Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mangala Ashtakam Kannada lyrics

Mangala Ashtakam Lyrics in Kannada | ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್

ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಷ್ಣುರ್ಗಿರೀಶಃ ಸುರಪತಿರನಲಃ ಪ್ರೇತರಾಡ್ಯಾತುನಾಥ- ಸ್ತೋಯಾಧೀಶಶ್ಚ ವಾಯುರ್ಧನದಗುಹಗಣೇಶಾರ್ಕಚನ್ದ್ರಾಶ್ಚ ರುದ್ರಾಃ । ವಿಶ್ವಾದಿತ್ಯಾಶ್ವಿಸಧ್ಯಾ ವಸುಪಿತೃಮರುತಸ್ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಶ್ಚ ಯಕ್ಷಾ ಗನ್ಧರ್ವಾಃ ಕಿನ್ನರಾದ್ಯಾಖಿಲಗಗನಚರಾ ಮಂಗಲಂ ಮೇ ದಿಶನ್ತು ॥ 1॥ ವಾಣೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧರಿತ್ರೀ ಹಿಮಗಿರಿತನಯಾ ಚಂಡಿಕಾ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ ಮಾತೃಸಂಘಾ ಅದಿತಿದಿತಿಸತೀತ್ಯಾದಯೋ ದಕ್ಷಪುತ್ರ್ಯಃ । ಸಾವಿತ್ರೀ ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾ ದಿನಕರತನಯಾರುನ್ಧತೀ ದೇವಪತ್ನ್ಯಃ ಪೌಲೋಮಾದ್ಯಾಸ್ತಥಾನ್ಯಾಃ ಖಚರಯುವತಯೋ ಮಂಗಲಂ ಮೇ ದಿಶನ್ತು ॥ 2॥ ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂರ್ಮೋ ವರಾಹೋ ನೃಹರಿರಥ ವಟುರ್ಭಾರ್ಗವೋ ರಾಮಚನ್ದ್ರ- ಸ್ಸೀರೀ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಖಡ್ಗೀ ಸಕಪಿಲನರನಾರಾಯಣಾತ್ರೇಯವೈದ್ಯಾಃ । ಅನ್ಯೇ […]

Scroll to top