Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

ksheerabdhi kanyakaku lyrics Hindi

Annamayya Keerthana – Shodasa Kalanidhiki in Hindi With Meaning

Shodasa Kalanidhiki Lyrics in Hindi: षोडसकलानिधिकि षोडशोपचारमुलु जाडतोड निच्चलुनु समर्पयामि ॥ अलरु विश्वात्मकुन कावाहन मिदे सर्व निलयुन कासनमु नेम्मिनिदे । अलगङ्गा जनकुन कर्घ्यपाद्याचमनालु जलधि शायिकिनि मज्जनमिदे ॥ वरपीताम्बरुनकु वस्त्रालङ्कारमिदे सरि श्रीमन्तुनकु भूषणमु लिवे । धरणीधरुनकु गन्धपुष्प धूपमुलु तिरमिदे कोटिसूर्यतेजुनकु दीपमु ॥ अमृतमथनुनकु नदिवो नैवेद्यमु गमि(रवि)जन्द्रुनेत्रुनकु कप्पुरविडेमु । अमरिन श्रीवेङ्कटाद्रि मीदि देवुनिकि तमितो प्रदक्षिणालु दण्डमुलु निविगो […]

Scroll to top