್ಲೋಚನಾಲಂಕೃತಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದುಶೀತಲಪಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದುವತ್ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಶತೈರ್ವೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಷ್ಟದೈವಸ್ವರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾಸಕ್ತಮನೋಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾರಾಧನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । 170 ।

ಓಂ ಈಶಿತಾಖಿಲದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾವಾಸ್ಯಾರ್ಥಸೂಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಕ್ಷಣಸೃಷ್ಟಾಂಡಕೋಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥವಪುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈದೃಗಿತ್ಯವಿನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಚಾರಣಹೃದೇ ಭಕ್ತಹೃದನ್ತ ಉಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ತಮಪ್ರೇಮಮಾರ್ಗಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ತರೋದ್ಧಾರಕರ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಾಸೀನವದಾಸೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ಧರಾಮೀತ್ಯುದೀರಕಾಯ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಉಪದ್ರವನಿವಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪಾಂಶುಜಪಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮೇಶರಮೇಶಯುಕ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಜಿತಭಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಜಿತವಾಕ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮಧಃಶಾಖಮಶ್ವತ್ಥಂ ಭಸ್ಮಸಾತ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಗತಿವಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋತಮ್ಪಾಪ್ರಕೃತಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ । ???
ಓಂ ಋಣಕ್ಲಿಷ್ಟಧನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 190 ।

ಓಂ ಋಣಾನುಬದ್ಧಜನ್ತೂನಾಂ ಋಣಮುಕ್ತ್ಯೈ ಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾಕಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಭಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕವಾಕ್ಕಾಯಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾಕಾರಧೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕವೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾನೇಕಸ್ವರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಏಕಾನೇಕಾಕ್ಷರಾಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏತತ್ತದಿತ್ಯನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾನನ್ದಚಿದಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏವಮಿತ್ಯಾಗಮಾಬೋಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಭಕ್ತಿಮದರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರಪರಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾತ್ಮಸರ್ವಲೋಕಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕವಿದ್ಯಾಹೃದಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏನಃಕೂಟವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಭೋಗಾಯ ನಮಃ । 210 ।

ಓಂ ಏಕೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾನೇಕಜಗದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕವೀರಾದಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಪ್ರಭವಶಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಕ್ಯಾನನ್ದಗತದ್ವನ್ದ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಕ್ಯಾನನ್ದವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಕ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಕ್ಯಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಓಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔಷಧೀಕೃತಭಸ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿವಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಮಷಘ್ನಾಯ ನಮಃ । 230 ।

ಓಂ ಕರುಣಾಮೃತಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಽಽಶ್ಲಿಷ್ಟಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಯತಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ತ್ರಕರ್ತ್ರಾನ್ಯಥಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಯುಕ್ತೋಽಪ್ಯಕರ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ಕ್ರಮಾಕ್ರಮವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಬೀಜಕ್ಷಯಂಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲನಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮವ್ಯಾಧಿವ್ಯಪೋಹಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಬನ್ಧವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಮಲಾಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲೌ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೈವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಯುಗಾವತಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲೌ ಗಿರಿವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯುದ್ಭವಭಯಭಂಜನಾಯ ನಮಃ । 250 ।

ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾನನ್ತನಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಿತಾಗುಣವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಷ್ಟನಾಶಕರೌಷಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕವನ್ಧ್ಯಾದೋಷನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಜೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಸಂಕಲ್ಪವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷೀತನುಜಾಯ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ಕಾಮಕೋಟಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾದಿಶತ್ರುಘಾತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಸುಸಂನ್ಯಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಮನಃಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರತಪಃಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರದರ್ಶಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಹ್ಲಾದಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ । 270 ।

ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕೂಟಾಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲದರ್ಪದಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕೇಯವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾಗ್ನಿಸದೃಶಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶಿವಾಸಸೇ ನಮಃ । ಕಾಶಿವಾಸಿನೇ
ಓಂ ಕಾಶ್ಮೀರವಾಸಿನೇ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಕಾವ್ಯಲೋಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾವ್ಯಾನಾಮಧಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾನಲೋಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾನಲಭಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತಿಜ್ವಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಷ್ಠರೋಗನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ । 290 ।

ಓಂ ಕೃಪಯಾ ಪಾಲಿತಾರ್ಭಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣರಾಮಾವತಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಸುನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇವಲಾತ್ಮಾನುಭೂತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಪದನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಮಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಪಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಕ್ಲಿಷ್ಟರಕ್ಷಾಧುರೀಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೋಧಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೇಶವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೇಶನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಗನಸೌಕ್ಷ್ಮ್ಯವಿಸ್ತಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಮ್ಭೀರಮಧುರಸ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಂಗೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾತೀರವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗೋತ್ಪತ್ತಿಹೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಲೋಲುಪಾಯ ನಮಃ । 310 ।

ಓಂ ಗಗನಾನ್ತಃಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಮ್ಭೀರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಕೇಳೀತರಂಗಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೈಃಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವವೇದಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಿವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಿಸೂಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂ ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಗಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರೀಶಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರೀನ್ದ್ರತನಯಾಲಾಲಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ವಮಾತ್ಸರ್ಯವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನನೃತ್ಯವಿನೋದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಣಾಪತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾನಾಂ ಆತ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ । 330 ।

ಓಂ ಗರ್ಗಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತನೃತ್ತವಿನೋದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಾರ್ಥಭೂಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತವಿದ್ಯಾದ್ಯಧಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣ್ಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಾಸ್ತನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣದೋಷವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೂಢಾಯ ನಮಃ । 350 ।

ಓಂ ಗುಪ್ತಸರ್ವನಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುತುಲ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಸನ್ತೋಷವರ್ಧಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರೋಃಪರಮ್ಪರಾಪ್ರಾಪ್ತಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹಮೇಧಿಪರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪೀಂಸತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ । 360 ।
???
ಓಂ ಗೋಪಾಲಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತಕಷ್ಟಾಬ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀಪತಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡೀಶಾಯ ನಮಃ । 370 ।

ಓಂ ಚಂಡೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರಾಚರಪಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ತಾಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರವಣಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಮತ್ಕಾರೈರಸಂಕ್ಲಿಷ್ಟಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರಾಚರಪರಿವ್ಯಾಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ತಾಮಣಿದ್ವೀಪಪತಯೇ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ಚಿತ್ರಾತಿಚಿತ್ರಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛನ್ದೋತ್ಪಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛನ್ದೋಮಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಸಂಸಾರಬನ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । 390 ।

ಓಂ ಜಗತ್ತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದೇಕದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಜಗನ್ಮೋಹಚಮತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಟಕಸೂತ್ರಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಂಗಲಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾಯೇತಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಬನ್ಧವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯಮನ್ತ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಕರ್ಮವಿಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮನಾಶರಹಸ್ಯವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪ್ತೇನ ನಾಮ್ನಾ ಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । 410 ।

ಓಂ ಜಪ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾತದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಮ್ಬೂನದಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಕೋವಿದಪ್ರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತದ್ವೈತಮಹಾಮೋಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪಾಯ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ಜಿತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಷಡ್ರಿಪವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದೇಕಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದೇಕರಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ । 430 ।

ಓಂ ಜೀವಾನಾಂ ದೇಹಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿವಾನಾಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಃಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಭಾಸ್ಕರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾತಸರ್ವರಹಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞೇಯಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಮತೇ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಮ್ಪರಮಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಹೀನದ್ಯುತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಃಸನ್ದೀಪ್ತತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ । 450 ।

ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂನಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾನನ್ದದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮಾಲಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಸಾರವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಜಿತಾನ್ತಕಧುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸಃಪರಾಯ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋರಜೋವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮರಸದಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಾನ್ನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಕಾಂಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿರ್ಯಗ್ಜನ್ತುಗತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀವ್ರತೇಜಸೇ ನಮಃ । 470 ।

ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಷ್ವುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕವಿಸ್ತಾರಾಯ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ಧೃತಧನುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗಮೋಕ್ಷಸನ್ದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರವಿಹಿತಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಭುವನಾನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕತಿಮಿರಾಪಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡನಾಥಾಯ ನಮಃ । 490 ।

ಓಂ ದಂಡಿನೀಮುಖ್ಯಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಡಿಮೀಫಲಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮ್ಭದರ್ಪಾದಿದೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ದಹರಾಕಾಶಭಾನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನಶೌಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನಮಾರ್ಗಸುಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನದಯಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘರಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ । 510 ।

ಓಂ ದೀನವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಶಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರದೃಷ್ಟವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಃಖಶೋಕಭವದ್ವೇಷಮೋಹಾದ್ಯಶುಭನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಶಿಷ್ಟಾನುಗ್ರಹರೂಪಮಹಾವ್ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟಜನ್ತುಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಹಾತೀತಾಯ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ದೇವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಸೇನಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವರಾಜಾದಿಪಾಲಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಹಮೋಹಪ್ರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಶೋದ್ಧಾರಸಹಾಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವನ್ದ್ವಮೋಹವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವನ್ದ್ವಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾಪರಾನ್ತ್ಯಪಾಲಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವೇಷದ್ರೋಹವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 530 ।

ಓಂ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಣೀಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರಚ್ಯುತಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನದೇನ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾನ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಣೀಧರಸಂನಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಸೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಧರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮವೃತ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಾಚಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನಸಮ್ಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನನಿರ್ಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮವತೀಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ವಾಸಃಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂರ್ವಾಂಕುರಘನಶ್ಯಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂರ್ತ್ತಾಯ ನಮಃ । 550 ।

ಓಂ ಧ್ಯಾನವಸ್ತುಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಂಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನತಜನಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಲೋಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಲೋಕಪಾಲಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಹರಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಷ್ಟದೃಷ್ಟಿಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ನರಲೋಕವಿಡಮ್ಬನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಸರ್ಪಮಯೂರೇಶಸಮಾರೂಢಷಡಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಲೋಕಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಗಮಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಲಂಕಾರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾವೈಭವಶಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾರೂಪಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾವಿಧಿಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ । 570 ।

ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಮರೂಪವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಗಮಾಗಮಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಸರ್ವಗತಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ನಿತ್ಯಾನ್ನದಾನಧರ್ಮಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಪ್ರವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಮಂಗಲಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಗ್ನಿಹೋತ್ರವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಕರ್ಮನಿಯೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಸತ್ತ್ವಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಗುಣಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರನ್ತರಾಗ್ನಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಃಸ್ಪೃಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ । 590 ।

ಓಂ ನಿರಂಕುಶಗತಾಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಜಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಜಿತಕಾಮನಾದೋಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಪೇಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರುಪಾಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾಯ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ನಿತ್ಯಸತ್ತ್ವಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿವೃತ್ತಗುಣದೋಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಸಿಂಹರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮ್ರಭಕ್ತಪಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮ್ರದಿಕ್ಪತಿವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ । 610 ।

ಓಂ ನೈಷ್ಠಿಕಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಪರಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಬ್ರಹ್ಮಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದೋಪಾಸಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಸ್ವರಸುಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಯನರಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಾದ್ಯಧಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೈಯಾಯಿಕರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಮೈಕಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಮಮಾತ್ರಜಪಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ನಾಮಾವಲೀನಾಂ ಕೋಟೀಷು ವೀರ್ಯವೈಭವಶಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಬೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 630 ।

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ವನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತಿತಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವಿತ್ರಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದಾಮ್ಬುಜನತಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಕರುಣಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರತತ್ತ್ವಾತ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥನಿವೇದಕಾಯ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದನಿಷ್ಯನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರನ್ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ । 650 ।

ಓಂ ಪರಮಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮನ್ತ್ರವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಕರ್ಮನಿಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಯನ್ತ್ರನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಪ್ರತಾಪಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮ್ಪರಾನುಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಪೀಲಿಕಾದಿಬ್ರಹ್ಮಾನ್ತಪರಿರಕ್ಷಿತವೈಭವಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಪೈಶಾಚಾದಿನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುನರಾವೃತ್ತಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುನಃಪುನರ್ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯತಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಮಧ್ಯಜೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 670 ।

ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಪುರವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂಜಾಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣವೈರಾಗ್ಯದಾಯಿನೇ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಕೃಪಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಚಲಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಮಧ್ಯವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಹೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣಮತ್ಪಾಲನೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 690 ।

ಓಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವತಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಪನ್ನಪಾರಿಜಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾನಾಂ ಪರಾಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಾತೀತಚಿನ್ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಾದಭೀತಮೃತ್ಯುಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸಾದಾಭಿಮುಖದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚಲೀಲಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ಪ್ರಪಂಚಸೂತ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾಪಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯಸತ್ಯಗುಣೋದಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇಮವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇಮವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇಮಮಾರ್ಗೈಕಸಾಧನಾಯ ನಮಃ । 710 ।

ಓಂ ಪ್ರೇಮಭಕ್ತಿಸುಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುರೂಪನಿಗೂಢಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲದೃಪ್ತಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಭೀಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುಧಸನ್ತೋಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುಧಜನಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹದ್ಬನ್ಧವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹದ್ಭಾರವಹಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲರಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿವ್ರತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಲಸದ್ದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ । 730 ।

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೈಕಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹಚ್ಛ್ರವಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪದದಾತ್ರೇ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಬೃಹಚ್ಛರೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹನ್ನಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹ್ಮಮುರಾರಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಭದ್ರಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತದಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರಾಣರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರದೈವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ । 750 ।

ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತರಕ್ಷಣದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರೇಮವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾತ್ಯನ್ತಹಿತೈಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾಶ್ರಿತದಯಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ಥಧೃತರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಕಮ್ಪನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಳಾಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಪರಾಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಮಾನಸವಾಸಿನೇ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ಭಕ್ತಾದಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಭವಾಬ್ಧಿಪೋತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಜತಾಂ ಸುಹೃದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಪರಾಧೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಾಯ ನಮಃ । 770 ।

ಓಂ ಭಕ್ತಪಾಪನಿಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭಯವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾವನಸಮರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾವನಧುರನ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾತ್ಯನ್ತಹಿತೌಷಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾವನಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಜತಾಂ ಇಷ್ಟಕಾಮದುಹೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರದ್ವಾಜಾನುಗ್ರಹದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರದ್ವಾಜಪೋಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತೀಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ಭಾರತೀನಾಥಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾಶಯವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಸರ್ವಮಲಾಪಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಬೋಧೈಕನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸರ್ವನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗೀರಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರ್ಗವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 790 ।

ಓಂ ಭಾರ್ಗವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಗ್ವಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರಾರಬ್ಧಚ್ಛೇದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರೋಪದೇಶಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಶ್ರವಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲೀಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಶ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಭೈರವಕಿಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಶಾಸಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇರುಂಡಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗ್ನಶತ್ರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಜತಾಂ ಮಾನಸನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಜನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಕೃತೇ ನಮಃ । 810 ।

ಓಂ ಭಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವವಾರಿಧಿಪೋತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಭೀತೋದ್ಧಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಮರಾಮ್ಬಾಲಾಲಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಮಾಭೀಶಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಮರಕೀಟನ್ಯಾಯವೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಭವವೈಷಮ್ಯನಾಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಲುಂಠನಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮದಾನನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮಲೇಪನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮಸಾತ್ಕೃತಭಕ್ತಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಡಾಸುರವಧಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತ್ಯಾದಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮಸಾತ್ಕೃತಮನ್ಮಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮಕೂಟಸಮುತ್ಪನ್ನಭಂಡಸೃಷ್ಟಿನಿಪುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮಜಾಬಾಲಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ । 830 ।

ಓಂ ಭಸ್ಮದಗ್ಧಾಖಿಲಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಂಗೀಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕಾರಾತ್ಸರ್ವಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಾನಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವದೈವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಚಿಕಿತ್ಸನಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷಾಖಿಲಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಭಾರಸರ್ವಪರಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗವತಸಹಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವನಾಮಾತ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗವತಪ್ರಧಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗವತಸ್ತೋಮಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗೀಕೃತಮಹಾಶೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗೀಕೃತತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಕ್ಷಾದಾನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಕ್ಷವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ । 850 ।

ಓಂ ಭೀಮಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತಾನಾಂ ಭೀತಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷಣಭೀಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತಾಚಾರಿತಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಮಘವನ್ಮೃತ್ಯುಮಾರುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಗವೇಷ್ಟಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಗಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಂಗರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಂಗವಕ್ರಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ಭೂಭೃತ್ಸಮೋಪಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತೇಶಾಂಗಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತೇಶಪುಲಕಾಂಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತೇಶನೇತ್ರಸಮುತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತೇಶಾನುಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತೇಶಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತೇಶಪ್ರೇರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಾನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 870 ।

ಓಂ ಭೂತಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಶರಣ್ಯಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದಿವಿಮರ್ದನಸುಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಸಹಸ್ರಪರಿವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಡಾಕಿನಿಯಾಕಿನ್ಯಾದ್ಯಾಸಮಾವೃತವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತನಾಟಕಸೂತ್ರಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಕಲೇಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃತ್ಯಸ್ಯ ತೃಪ್ತಿಮತೇ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಭೃತ್ಯಭಾರವಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಧಾನಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈಷಜ್ಯರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಷಜಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮರ್ಕಟಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತರಾಮೇಣ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ಚಿತವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮಾಸುರವಿಮೋಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮಾಸುರವೈರಿಸೂನವೇ ನಮಃ । 890 ।

ಓಂ ಭಗಳಾಸನ್ತುಷ್ಟವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರೌಷಧಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರದೃಷ್ಟೇನ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಪಾನಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತಾಪೌಘಪಾಪಾನಾಂ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಮಹಾಭೀತಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತಾಂಡವಪುತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತಾಂಡವಸಮುತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಾಸ್ಯಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸೇನಾವತರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವೀರಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹದಾಶ್ಚರ್ಯವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತ್ಸೇನಾಜನಕಾಯ ನಮಃ । 910 ।

ಓಂ ಮಹಾಧೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸಾಮ್ರಜ್ಯಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮಮಧ್ಯವರ್ತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯನ್ತ್ರರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಕುಲದೈವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಹಂಕಾರನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕೋಟಿಯೋಗಿನೀಗಣಸಂವೃತಾಯ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಮಹಾಪೂಜಾಧುರನ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕ್ರೂರಸಿಂಹಾಸ್ಯಗರ್ವಸಮ್ಭಂಜನಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶೂರಪದ್ಮವಧಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನುಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಹಾಟಕನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭಯನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 930 ।

ಓಂ ಮಹಾದೇವಪುತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮೇರುನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹರ್ಷಿವಾಕ್ಯಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತಲೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುವೈರಿಮುಖ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಗಬನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಮಾರುತಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರೀಕಾಲೀಸಮೂಹಾನಾಂ ಸಮಾವೃತ್ಯ ಸುಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶರಭಕಿಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದುರ್ಗಾಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿತಾರ್ಚಿಷ್ಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಜಾಲೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಾನಂ ಪರಮಾಯೈ ಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಸಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ । 950 ।

ಓಂ ಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತಸಂಜೀವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಭೀತಿವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಘನಾಥಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಮೋಹಿನೀರೂಪಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಜಾಂಡಜಕೋಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞದಾನತಪಃಫಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯತೀನಾಂ ಪೂಜಿತಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । 970 ।

ಓಂ ಯತೀನಾಂ ಪರಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತನ್ತೇ ತತೋಽನನ್ತಸುನಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯತ್ನರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯದುಗಿರಿವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯದುನಾಥಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯದುರಾಜಭಕ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಥೇಚ್ಛಾಸೂಕ್ಷ್ಮಧರ್ಮದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಥೇಷ್ಠಂ ದಾನಧರ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯನ್ತ್ರಾರೂಢಂ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಮಾಯಯಾ ಭ್ರಾಮಯತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮಕಿಂಕರಾಣಾಂ ಭಯದಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಯಾಕಿನೀಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಃಪಿಶಾಚಾನಾಂ ಸಾಂನಿಧ್ಯಾದೇವ ನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಗಾನ್ತರಕಲ್ಪಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಶಕ್ತಿರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಮಾಯಾಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿಹೃದ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಸಾರಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಗದ್ವೇಷವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 990 ।

ಓಂ ರಾಕಾಚನ್ದ್ರಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರತುಲ್ಯಪ್ರಕೋಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಗದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಿತಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುಕಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾನುಗ್ರಹದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಾರ್ಥಸುನಿಶ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ । 1000 ।

ಓಂ ಶಶ್ವದ್ದಾರಿದ್ರ್ಯನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾನನ್ದಗುರವೇ ನಮಃ । 1008 ।

ಶುಭಮಸ್ತು ।
ಇತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।

ಯೋಽರ್ಚಯೇನ್ನಾಮಭಿಃಸ್ಕನ್ದಂ ಸಹಸ್ರೈರೇಭಿರನ್ವಹಮ್ ।
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಶ್ಚಿರಂಜೀವೀ ಮಹೇನ್ದ್ರಸದೃಶಶ್ಚ ಸಃ ॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಷಡಾನನಾಯ ।

Also Read:

Sri Subrahmanya Sahasranamavali from Siddha Nagarjuna Tantra Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Subrahmanya Sahasranamavali from Siddha Nagarjuna Tantra Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top